Bild
symbol för cirkulär ekonomi
Foto: Shutterstock: Miha Creative
Länkstig

Relationer i cirkulära affärsmodeller

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan

Kort beskrivning

Syftet med detta treåriga projekt är att identifiera och förklara de relationsförändringar bland värdekedjans aktörers som en övergång till cirkulära affärsmodeller innebär. Vi kommer att undersöka både lyckade, misslyckade och pågående försök att stänga materialflöden och utveckla ett fritt tillgängligt rollspel för att sprida våra resultat.

På bara några få år har den cirkulära ekonomin lyckats etablera sig som en modell för ekonomisk utveckling kapabel att kombinera ekonomisk tillväxt med minskad miljöpåverkan. Idén med den cirkulära ekonomin är att ersätta traditionella linjära flöden – inom vilka råvaror utvinns, varor produceras, och sedan blir avfall – med cirkulära sådana som istället radikalt förlänger värdet på material och produkter. Cirkulär ekonomi framstår därmed som en viktig strategi för att uppnå globala hållbarhetsmål om ansvarsfull och klimatvänlig konsumtion och produktion, speciellt i städerna där det mesta avfallet hanteras och resursförbrukningen sker. För företagen längs värdekedjan handlar cirkulära affärsmodeller om att stänga materiella flöden. Men denna synbart enkla idé verkar skapa en mängd olika spänningar mellan värdekedjans aktörer som behöver börja interagera med varandra på nya sätt. Det verkar som att nya relationer krävs när produkter, komponenter och material ska värderas, utbytas, separeras och återvinnas. Mer omfattande kunskap om dessa relationsförändringar saknas idag, trots stort intresse för vad som hindrar och driver cirkulära affärsmodeller.

Därför frågar vi oss:

  • Vilka förändringar innebär en övergång till cirkulära affärsmodeller för stängda materiella flöden för relationerna mellan värdekedjans aktörer?
  • Varför innebär övergången dessa förändringar?
  • Och vilka är konsekvenserna av förändringarna?

Vi söker besvara frågorna genom ett treårigt forskningsprojekt, uppdelat på två olika arbetspaket. I det första arbetspaketet samlar vi data genom kvalitativa fallstudier av försök att stänga materialflöden och deras påverkan på värdekedjans relationer (t ex återtagningssystem och återvinning). Vi intresserar oss både för relationsförändringarnas sociala och materiella dimensioner då vi menar att de senare  dimensionerna är speciellt kritiska för cirkulära affärsmodeller. Det materiella i flödena är så centralt för just dessa affärsmodeller. Det andra arbetspaketet syftar istället på att sprida våra resultat genom att vi i detta utvecklar ett rollspel baserat på våra fynd. Rollspelet skall sprida våra resultat bland företag och organisationer och därmed underlätta för praktiker som vill kunna hantera övergången till cirkulära affärsmodeller.

Vi planerar tre typer av fallstudier: av misslyckade försök att stänga materialflöden, av redan existerande exempel och av processer där ett försök till övergång pågår. De två förstnämnda fallen studeras genom enskilda nedslag medan den sistnämnda typen av fall kommer att följas återkommande under minst ett och ett halvt år. Vi börjar med att intervjua respondenter med ansvar för, eller involverade i, värdekedjans olika relationer, t ex i kontakt med kunder eller leverantörer. I de fall där kunder utgörs av konsumenter anordnar vi fokusgrupper för att inhämta relevant förståelse. Vi använder oss av Actor-Network Theory (ANT) för att strukturera både datainsamling och analys eftersom ANT har fördelen att ta materiella dimensioner på allvar och vara inriktat på förändring av aktörers relationer. Därmed erbjuder ANT oss en mängd användbara analytiska begrepp för att förstå hur relationer förändras, uppstår och stabiliseras.

Vårt projekt är samhälleligt relevant då vi genom att besvara frågorna kan förklara varför cirkulär övergång ofta möter svårigheter via motstånd mot att förändra relationer. Det kan handla om sådant som att kunder avvisar det cirkulära erbjudandet om att hyra istället för att köpa en produkt för att det upplevs som mindre flexibelt. Eller att leverantörer upplever att de tar på sig större ekonomisk risk om de ska behålla ägandet av produkter som finns ute hos kund. Bättre förståelse av svårigheter, men även möjligheter, gör att entreprenörer, chefer och politiker kan bättre bedöma och använda cirkulära affärsmodeller som strategi för att uppnå de globala hållbarhetsmålen och agenda 2030. Ett annat nog så viktigt bidrag med projektet härrör ur det faktum att övergången till cirkulära affärsmodeller är en omfattande samhällelig förändring som inte enbart kan förväntas ha vinnare. Exempelvis kan företags beroende av material som redan finns hos kunderna innebära nya former av digital spårning som kan vara problematisk för integritet och personlig frihet. Studiet av vilka förändringar övergångar till  cirkulära affärsmodeller innebär, gör också att man kan bedöma om en cirkulär övergång verkligen är en ansvarsfull strategi för att uppnå hållbarhetsmålen.

Babri, M., Corvellec, H., & Stål, H.I., (2021) Material affordances in circular products and business model development: for a relational understanding of human and material agency, Culture and Organization.

