Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild

Arabiska

Arabiska är ett av mänsklighetens viktigaste språk, historiskt, kulturellt, och religiöst. Det är modernt medium för tal och skrift i Mellanöstern och Nordafrika, men också i Europa, genom migration; arabiska är idag på väg att gå om finska som näst största språk i Sverige. Därutöver ett klassiskt lärdomsspråk inom islam, med en väldig litteratur från 500-talet och framåt. Och ettusen femhundra år efter de första texterna, ett globalt språk på internet, satellitteve och i internationella organisationer.

Vår utbildning ger dig både kunskap i det arabiska språket och kännedom om kulturen och samhällsutvecklingen i de arabiska länderna genom historien. Studiernas fokus ligger på det moderna skriftspråket och moderna språkformer. Även klassisk arabiska och äldre litteratur studeras under utbildningens gång, framförallt på avancerad nivå. Övningar i kommunikativa färdigheter ingår genomgående i undervisningen: talfärdighet och hörförståelse tränas i lika grad som läs- och skrivfärdighet.

Under tredje terminen erbjuder vi dig möjlighet att integrera en vistelse i något arabiskt land med utbildningen, för att öka dina kommunikativa färdigheter. Förutom de rena språkkurserna ges vid institutionen även orienteringskurser i arabisk historia och litteratur.

Att lära sig det arabiska språkets struktur tar två terminer. Under första terminen lär du dig det arabiska alfabetet, uttalet av språkljuden, ett litet ordförråd och de första grunderna för hur man bildar ord och meningar. Du får också lära dig grammatisk terminologi och teori. Studiernas fokus ligger på läsfärdighet och hörförståelse, men du övar också på att skriva och tala. Mycket av kurslitteraturen är på engelska.

Andra terminen bygger på den första och är upplagd på samma sätt. Målet är att du efter denna termin med lexikonets hjälp på egen hand ska kunna klara obearbetade prosatexter av enklare slag. Därutöver läser du också moment som handlar om arabländernas historia och litteratur, både förr och nu.

Tredje terminen kan antingen läsas på campus i Göteborg eller utomlands vid ett arabiskt universitet eller språkinstitut. Fjärde terminen studerar du modern arabisk prosa och stilistik, vetenskaplig teori och metod och skriver din kandidatuppsats.

Utlandsförlagda kurser i arabiska

De utlandsförlagda kurserna söker du som vanligt via www.antagning.se senast 15 april inför hösttermin. Länkar till våra sidor i Studentportalen:

Varje år erbjuds ett begränsat antal platser. Om du är intresserad av utlandsstudier behöver du ta kontakt med studievägledaren för arabiska i god tid, men allra senast 1 juni, på denna adress: studievagledning.arabiska@sprak.gu.se

Ett krav för att delta i den utlandsförlagda kursen är behörighet till AR1300 (Fortsättningskurs i arabiska, 30 hp), eller motsvarande. I urvalet av ansökningarna kommer vi även att ta i beaktande vilka betyg du har fått i kurserna i arabiska samt antal högskolepoäng som du har avklarat totalt.

Efter kandidatexamen i arabiska (behörighetskrav) kan du fortsätta fördjupa dina kunskaper på avancerad nivå och ta en magister och/eller masterexamen i arabiska.

Du mixar då kurser specifika för ämnet arabiska med magister- och masterkurser ur fakultetens gemensamma utbud. Beroende på om din inriktning är litterär eller lingvistisk kan utbildningens innehåll och utseende variera.

På avancerad nivå är förmågan till självstudier och egna initiativ ännu viktigare än på grundnivå. En eller två stora uppsatser utgör kärnan i utbildningen.

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation
Det går att ta ut en magister/masterexamen med arabiska som huvudområde via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till programmet krävs kandidatexamen och reell kompetens i arabiska. Se utbildningsplanen för mer information.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i arabiska inom följande program:

Avancerad nivå

 • Arabiska i språk och interkulturell kommunikation
  Magister/masterprogram, 60/120 hp
   
 • Arabiska i översättarprogrammet
  Tvåårigt masterprogram, 120 hp
  Utbildningen är ett samarbete mellan tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet:
  institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd för programmet)
  institutionen för svenska språket
  institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Göteborgs universitet erbjuder ett kurspaket om 30 hp för modersmålslärare i arabiska.

