Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
människor som pekar på en datorskärm
Foto: John Schnobrich
Länkstig

Bidrar fortbildning via internet till förbättrad palliativ vård?

En ny webbutbildning har våren 2016 lanserats inom Västra Götalandsregionen (VGR). Den är kunskapsbaserad utifrån Nationellt vårdprogram i palliativ vård och utgör en betydande vidareutveckling av den webbutbildning som används inom landstingen i Norrland. Initiativet med webbutbildning till all personal inom VGR är genom att omfatta mer än 60 000 medarbetare i internationellt forskningsperspektiv unikt och kan ses som ett folkhälsostrategiskt initiativ. Det finns därför motiv till att utvärdera satsningen både utifrån regionalt strategiskt utvärderingsperspektiv och utifrån forskningsperspektiv för att bidra med kunskap om utfall av en omfattande regional utbildningssatsning.

Målsättningen är att utvärdera om en regional utbildningssatsning via internet kan bidra till förhöjd kompetens i palliativ vård hos den enskilde medarbetaren och därigenom en förbättrad palliativ vård. Webbutbildningen kan bidra till ökad registrering i Svenska Palliativregistret samt till att enheterna följer upp sina resultat genom samtal på arbetsplatsen och fortsatta förbättringsarbeten. Antagandet är att utbildning i allmän palliativ vård ger ökat antal registreringar i palliativregistret, ökad användning av validerade instrument för symtombedömning, ökad förekomst av brytpunktssamtal och specialistkonsultationer.

Utbildningssatsningen kan också ha betydelse för kvaliteten på palliativ vård genom att öka medarbetarnas medvetenhet om att i större utsträckning än tidigare genomföra livskvalitetslindrande insatser (t.ex. aktivt lindra symtom, bedöma symtom med validerade instrument), genomföra brytpunktssamtal och fråga patienten var denne vill vårdas sista tiden i livet.


För analys av webbutbildningens effekter kommer tre typer av data att användas:
(a) observationer av vårdpersonal som genomför webbutbildningen avseende upplevd relevans och lärande av utbildningen,
(b) enkät med strukturerade frågor till medarbetare i verksamheter inom Västra Götaland
(c) befintlig data (Palliativregistret och användarbesvarade uppgifter i webbutbildningen).
Projektgruppen är sammansatt av både oberoende forskare och utvecklingsledare/facilitator för den regionala lanseringen och stödet under webbutbildningens genomförande. Observationer kommer att genomföras av oberoende forskare/forskningsamanuens. 

Projektgrupp:
Carina Mannefred, Jessica Mellquist (Regionalt Cancercentrum Väst) Ingela Henoch, Joakim Öhlén (GU), Anna-Maria Hultén, forskningsamanuens. Kontaktperson: Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se