Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
en grupp vårdpersonal går i en korridor
Foto: Luis Melendez
Länkstig

Implementering av palliativ vård på sjukhus: Palliativa konsultteam

Projektet är designat för att bidra med kunskap som kan möta utmaningar för att personer med progredierande tillstånd skall få palliativt inriktad vård den sista tiden i livet och att platsen för vård i livets slut och död i högre utsträckning svarar mot patientens preferenser. Det övergripande syftet är att studera processer och effekter av palliativa konsultteam som strategi för implementering av palliativ vård på sjukhus.

Deltagarcentrerad aktinsforskningsdesign utgör övergripande metodologisk utgångspunkt. Designen eftersträvar en kombination av problemlösning och kritiskt orienterad reflektion, dvs sikte mot både praktiskt kliniskt eftersträvansvärda lösningar och kritisk reflektion över utformning av palliativ vård.

Projektets första tid kommer att syfta till att utveckla konsultverksamheters strategier, arbetssätt och former för att kommunicera, internt och externt. Detta genomförs huvudsakligen som: (a) systematisk litteraturgenomgång av konsultverksamhet med fokus på palliativ vård, (b) fokusgruppdiskussioner med konsultteamet, mottagande team och ledningsansvariga på sjukhusövergripande nivå samt (c) deltagande observation av konsultteamen. Genom att detta genomförs parallellt ges möjlighet att samla in aktuella forskningsresultat om framgångsfaktorer för palliativa konsultteam. Projektets senare del kommer att fokusera utvärdering av de strategier som identifierats ha störst potential att bli framgångsrika. Strategierna prövas och utvärderas kliniskt utifrån processer och patientutfall.

Projektets resultat bör ge praktiska, teoretiska och metodologiska bidrag till implementering av palliativ vård på sjukhus och även utgöra grund för fortsatt implementeringsforskning. Projektet påbörjas hösten 2016 och beräknas pågå till 2021.

Projektgrupp: Joakim Öhlén, projektledare, Helene Berglund, Johan Berlin, Docent, Högskolan Väst, Hans Gunnarson, sektionschef, Palliativa sektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kontaktperson: Joakim Öhlén joakim.ohlen@fhs.gu.se