Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
en rad rollatorer
Länkstig

Säkrare vård för sköra äldre med fokus på implementering av vårdkedjeprocess

Det övergripande syftet är att undersöka förutsättningar och hinder för samarbete inom och mellan professioner och organisationer relaterat till personcentrerad vård för sköra äldre personer.

Studie I: Patienters delaktighet undersöktes i en fallstudie baserad på intervjuer med vård- och omsorgspersonal som representerade olika professioner och organisationer. Vidare baserades data på ljudinspelade vårdplaneringsmöten.

Studie II: En fokusgruppsstudie. Analys av inspelade fokusgruppsmöten där representanter för olika professioner och organisationer diskuterade samverkan i samband med utskrivning av sköra äldre från sjukhus.

Resultat: Resultaten av studien har hittills visat att patienters medverkan vid vårdplaneringsmöten i samband med utskrivning från sjukhus kan uppnås under vissa omständigheter. Patienter har då tagit eller fått stöd att ta aktiva positioner i samtalet. De professionella hade tydliga roller och skapat en strukturerad, lugn atmosfär. Det krävs vidare att patienter och vårdpersonal är väl förberedda inför möten där bedömning av behov och beslut om åtgärder tas. Slutligen visar studierna att det behövs tvärdisciplinära och intra-organisatoriska arenor där vård- och omsorgspersonal ges tillfälle att diskutera respektive förutsättningar för samarbete.

Studie III och IV: Syftar till att undersöka implementeringen av ett omfattande vårdkedjeprogram (“Continuum of care for frail older people”) mellan sjukhus, kommun och primärvård samt undersöka möjligheter och hinder för samverkan mellan organisationerna till stöd för sköra äldre personers delaktighet. Metod: Enkätstudie till slumpmässigt valda enheter i primärvården, kommunen och på sjukhus för att mäta personalens förståelse, vilja och förmåga att arbeta enligt programmet. Arbetsterapeuter, biståndsbedömare, fysioterapeuter, hemtjänstpersonal, läkare, rehabiliteringsassistenter, undersköterskor och sjuksköterskor deltar.

Den första enkätomgången delades ut i form av en baselinemätning innan alla organisationerna började arbeta enligt programmet, samt med uppföljande mätningar efter 6 och 12 månader. Totalt har 468 enkäter samlats in.

Projektgrupp: Eva Lidén, projektledare, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Angela Bångsbo, doktorand, Synneve Dahlin Ivanhoff, professor, Institutionen för neurovetskap och fysiologi och Anna Dunér, Docent Institutionen för socialt arbete, GU. Kontaktperson: Eva Lidén eva.liden@gu.se