Bild
en gammal man går upp för en trappa
Länkstig

Vård vid långvariga tillstånd: barnsjukvård, neurosjukvård och palliativ vård

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Forskargruppen om vård vid långvariga tillstånd omfattar barnsjukvård, neurosjukvård och palliativ vård. Forskningen utvecklar och stärker kunskap kring personcentrerad och nära vård för både patienter och deras närstående. Forskningen fokuserar på livssituation, livskvalitet, vård och omvårdnad, kommunikation och stöd för och med patient, familj och närstående samt vård i livets slutskede inklusive stöd i samband med sorg efter dödsfall.

Syfte

Forskningen syftar till att bidra med kunskap för att främja välbefinnande och livskvalitet för personer som under kortare eller längre tid lever med tillstånd som är långvariga, obotliga och/eller livsbegränsande och stöd till deras närstående. Forskningen berör en bredd av sjukdomstillstånd, som exempelvis inkluderar barn och vuxna med cancer och neurologiska sjukdomar samt multisjuka äldre och barn med långvarig psykisk ohälsa. Forskningen utgår från personcentrerad vård och är i linje med den nationella omställningen till Nära vård. Som en följd fokuserar forskningen på patient och närstående som person, stöd till egenvård och informell vård och omsorg, möjliggörande av vård i hemmet och under hemliknande förhållanden. Vidare inkluderar forskningen processer, effekter, utfall och konsekvenser av vård för patient, närstående, personal och samhället samt instrument- och metodutveckling.

Barnsjukvård

Forskningen om barn och ungdomar har ett särskilt fokus kring barn- och personcentrering hos grupper med långvariga sjukdomstillstånd och/eller grupper med psykosocial utsatthet. Det finns en inriktning mot interventionsforskning samt kartläggande och epidemiologiska studier.

Neurosjukvård

Forskning inom neurosjukvård riktas främst mot vård och stöd till personer med långvariga neurologiska sjukdomstillstånd och olika behandlingar samt i relation till deras livssituation och deras barn och vuxna som närstående. Såväl longitudinella studier, interventionsforskning som epidemiologisk forskning pågår.

Palliativ vård 

Forskningen om palliativ vård spänner från behov av palliativ vård tidigt i patienters sjukdomsförlopp, jämsides med sjukdomsspecifik vård och behandling, till vård i livets slutskede. Forskningen berör specialiserad palliativ vård såväl som palliativ vård integrerad inom andra vård- och omsorgsformer oavsett diagnos. Den inkluderar även högskolepedagogisk forskning om palliativ vård. Studietyperna spänner från interventionsforskning till epidemiologisk och aktionsforskning.

Forskningsområden

Forskning bedrivs om följande områden:

1.     Barn- och ungdomssjukvård

2.     Neurosjukvård

3.     Palliativ vård

Forskargruppens expertis

-        Kvalitativ, kvantitativ, mixad metod och participatorisk aktionsforskning

-        Utveckling och utvärdering av komplexa interventioner och stödformer

-        Registerbaserade studier

-        Processutvärdering

-        Implementeringsforskning

-        Longitudinella studier

-        Kvalitativ metodutveckling

-        Teoretisk analys och utveckling

-        Komplexa interventioner

Forskare

Forskargruppsledare
Professor Joakim Öhlén 
Docent Anneli Ozanne
Professor Stefan Nilsson 

Affilierad Professor
Richard Sawatzky 

Docenter
Inger Benkel
Ingela Henoch
Ylva Hård af Segerstad
Elisabeth Kenne-Sarenmalm

Forskare, PhD
Lisen Dellenborg
Maria Olsson
Stina Nyblom
Ramona Schenell

Doktorander
Malin Bengtsson
Susanna Böling
Angelica Höök
Emma Lundberg
Nina Malmström
Pernilla Ståhl
Angelica Wiljén

Forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt