Bild
sjukhusinteriör
Foto: White arkitekter
Länkstig

Vårdmiljöer

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Vårdmiljöforskning intresserar sig för omgivningens betydelse för hälsa och välbefinnande. Miljö som begrepp omfattar såväl rummet som platsens betydelse i termer av dels det objektivt synliga omkring oss och dels den subjektivt upplevda miljön och den mening vi sätter till platsen vi befinner oss på, det vill säga den psykosociala dimensionen. De objektiva aspekterna är oftast mätbara och kan handla om storleken på rummet, om det är ljust eller mörkt, varmt eller kallt, och om det finns tillgång till utsikt och natur. Den psykosociala miljön relaterar till atmosfären i rummet, det vill säga "hur det känns" att vara där, och kan beskrivas i termer av ett trygghet, välkomnande, vänlighet och omtanke. Ofta sammanfaller perspektiven och blir psykospatiala, det vill säga det fysiska rummets utformning inverkar på den känsla det förmedlar.

Upplevelseaspekten av miljön är personlig. Individuella perceptuella förutsättningar i form av syn, hörsel och känselintryck har en inverkan på hur vi uppfattar och förstår sinnesintryck, precis som vår olika bakgrund, kunskap och erfarenhet har betydelse för detta. Dofter, ljud, materialval och utsikt uppfattas och värderas olika mellan människor och får betydelse - medvetet eller omedvetet - för vår upplevelse av om miljön är attraktiv, trivsam och välkomnande eller det motsatta. Det medför att samma miljö kan uppfattas helt olika människor emellan.

När vi är i beroendeställning på grund av funktionsnedsättning och sjukdom är vi extra känsliga för att omgivningen är lätt att tolka och förstå och att den bidrar till trygghet, självständighet och välbefinnande. Detta gör att ett personcentrerat förhållningssätt är nödvändigt i planering och anpassning av vårdens lokaler i form av individuella hänsyn till preferenser, önskemål och behov. En strävan inom vårdmiljöforskning är därför att öka kunskapen om hur vi kan skapa miljöer som stärker förutsättningar för självständighet, självkänsla och välbefinnande och effekten av detta.

Syfte

Utgångspunkterna för vårdmiljöforskningen är relationen mellan personen och det stöd eller hinder som omgivningen utgör. Studierna avser att öka kunskapen om hur kraven kan anpassas till den unika kompetensen hos varje person och vilket utfall det genererar avseende beteende, funktion och välbefinnande. Det kan handla om att skapa miljöer som stimulerar mentala förmågor, stödjer dagliga aktiviteter och bidrar till engagemang för att uppleva hälsa och välbefinnande.

Mål

Vårdmiljöforskning fokuserar på patientens, familjens och personalens erfarenheter av miljöer inom vård och omsorg. Vidare undersöker den hur vårdrelaterade skador - psykosociala och fysiska - kan undvikas samt hälsoekonomiska faktorer som kan kopplas till miljön. Studierna omfattar ett livsvärldsperspektiv och fokuserar på miljöer för vård inom såväl slutenvård och öppenvård som vård i ordinärt och särskilt boende.

Då vårdmiljö utgör ett komplext system fodrar studier av området ett komplext angreppssätt omfattande såväl kvantitativa som kvalitativa metoder i form av enkäter, registerstudier, intervjuer, observationer och photo-voice. Då området är under utveckling omfattar studierna även metodutveckling av instrument.

Forskningsområden

  • Den fysiska miljöns betydelse inom rättspsykiatrisk vård
  • Bostadens arkitektur, betydelsen av berikade miljöer
  • Den fysiska vårdmiljöns kvalitet relaterat till välbefinnande för äldre personer på särskilt boende
  • Leder lokal- och organisationsutveckling till en personcentrerad vård inom onkologisk vård?
  • Bostaden som arena för vård och omsorg. Forskningsprojket inom ramprogrammet AIDAH Integrative Ways of residing: Health and Quality of residence.
  • Utveckling av säker vård i hemmet genom samskapande vårdmöten mellan sköra äldre och vårdpersonal i hemmet
  • Måltidsmiljön inom inom barnsjukvård och habilitering
  • Room4Birth
  • Den psykospatiala miljöns betydelse för ungdomar som vårdas inom de särskilda ungdomshemmen

Nätverk

Forum Vårdbyggnad är en mötesplats för alla som arbetar med fysisk miljö för vård och omsorg. Forum stöder och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning bland annat genom konferenser och seminarier. https://www.forumvardbyggnad.se/

Nätverket Rummets Betydelse. Tvärprofessionellt nationellt Forskarnätverk om Rummet och Platsens betydelse. Nätverksledare: Professorer Åsa Roxberg Högskolan Väst och Helle Wijk

Forskare

Forskargruppsledare
Professor Helle Wijk

Ella Danielsson
Marie Berg
Eva Lidén
Stefan Nilsson
Helene Berglund
Sepideh Olausson
Lena Johansson
Karin Melin 


Doktorander
Anastasia Silverglow
Anna Gyberg 
Kajsa Nolbeck
Ulrika Mårtensson
Lisa Goldkuhl
Madeleine Liljegren

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Eirini Alexiou, forskare
Alessio D´glinnocenti, docent
Marie Engwall, forskare

Södra Älvsborgs sjukhus SÄS
Marie Rusner, forskningschef
Christina Blomdahl, forskare
Suzanne Guregård, forskare

Chalmers
Center for Health Care Architecture 
(Centrum för vårdens arkitektur) Chalmers

Göran Lindahl, docent, centrumföreståndare
Charlotta Thodelius, forskare
Stefan Lundin, arkitekt
Hanna Morichetto, forskare

Högskolan för Design och konsthantverk
Franz James, doktorand

Högskolan Borås
Christina Nilsson, forskare

Lunds Universitet
Berit Lindahl, professor

Högskolan Dalarna
Susanna Nordin, forskare

Högskolan Väst
Åsa Roxberg

Örebro Universitet
Cecilia Pettersson, post doc

Extern
Inger Berglund Johansson, forskare