Göteborgs universitet
Bild
Två personer som diskuterar vid en datorskärm
Foto: Kiefer Likens

Vår forskning

Vårdvetenskaplig forskning fokuserar på främjandet av god hälsa men också personens upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och främjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella aspekter. Inom vårdforskning är människans lärande centralt liksom hur vård organiseras.

Forskargrupper

Vårdmiljöer

Vårdmiljöforskning intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande. 

Personcentrering i hälso- och sjukvården

Inom ramen för akutmedicinska metoder tillskrivs patienter ofta rollen som passiva mottagare av vårdinsatser. En effektiv vård bör istället personcentreras och ge stöd åt patienters egen förmåga att bemästra symtom och upplevd ohälsa.  Vår forskargrupps vision är att bidra med ny kunskap baserad på personcentrerad forskning av hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Denna forskargrupp bedriver forskning runt graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Syftet är att bidra till excellent vård som främjar hälsa hos kvinnor, nyfödda och familjer

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård

I alla människors liv ingår ett antal så kallade övergångar som innebär förändring. Exempel på övergångar i livet kan vara föräldraskap, ungdomsperioden, att få besked om sjukdom och åldrande. En typ av övergång som vår forskargrupp studerar är övergångar av vård mellan olika vårdgivare.

Vård vid långvariga tillstånd: barnsjukvård, neurosjukvård och palliativ vård 

Forskargruppen om vård vid långvariga tillstånd omfattar barnsjukvård, neurosjukvård och palliativ vård. Forskningen utvecklar och stärker kunskap kring personcentrerad och nära vård för både patienter och deras närstående.

Vård i samband med akuta och kritiska tillstånd

Denna forskargrupp strävar efter hög kvalitet och säkerhet för patienter som vårdas i samband med akuta och kritiska tillstånd. För att uppnå detta genomförs kliniskt relevant, högkvalitativ omvårdnadsforskning inom prehospital vård, akutsjukvård, intensivvård och operationssjukvård.

Vårdpedagogik och vårdledarskap för professionell utveckling

Inom forskargruppen Vårdpedagogik och vårdledarskap för professionell utveckling pågår en ständig utveckling relaterat till lärande och ledarskap inom vårdens kärnkompetenser.

SAROC - Sahlgrenska Academy Research in Oncological Care

Denna forskargrupp undersöker bland annat konsekvenser i form av symtom och tecken och orsakerna till att de uppstår i samband med cancersjukdom och behandling.  

Forskningscentrum: personcentrerad vård

Personcentrerad vård är en forskningsprofil som genomsyrar Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Personcentrerad vård handlar om att fokusera på människan i vården och inte enbart sjukdomen. Detta synsätt har en lång tradition inom omvårdnads- och vårdforskningen. Med begreppet personcentrerad vård har forskare vid vår institution fört denna tradition vidare och utvecklat kunskap som både används inom utbildning och tillämpas och utvärderas i sjukvården. Centrum för personcentrerad vård, GPCC, är ett nationellt, tvärvetenskapligt centrum med finansiellt stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Forskning visar positiva effekter av personcentrerad vård, både gällande kvalitet och kostnader. 

Vårdforskning i Samverkan- ViS

Vårdforskning i Samverkan (ViS) är ett projekt mellan sju olika svenska lärosäten för att identifiera samarbeten i syfte att stärka vårdforskning.