Göteborgs universitet
Bild
spindelväv
Foto: Shannon Potter
Länkstig

Vårdforskning i samverkan

Nätverket ”Vårdforskning i Samverkan” (ViS), har sedan 2015 samverkat kring vårdforskningsprojekt och forskningsaktiviteter.

 

Nätverket bildades som en reaktion på Vetenskapsrådets kartläggning och utvärdering av svensk vårdforskning som indikerade en fragmenterad, överlappande och svagt utvecklad nationell samverkan. 

Bakgrund

Nätverket omfattar åtta parter: 

 • Göteborgs universitet
 • Högskolan i Borås
 •  Högskolan i Halmstad
 • Hälsohögskolan Jönköping University,
 • Högskolan i Skövde,
 • Högskolan Väst,
 • Västra Götalandsregionen
 •  Äldrevård- och omsorgsförvaltningen Göteborgs Stad.

Nätverket har utvecklat en modell kallat Wellnessmodellen som utgångspunkt för sitt arbete. 

Syfte och mål

Parterna ska gemensamt verka för utveckling och synliggörande av vårdforskning och dess nyttiggörande, specifikt genom:

 • Ökat samarbete mellan parternas forskare för att stärka forskningens kvalitet
 • Identifiering av långsiktiga vårdforskningsbehov och framtagande av en gemensam strategi för dessa
 • Ökat samarbete mellan forskare och vård- och omsorgsgivare för att planera och genomföra gemensamma forskningsprojekt inom vård och omsorg
 • Ökat samarbete mellan forskare och vård- och omsorgsgivare för att förbättra nyttiggörande av forskningsresultat
 • Ökad kunskapsspridning och en aktiv dialog om svensk vårdforskning
 • Ökad påverkan på policyområden med relevans för vårdforskning  

Organisation och styrning

Samverkansorganisationen består av en styrgrupp med en ordförande från Göteborgs universitet. Styrgruppen består av en ledamot utsedd av respektive deltagande part med mandat att representera parten under den överenskomna tiden. Styrgruppen beslutar om målsättning och inriktning för samverkan, budget, planer och strategier. Administrativ koordinator samordnar nätverkets aktiviteter.

Parterna driver i samverkan olika forskningsprojekt. Klicka på länken nedan för att läsa om de specifika projekten.  Aktiviteter i nätverket presenteras i en årlig workshop/webinar,. 

Bidrag till forskning

Stipendiemedel finns att söka för projekt som gagnar vårdforskning. De kan sökas av forskare anställda vid de ingående parterna. Medlen ska främja samverkan och uppstart av projekt inom VIS, dock kan inte kontinuerlig finansiering ges för projekt. VIS har en begränsad budget där en bärande princip är att medlen ska kunna gynna flera pågående projekt.

 • Vid ansökan krävs samverkan från minst fyra parter inom ViS. Flera parter är en fördel vid bedömningen. 
 • Ansökningar om medel kan skickas till Helle Wijk mellan 1 februari och 30 juni. Beslut om bidrag fattas på det årliga styrgruppsmötet i augusti/september inför kommande år.
 • Ansökan ska innehålla en budget och de projekt som beviljas medel ska göra en årlig återrapportering. 
 • ViS ska anges i acknowledgements. 

Mötestider 2024

23 feb 13-15 (digitalt)

8 april 13-15 (digitalt)