Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
none
Länkstig

De 6 S:n - implementering och utvärdering av personcentrerad palliativ vård

Den palliativa vårdens värdegrund är personcentrerad till sin natur och den sjuke med sina närstående står i centrum. Personcentrerad palliativ vård väver samman patientens erfarenhetsbaserade kunskaper om sig själv och sitt liv med personalens vetenskapsbaserade kunskaper och beprövade erfarenheter av vårdmöten i livets slutskede, vilket innebär att patienten inte lämnas ensam med svåra val. De 6 S:n är en modell för personcentrerad palliativ vård som konkretiseras i sex begrepp avsedda att tillämpas i utformning av patientens palliativa vård. I modellen ingår begreppen självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang samt strategier.

Självbilden är det centrala och alla de övriga S:n är relaterade till den. De 6 S:n syftar till att utifrån en helhetssyn på patienten vara ett stöd vid planering, dokumentation, genomförande, utvärdering och kvalitetssäkring av vården.

Syftet med studien är att utveckla ett strukturerat arbetssätt där De 6 S:n bidrar till personcentrering inom palliativ vård. De 6 S:n sedan länge på Erstas hospiceklinik, men när patientgruppen förändras och ny personal kommer till så finns nu ett behov av att återimplementera De 6 S:n som arbetssätt. Genom föreläsning och gruppträffar med hela personalen under hösten 2015 och våren 2016 har De 6 S:n använts i projektet. Utvärdering kommer att ske med frågeformulär till personal och patienter samt genom analys av inspelade reflektioner.

Projektgrupp: Ingela Henoch, projektledare, Jane Österlind, universitetslektor Ersta Sköndal högskola, Anna Janse, sjuksköterska Ersta hospiceklinik.
Kontaktperson: Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se