Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
  • Hållbart företagande
  • Human Resource Management
  • Managing new technology
  • Multinationella företag
  • Ledning av innovation och tillväxt

Forskningen stöder mångfalden i ämnets perspektiv och forskningsmetoder, men det finns en viss profilering mot kvalitativa och etnografiska inspirerade forskningsmetoder. Vad gäller perspektiv, arbetar sektionen med en rad teoretiska ramar, inklusive institutionell teori, aktörsnätverk och internationaliseringsprocesser.

Hållbart företagande

Studier av hållbart företagande behandlar en rad olika utmaningar som dagens globaliserade industrier och företag står inför, inklusive hållbarhetsfrågor, frågor som rör integration av arbetskraft, fackföreningar, icke-statliga organisationer och förmågan att leva upp till interna regler och rättsliga ramar som idag åläggs företag samt samarbete mellan privata och offentliga organisationer. Vår forskning inom detta område handlar främst om hur företag utvecklar hållbara strategier, det vill säga omvandlingen till ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Exempel på projekt

Changes in the governance of Garment Global Production Networks: Lead Firm, Supplier and Institutional Responses to the Rana Plaza Disaster (endast på engelska)

Organisering och implementering av förnybar energi

Human Resource Management

Studier inom Human Resource Management undersöker hur investeringar i humankapital och mänskliga resurser skapar långsiktig konkurrenskraft för ett företag eller en bransch. HRM har en långvarig forskningstradition inom företagsekonomi som är rotad i den Human relationsrörelsen, som utvecklats på Harvard University på 1930-talet och som idag uppvisar stor variation och bredd. Vår forskning inom detta område handlar främst om hur HR arbete omvandlas i tider av förändring, och införande av ny teknologi och demografisk förändring.

Exempel på projekt

Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering - en interventionsstudie

Organizing Integration: Att organisera utrikes föddas arbetsmarknadsintegration – teori och praktik

Managing new technology

Att hantera nya teknologier är och har alltid varit en central del av företagande och organisering. Studier inom detta område handlar om hur organisationer utvecklar och anammar ny teknologi, teknikens inverkan på olika organisationsprocesser och hur olika aktörer använder teknologi. Vår forskning inom detta område handlar främst om hur ny teknologi skapar nya möjligheter och utmaningar i organisationers vardag och suddar ut gränser mellan mänskliga och icke-mänskliga aktörer.

Exempel på projekt

Indie-utvecklares betydelse för kreativitet och arbetsförhållanden inom dataspelsbranschen

Organisering av komplex sjukvårdspraktik

Multinationella företag

Forskningsområdet behandlar hur multinationella företag (MNC) utvecklas och förändras i globaliseringens tidevarv. Ofta ligger fokus på förhållandet mellan huvudkontoret och dotterbolagen, de kontrollmekanismer som används och hur detta förhållande skiljer sig på grund av företagets struktur och den tillämpade strategin. Empiriskt har den senaste utvecklingen handlat om att förstå hur multinationella företag från tillväxtmarknader utvecklas, tillskillnad från det traditionella perspektivet där studier främst behandlat hur företag från avancerade ekonomier etablerar sig i tillväxtmarknader. Vår forskning, som till stor del bedrivs inom ramen för Center for International Business Studies, CIBS, ligger i linje med denna inriktning, men skiljer sig från den rådande litteraturen genom att tillämpa longitudinella fallstudier som möjliggör en djupgående förståelse för hur förändringsprocesser utvecklas över tid.

Exempel på forskningsprojekt

Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri

Globaliseringen av FoU i multinationella företag: Behov av nya förklaringsmodeller

Ledning av innovation och tillväxt

Detta forskningsområde studerar hur företag och branscher hanterar institutionella, politiska och kulturella förändringar i sin omvärld och hur företag skapar konkurrensfördelar genom att till exempel producera nya innovationer (varor eller tjänster), tränga in på nya internationella marknader och att utveckla nya strategier. Vår forskning inom detta område är främst ägnat åt öppen innovation, kluster, entreprenörskap och hur ny teknologi, som till exempel digitalisering, påverkar företagandets förutsättningar.

Exempel på projekt

Time, Temporality and Speed of Firm Internationalization (endast på engelska)

Öppen innovation mellan stora bolag och scale-ups