Bild
röntgenbilder hjärntumörer
Foto: National Cancer Institute
Länkstig

Högmaligna hjärntumörer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Hälsorelaterad livskvalitet, emotionellt välbefinnande, livssituation och vårdbehov hos personer med glioblastom och deras närstående — modell för att främja stöd åt familjen under sjukdomsprocessen

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka hälsorelaterad livskvalitet, emotionellt välbefinnande, livssituation och behov av stöd hos personer med högmaligna hjärntumörer och deras närstående. Studien ser över tid för att utifrån resultatet och befintlig litteratur utveckla en modell för stöd till dessa familjer där rätt resurser kan sättas in vid rätt tidpunkt under sjukdomens förlopp.

Modellen ska utformas för att ge familjerna personcentrerad, nära vård utifrån ett interprofessionellt teamarbete. Genom samverkan sker mellan sjukhus, kommun och andra för familjen relevanta instanser kan den nära vården förbättra stödet från insjuknande till vård i livets slutskede.

Forskare

Doktorand Pernilla Ståhl pernilla.stahl@gu.se

Docent Ingela Henoch ingela.henoch@gu.se