Göteborgs universitet
Bild
Två händer pusslar ett hjärta
Foto: Pixabay

SHIFT CARE

Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov. Forskarskolan drivs tillsammans av fyra lärosäten: Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst.

Nära vård syftar på en vård som är personcentrerad, hälsofrämjande och proaktiv, som använder digitala och hybrida lösningar, eftersträvar en kostnadseffektiv och hållbar vård med hög kvalitet och skapar sömlöst samarbete genom hela vårdkedjan. Lärare vid de samverkande lärosätena ansvarar för undervisningen där även internationella experter medverkar.

Doktorander som antas till forskarskolan kommer att antas till den ordinarie forskarutbildningen vid något av de fyra samverkande lärosätena och följa det lärosätets allmänna studieplan. Deltagandet i forskarskolan pågår parallellt med den ordinarie forskarutbildningen och forskarskolans program med kurser, internat, seminarier och internationellt utbyte genomförs inom ramen för valbara kurser. Upplägget syftar till att förbereda doktorander till att bedriva tvärvetenskaplig spjutspetsforskning och undervisning i nära samverkan med verksamheter inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Upplägg

En hörnsten inom forskarskolan SHIFT CARE är att förbereda doktorander för att bli verksamma inom utbildning med inriktning mot Nära vård på universitet, högskolor och inom hälso- och sjukvårdens olika vårdnivåer.

Forskarskolan innehåller två obligatoriska kurser för doktorander, en teoretisk kurs med fokus på Nära vård och en högskolepedagogisk och didaktisk kurs. Det kommer också finnas valbara kurser. Forskarutbildningen kommer företrädesvis att genomföras under fem år där doktoranden har institutionsanställning (med undervisning upp till 20%).

Organisation

Organisationen av forskarskolan består av en styrgrupp med representanter från alla fyra lärosäten. Vidare är en större referensgrupp knuten till forskarskolan, bestående av verksamhetsföreträdare, professionsföreträdare, representanter från civilsamhället och ett vetenskapligt råd bestående av forskare med expertis inom området Nära vård. 

Kontakt: shiftcare@adm.gu.se