Länkstig

Ingela Henoch

Universitetslektor

Vård vid långvariga
tillstånd
Telefon
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Ingela Henoch

Ingela Henoch är fil. dr. i vårdvetenskap, leg. sjuksköterska, docent i Omvårdnad. Har tidigare arbetat som sjuksköterska på Bräcke Diakonis hospice, Helhetsvården. Disputerade 2007 med en avhandling med titeln Dyspnea experience and quality of life among persons with lung cancer in palliative care.

Forskning/Research Ingela forskar inom palliativ vård, med särskild inriktning på kommunikation, palliativ vårdfilosofi, symtomlindring och utbildning. Ett projekt med en utbildningsintervention om kommunikation om existentiella frågor med patienter med cancer inom olika vårdformer genomfördes i Göteborg och Östersund, där sjuksköterskor och undersköterskor fick ta del av en utbildning om detta. De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård som fokuserar på hur palliativ vårdfilosofi kan synliggöras i omvårdnaden. Modellen är utvecklad, beskriven och tillämpad i samarbete med forskare vid Ersta Sköndal högskola och med kliniskt verksamma sjuksköterskor i ett nationellt nätverk. Ett doktorandprojekt fokuserar på självbestämmande, som är en del av modellen. Symtomupplevelse och symtomlindring är också fokus för Ingelas forskning, särskilt för patienter med lungsjukdomar, men också tre doktorandprojekt som fokuserar på smärta, symtom vid bröstcancer och symtom vid hjärntumör. Studenters attityder till att vårda döende patienter har undersökts i samarbete med fem andra lärsosäten i Sverige. I flera av projekten har olika instrument utvecklats. Forskargrupp/Research group Ingela är med i forskargruppen palliativ vård vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Undervisning/Education Ingela undervisar i palliativ vård på grundnivå i sjuksköterskeutbildningen och på avancerad nivå i en akademiövergripande kurs i palliativ vård. Med grund i ett forskningsprojekt om sjuksköterskestudenters attityder till att vårda döende patienter så har Ingela utvecklat en valbar kurs i palliativ vård som sedan flera år ges i sjuksköterskeprogrammet vid institutionen. Annan undervisning handlar om vetenskapligt skrivande i examensarbetet på grundnivå. Nyckelord/Keywords Palliativ vård; symtom; undervisning; instrumentutveckling; kommunikation