Bild
sjuksköterskestudenter tränar på praktiska moment
Länkstig

Sjuksköterskeprogrammet

Program
V1SSP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G05A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Sjuksköterskeprogrammet förbereder dig för ett ansvarsfullt och stimulerande yrke som kan ge en långsiktig karriär med många valmöjligheter, en god arbetsmarknad och en meningsfull vardag.
Här får du kunskaper för att kunna axla en kvalificerad och professionell nyckelroll i vården och utbildningen kan dessutom byggas på till exempelvis specialistsjuksköterska eller barnmorska.
Programmet består av både teoretiska och verksamhetsförlagda studier som leder till kandidatexamen och legitimation som sjuksköterska.

Om utbildningen

Omvårdnad är sjuksköterskans ansvar och är ett självständigt kompetensområde som innefattar både vetenskapliga kunskaper och patientnära arbete. Att arbeta som sjuksköterska innebär att verka med ett etiskt förhållningssätt med hälsofrämjande och förebyggande insatser, vård, behandling, organisation, ledning, utveckling, forskning och innovation.

Huvudområde

Omvårdnad utgår från en humanistisk människosyn och omfattar kunskap om människans utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande och död. Utgångspunkten är att främja ett meningsfullt liv trots sjukdom eller funktionsvariation, samt att möjliggöra en värdig död.  Fokus för huvudområdet omvårdnad är att lindra lidande, främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa på individ- grupp- och samhällsnivå. Omvårdnad utgår från behov och problem relaterade till hälsa och ohälsa och till det dagliga livet, men också från personers resurser och förmåga att hantera sin livssituation.

Breda kunskaper 

För att sjuksköterskan ska bli skicklig i sitt yrke krävs att kunskaper och färdigheter i omvårdnad kombineras med kunskaper i andra ämnen som medicinsk vetenskap och samhälls- och beteendevetenskap. I utbildningen ingår också kurser i ledarskap och förbättringsarbete som syftar till att stärka den blivande sjuksköterskans roll som ledare i vårdarbetet och i det professionella teamet.

Personcentrerad vård

Göteborgs universitet har en särskild profilering mot personcentrerad vård inom både forskning och utbildning vilket är ett synsätt som fokuserar på människan i vården och inte bara sjukdomen. Personcentrerad vård fokuserar på ett partnerskap mellan patienter/närstående och professionella inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att lyssna på patientens berättelser vilka tillsammans med övriga undersökningar bildar underlaget för en hälsoplan. Att främja hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa utifrån människans individuella möjligheter och behov är grunden.

Fördjupad information

Mer information om sjuksköterskeprogrammets programöversikt, utbildningsplan och kurser hittar du i Studentportalen

Sjuksköterskeprogrammet har antagning två gånger per år men sen anmälan är tyvärr inte möjlig. Efter första och andra urvalet gjorts kallas reserver enligt en turordningslista baserat på meritvärden. 

Vill du byta till Göteborgs universitet från ett annat lärosäte? 

Det finns bara en sökväg till programmet oavsett om du har läst tidigare vid ett annat lärosäte. Du måste söka via www.antagning.se till termin 1. Om du antas till programmet kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Möjlighet att flyttas upp till senare termin finns i mån av plats. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvård, t. ex. vid sjukhus, primärvård  och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen. Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal.
VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student.

More information about Praktik

Efter studierna

Den legitimerade sjuksköterskan kan arbeta inom många olika verksamhetsområden. Professionen utvecklas ständigt och sjuksköterskans arbetsuppgifter kan vara väldigt varierande beroende på verksamhet. Sjuksköterskan kan arbeta med människor i alla åldrar och inom många områden: region/landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Arbetsmarknaden för sjuksköterskor är mycket god, både i Sverige och internationellt.

Utbildningen ger en bred kompetens för yrket och för fortsatt professionell och akademisk utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Utbildningen är på helfart och består av både obligatoriska och valbara kurser. Studenterna ska utveckla en förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå samt följa forskning och kunskapsutveckling. Undervisningen varieras genom olika former av läraktiviteter såsom föreläsningar, grupparbeten, seminarier, workshops, färdighetsträning samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom olika områden. 

Utbildningen är baserad i Götborg och kan inte läsas på distans. Undervisningen motsvarar heltidsstudier och kräver att studenterna är närvarande. 

Lokaler

Undervisningen sker i lokaler på Hälsovetarbacken i centrala Göteborg som är en del av campus Medicinareberget. Här läser du tillsammans med studenter från många andra hälsovetenskapliga program. I utbildningslokalerna finns ett kliniskt träningscenter (KTC) som bland annat innehåller vårdsalar och andra rum med utrustning där du kan träna praktiska moment. Undervisningslokalerna ligger nära Linnéplatsen och Sahlgrenska universitetssjukhuset med goda kommunikationer till övriga delar av Göteborg. 

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Det finns möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands. Sahlgrenska akademin har avtal med en rad olika lärosäten i olika länder, bland andra Wales, USA, Palestina, Vietnam och Costa Rica. 

Läs mer om studier utomlands