Bild
person som hoppar mellan två klippavsatser
Foto: Sammie Vasquez
Länkstig

Vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektets storlek
35 miljoner
Projekttid
2015 - pågående
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

En människas livslopp kännetecknas av flera så kallade övergångar som innebär livsförändringar. Exempel på övergångar i livet är föräldraskapet, ungdomsperioden, att få besked om sjukdom, återhämtning från sjukdom, åldrande liksom överföring av vård mellan olika vårdgivare. Överföring av vård kännetecknas liksom övergångar i livet av utmaningar och sårbarhet med ökad risk för ohälsa. När en patient har kontakt med flera vårdgivare finns det risk att glapp uppstår i vårdkedjan och att patienten och inblandad hälso- och sjukvårdspersonal inte har en gemensam bild av patientens behov, resurser och situation, vilket kan leda till brister i vården. Smidiga överföringar i vården hänger samman med en fungerande vårdkedja och är en avgörande faktor för att bedriva god och säker vård.

Brister i vården vid överföringar har uttryckts både av patienter och deras närstående - en fråga som också drivs av olika patientorganisationer. Dessutom efterfrågar vårdpersonal förbättrade rutiner för att främja välbefinnande och medicinska utfall hos personer med långvariga tillstånd under sårbara perioder i livet.

Syfte

Målsättningen är att generera ny kunskap om aspekter på vård vid övergångar inom hälso- och sjukvård. Detta genomförs bland annat genom att studera, utveckla och utvärdera effekterna av både nya och rådande vårdmodeller för att kunna förbättra vården vid övergångar mellan olika vårdgivare.  Vidare är syftet att kartlägga konsekvenser för patienterna när det gäller t.ex. medicinska utfall och psykosociala aspekter vid brister i övergången från barn- till vuxensjukvården. Initialt har forskargruppen utgångspunkt i målgruppen unga med långvariga tillstånd.

Teman

Forskningen bedrivs inom följande teman:

 • Vård vid olika förändringar i livsfaser, hälsotillstånd eller sociala roller
 • Vård vid överföring mellan olika vårdgivare
 • Hälso- och sjukvårdsmodellers påverkan vid övergångar i vården
 • Konsekvenser och orsaker till avbrott i uppföljningen
   

Forskargruppens expertis 

 • kvalitativ, kvantativ och mixad metod
 • randomiserade kontrollerade studier
 • utveckling och utvärdering av komplexa interventioner
 • tvärsnittsstudier och longitudinella studier
 • processutvärdering
 • hälsoekonomiska studier
 • implementeringsforskning
 • epidemiologiska registerstudier

Gruppen samarbetar med flera forskargrupper och sjukhus i Sverige, Belgien och Sydafrika inom ramen för de pågående forskningsprojekten.

 

Centrala definitioner 

Transition can conceptually be defined as:

A passage from one life phase, physical condition, or social role to another, resulting in a temporary disconnectedness of everyday life, which demands an adjustment of the person and the environment.
Meleis et al 2010, Schumacher KL, et al 1994

Transfer can conceptually be defined as:

An event or series of events through which a person move their care to a new health care setting/provider.
Moons et al. 2021, Meleis AI. Et al 2010.

Transitional care can conceptually be defined as:

The provision of interventions that aim to 1) support and/or empower a person during their transition process and attends to medical, psycho-social, and educational needs of a person as they encounter changes during the life course and in relation to health conditions and 2) the provision of interventions that ensures an active, coordinated and appropriate transfer of care between health care settings/providers.

Transitional care can focus on the internal process of Transition and/or the external event of Transfer, depending on the context.
 Moons et al. 2021, Meleis et al 2010