Göteborgs universitet
Bild
Ansökningsformulär
Länkstig

Ansökan och antagning till studier på forskarnivå

Företagsekonomiska institutionen erbjuder studier på forskarnivå inom:

• företagsekonomi
• ekonomisk geografi

Antagning till forskarutbildningen sker normalt vartannat år. Lediga doktorandplatser utannonseras på universitetets sökandeportal preliminärt från 1 februari 2025 med sista ansökningsdatum 1 mars 2025. Varje doktorand som antas får finansiering för hela doktorandtiden, fyra år heltid. 

Utbildningen startar normalt 1 september.

Tillträde till utbildning på forskarnivå

Behörig att antas till forskarutbildningen är den som uppfyller villkoren för grundläggande och särskild behörighet samt bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Till forskarutbildningen får antas bara sökande som anställs som doktorand. Sökande som har någon annan form av studiefinansiering får antas om bedömningen görs att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras inom fyra år vad gäller licentiatexamen och åtta år vad gäller doktorsexamen.

Till forskarutbildningen får endast antas det antal doktorander/licentiander som kan erbjudas godtagbara villkor i fråga om handledning och studievillkor i övrigt.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet

För särskild behörighet till forskarutbildningen i företagsekonomi krävs vidare minst 90 högskolepoäng i ämnet. I dessa poäng skall ingå ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade i annan ordning.

Urval

Grunden för urval bland behöriga sökande till forskarutbildningen är graden av förmåga att tillgodogöra sig sådan utbildning.