Bild
vårdpersonal som ser patient
Foto: Zach Vessels
Länkstig

Personcentrering i hälso- och sjukvården

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Dagens hälso- och sjukvård är strukturerad och organiserad utifrån ett akutmedicinskt perspektiv som i första hand syftar till att diagnostisera och behandla sjukdomar. Samtidigt vet vi att befolkningens framtida behov av hälso- och sjukvård kommer att domineras av patienter med långvariga, kroniska tillstånd. Det förutsätter en annan inriktning på vården med fokus på hur patienter upplever och hanterar sin situation, hur de kan bibehålla sin funktion och sitt oberoende samt hur välbefinnande kan optimeras.

Inom ramen för akutmedicinska metoder tillskrivs patienter ofta rollen som passiva mottagare av vårdinsatser. En effektiv vård bör istället personcentreras och ge stöd åt patienters egen förmåga att bemästra symtom och upplevd ohälsa.  Vår forskargrupps vision är att bidra med ny kunskap baserad på personcentrerad forskning av hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvården samt omsorgen.

Berättelsen i centrum

Berättelsen av och om personen och dennes kontext utgör det personliga narrativet och innehåller ofta upplevelser om besvär/symtom vid långvarig sjukdom och ohälsa. Personcentrerad vård förutsätter ett partnerskap vilket innebär att det personliga narrativet sätts i en professionell kontext, med ömsesidig förståelse och respekt för båda partners resurser, ansvar och målsättningar. Den professionella tolkningen av det personliga narrativet ska vara en bestående byggsten i partnerskapet, och dokumenteras på ett lämpligt och relevant sätt.

Filosofisk utgångspunkt

De filosofiska utgångspunkterna för forskargruppen är att varje människa är en människa och ska alltid ses, förstås, och bemötas som en unik person. Varje person har sig egen kontext och erfarenhet och möter hälso- och sjukvården eller omsorgen med olika förutsättningar, förmågor, resurser, behov och hinder.