Göteborgs universitet
Bild
manlig student bibliotek

Kurser på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå i företagsekonomi leder till doktorsexamen eller licentiatexamen, motsvarande fyra respektive två års heltidsstudier.

Utbildning på forskarnivå för doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng. Den består av en kursdel om 90 högskolepoäng och avhandlingsdel om 150 högskolepoäng.

Kursdelen består av:

  • Obligatoriska teori- och metodkurser (F1-kurser) om 45 högskolepoäng. Dessa kurser är gemensamma för samtliga doktorander.
  • Valbara ämnesinriktade kurser (F2-kurser) om 45 högskolepoäng. 

Kursutbud

  • Företagsekonomi som forskningsfält, 15 hp, F1
  • Kvantitativa forskningsmetoder inom företagsekonomi, 7,5 hp, F1
  • Introduktion till forskningsetik och god forskningssed, 3 högskolepoäng,
  • Vetenskapsteori, 7,5 hp, F1
  • Kvalitativa metoder med företagsekonomisk tillämpning, 7,5 hp, F1
  • Akademiskt skrivande: en introduktion, 7,5 hp, F1

För mer information om kurserna och anmälan

Nordisk forskarutbildning i ekonomistyrning

Institutionen är också engagerad i ett nordiskt samarbete för forskarutbildning i ekonomistyrning Nordic Phd Program in Management Accounting