Göteborgs universitet
Bild
gravid kvinna får råd av barnmorska
Foto: Unsplash

Reproduktiv och perinatal hälsa

Reproduktiv och perinatal hälsa ägnar sig åt utbildning och forskning om graviditet, förlossning, nyföddhetsperiod och kvinnors sexuella hälsa. Gruppen ingår i sektionen för diagnostik och vård av vid akuta och kritiska tillstånd vård och utgör en så kallad komplett akademisk miljö (KAM), vilket innebär att enheten innehåller de tre delarna utbildning, forskning och samverkan.

Utbildning

Undervisning bedrivs på avancerad nivå och omfattar barnmorskeprogrammet som leder till yrkesexamen i kombination med filosofie magisterexamen, och ett masterprogam inom reproduktiv och perinatal hälsa som bygger på barnmorskeprogrammet. Examensarbetena utgörs ofta av del av enhetens forskningsprojekt. Vidare ges fristående nischade kurser, bland annat om diabetes och barnafödande. Enhetens lärare har hög akademisk kompetens med flera docenter och professorer. 

Samverkan

Tre av lärarna, två professorer och en lektor, har anställning som är förenad med befattning som universitetssjukhusöverbarnmorska vid Obstetrikenheten på Sahlgrenska universitetssjukhuset med arbete inom normal- och specialförlossning och specialistmödravård. Ytterligare en lärare/lektor har anställning förenad med befattning som överbarnmorska vid Gynekologi och Reproduktionsmedicin på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Forskningen är starkt integrerad i grundutbildningen och fokuserar framför allt perinatalperioden, det vill säga före, under och efter förlossning, samt barnmorskeprofessionens funktion. Forskningen bedrivs både i låg- medel och höginkomstländer. Forskningen är samlad inom den egna forskargruppen ’’Childbirth research’’ med 14 aktiva forskare plus doktorander.

Samverkan och forskning

Flera stora tvärprofessionella forskningsprojekt bedrivs i samverkan med Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen,  Statsvetenskapliga institutionen och Kliniska Vetenskaper vid Göteborgs universitet.