 • Arabiska för modersmålslärare I, Kontrastiv belysning: AR1140, 7,5 hp
 • Arabiska för modersmålslärare II, språksociologi och språkvariation: AR1141, 7,5 hp
 • AR1142, 7,5 hp
 • AR1143, 7,5 hp

Innehåll

Kursen AR1140 ger en jämförande överblick över arabiskan som språksystem jämfört med svenska framförallt men även andra indoeuropeiska språk som engelska. Syftet med kursen är att du ska utveckla en medvetenhet om språkvetenskapliga teorier och frågeställningar samt tillägna dig en språkvetenskaplig begreppsapparat på svenska som möjliggör vidare teoretiska studier i ämnet arabiska.

Kursen AR1141 belyser det arabiska språket ur ett dialektologiskt och sociolingvistiskt perspektiv. Bland annat studeras språkets användningsområden och koppling till social praktik, språkattityder och språkpolitik, den arabiska dialektsituationen historiskt och i nutid samt arabiskans ställning i Sverige och Europa. Särskilt beaktas hur den rådande språksituationen påverkar undervisning i respektive på arabiska.

Upplägg

Kurserna är framtagna för att ge redskap och verktyg att kunna arbeta som modersmålslärare. Undervisningen och examinationerna kommer att ske tre helger per termin på Humanisten i Göteborg. Räkna med att du kommer att vara på universitetet heldagar under dessa helger. Mellan träffarna i Göteborg läser du på distans och följer kursen via lärplattformen GUL.

Under vårterminen kommer AR1142 och AR1143 att erbjudas enligt samma upplägg som höstens kurser så att du som student har möjlighet att uppnå 30 hp i ämnet arabiska för modersmålslärare.

Ansökan

Ansökan sker via antagning.se, mellan 15 mars och 15 april för kurserna AR1140 och AR1141 och mellan 15 september och 15 oktober för AR1142 och AR1143.

Förkunskapskrav

För att vara behörig att antas till kurserna ska du ha grundläggande behörighet för högskolestudier och ha arabiska på modersmålsnivå.

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Utlandsförlagda kurser i arabiska

De utlandsförlagda kurserna söker du som vanligt via www.antagning.se senast 15 april inför hösttermin respektive 15 oktober inför vårtermin. Läs mer på våra sidor i Studentportalen:

Blogg: Uppercase Alif

Andreas Hallberg, universitetslektor i arabiska, skriver (på engelska och svenska) om arabisk lingvistik, redskap för skrivande, och lägger upp material för arabiskaundervisning på universitetsnivå.

Studentintervjuer

Nina arbetar som modersmålslärare

أؤمن بالدور المهم الذي يلعبه معلم اللغة الأم في الحفاظ على الهوية وربط الطلاب بجذورهم بطريقه إيجابية.

 "Jag tror på modersmålslärarens viktiga roll i att stärka identiteten hos elever genom att hjälpa dem behålla kontakten med sina rötter på ett positivt sätt."
Läs intervjun med Nina här

 

Abir vill inspirera barn i det svenska samhället

"Jag arbetar som modersmålslärare i Jönköpings kommun. Jag har valt att studera kursen Arabiska för modersmålslärare för att jag vill bli en behörig lärare. Dessutom tycker jag om det arabiska språket som även är mitt modersmål. Vidare vill jag stärka barnens arabiska identitet vilket är ett mål för oss som arabisklärare. Detta anser jag vara något väldigt viktigt, mest på grund av att barnen växer upp med två identiteter, den svenska samt den arabiska identiteten. Jag rekommenderar kursen till alla som vill inspirera barn i det svenska samhället. Kursen ger bra förutsättningar för att bli behörig arabiska lärare."
/Abir Al-medana

 

Kurserna öppnar nya dörrar för modersmålsundervisning

"Jag är legitimerad lärare i gymnasiet och jobbar som modersmålslärare i arabiska. I min roll som lärare anser jag att det är viktigt att utveckla mig själv så att det genomsyrar undervisningen och främjar mina elevers språkutveckling, samt sätta rättvisa betyg i modersmålet.

Kurserna för modersmålslärare har verkligen öppnat nya dörrar för modersmålsundervisning, genom att utbilda lärarna som har erfarenhet och behöver utveckla sin kompetens i teorin och i praktiken. Kurserna är ett stort framsteg och främjande av flerspråkighets språkutveckling i Sverige. Uppmaningen till modersmålslärarna i arabiska att ta del av dessa kurser lyste min väg som pedagog."
/Zahra Jwad