Stål, H. I., Bengtsson, M., & Manzhynski, S. (2021). Cross‐sectoral collaboration in business model innovation for sustainable development: Tensions and compromises. Business Strategy and the Environment.

Corvellec, H., Stowell, A. F., & Johansson, N. (2021). Critiques of the circular economy (open access). Journal of Industrial Ecology.

Stål, H. , Bengtsson, M. , Manzhynski, S.  Making hash out of an elephant. Public private Circular business model development . Full Paper.  New Business Models (NBM) 2021, Halmstad, June 9-11

Corvellec, H., Babri., M., Stål., H.I., (Forthcoming) Putting Circular Ambitions into Action: The case of Accus, a small Swedish Sign Company. In Brandão, M., Lazarevic, D., Finnveden, G, (Eds.) Handbook of the Circular Economy. Edgar Elgar Publishing Ltd. Relaterad rapportlänk

Babri, M., Corvellec, C., & Stål, H.I (2020) Material Affordances in the Circular Economy. Full paper. 36th European Group of Organization Studies (EGOs) 2020 Colloquium, Hamburg, July

Babri, M., Corvellec, C., & Stål, H.I. (2020) Material engagements in organizing sustainably – a politics of affordance for the Anthropocene. Extended abstract. 15th Organization Studies Workshop. Chania, Crete.

Manzhynski, S., Bengtsson, M., & Stål, H.I. (2020) Dealing with the coopetition for sustainability paradox. Short paper. 36th European Group of Organization Studies (EGOs) 2020 Colloquium, Hamburg, July

Manzhynski, S., Bengtsson, M., & Stål, H.I. (submitted) Knowledge sharing for corporate sustainability – a system dynamics approach. Full paper. 80th Academy of Management (AOM) Meeting, Vancouver, Canada

Stål, Herman (2021) Cirkulär infrastruktur – rapport om mobilitetshubbar i Umeå

Forskningsfika 12 maj 2022
Herman Stål pratade på temat "What challenges do public and private actors collaborating to develop circular business models encounter and how can these challenges be addressed?"  Mer information

Från hösten 2021: Professor Hervé Corvellec medverkar from hösten 2021 i Delegationen för Cirkulär Ekonomis expertgrupp om cirkulär ekonomi (CE) i ett systemperspektiv.

Bakgrunden är att CE av många likställs med hållbarhet trots att det för CE såväl som andra hållbarhetsåtgärder finns ett antal målkonflikter såväl som synergier med andra målsättningar. Dessa målkonflikter behöver överbryggas och synergier nyttjas för att utvecklingen ska bli så hållbar som möjligt. Resultaten ska bidra till en mer informerad dialog i utvecklingen både inom och utanför politiken.

11 juni 2021:  Herman Stål presenterade på forskningskonferensen New Business Models (online): To cut up an elephant - Public-private circular business model development

18 mars 2021: LUCSUS Seminar: When corporations preempt environmental policies via market-based activities: The case of take-back systems at Swedish apparel retailers – with Hervé Corvellec, Department of service studies, Lund University

18 november 2020, presenterade Hervé Corvellec "The Circular Economy: Principle, Critics and Consequences for Services"  Departing from his research Hervé Corvellec presents key principles of the circular economy, as well as the critics that can be directed at it, insisting on service dimension and consequences.

13 november 2020 presenterade Herman Stål projektet på Nätverket för cirkulär affärsrådgivnings (CEBAN) screening workshop som hölls digitalt. Titeln på presentationen var "Små och medelstora företags (SMEs) – förutsättningar för cirkulär affärsutveckling".

Hållbarhetsveckan i Österbotten. Maira Babri presenterar med titeln "Företag kan inte bli cirkulära på egen hand".  Länk till evenemang och inspelning av Mairas presentation

Frukostseminarium den 20 oktober 2020. Cradlenet SYD och Hållbar utveckling Skåne bjuder in till att lyssna på Hervé Corvellec, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, när han berättar om sin forskning över kritik av begreppet cirkulär ekonomi.”  Se den filmade presentationen

Återvinningsgalan 2021. Juryns hedersomnämnande gick till Hervé Corvellec med forskarkollegor vid Lunds universitet för den granskning av avfallsförebyggande inom olika branscher de genomfört.

Kartläggning av den samlade akademiska kritiken mot cirkulär ekonomi – inte lösningen på allt:
Pressmeddelande från Lunds universitet,  2021-09-09
Dagens Nyheter, 2021-09-27
Aktuell hållbarhet, 2021-09-28
 

Cirkulär ekonomi: Vinster på grönt sätt eller tomma ord? 
Dagens Nyheter, Ekonomi, 2021-04-04
Hervé Corvellec om att allt fler företag kallar sig cirkulära samtidigt som ganska få företag tagit steget på riktigt.

Externa projektmedlemmar

Maira Babri, universitetslektor Örebro Universitet

Hervé Corvellec, professor Lunds universitet

Presentation "Små och medelstora företags förutsättningar för cirkulär affärsutveckling"

Presentation Herman Stål 201113 (PDF)

Rapport om cirkulär infrastruktur

Ny rapport om cirkulär infrastruktur av Herman Stål.

Läs rapporten om mobilitetshubbar i Umeå