Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Som doktorand vid Institutionen för språk och litteraturer ingår du i en internationell forskningsmiljö. Målet för forskarutbildningen är att ge fördjupade kunskaper inom det specifika språkområdet, men också färdigheter i forskningsmetodik och vetenskapliga betraktelsesätt.

Forskarutbildningsämnen

Hos oss kan man gå forskarutbildning i ämnena afrikanska språk, arabiska, engelska, grekiska, japanska, latin, romanska språk, sinologi, slaviska språk och tyska. Inom dessa olika ämnen finns möjlighet att välja en inriktning som passar dig, exempelvis språkvetenskap, litteraturvetenskap eller språkinlärning. Vi antar även doktorander i humaniora med utbildningsvetenskaplig inriktning i samarbete med forskarskolan CUL (Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning).

Utbildningen

Forskarutbildningen syftar till att du som doktorand upparbetar ett brett kunnande i forskningsämnet och specialiserar dig inom den del av forskningsområdet som avhandlingen fokuserar på. Du utvecklar också färdigheter för att självständigt kunna fortsätta en karriär som forskare och universitetslärare eller inom andra yrken och roller som kräver djupa ämneskunskaper i kombination med en god förmåga till analys, projektarbete och kunskapsförmedling.

Utbildningen mot doktorsexamen är fyraårig (240 högskolepoäng). Större delen av utbildningen ägnas åt att utarbeta en doktorsavhandling som examineras vid en offentlig disputation. Avhandlingen kan vara utformad som en monografi eller som en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av artiklar och en längre inledning. Motsvarande ett år (60 högskolepoäng) utgörs av forskarutbildningskurser som specificeras närmare i den allmänna studieplanen för varje ämne. Deltagande i seminarier vid institutionen och olika former av utbyte i nationella och internationella sammanhang ingår också i utbildningen.

I de allmänna studieplanerna för respektive ämne kan du läsa mer om vilka kurser som ingår i utbildningen, vilka förkunskapskrav man måste uppfylla för att vara behörig, samt vilka kriterier som tillämpas när vi granskar ansökningar till forskarutbildningen.

Antagning till forskarutbildningen

Alla doktorander vid institutionen antas i konkurrens genom återkommande öppna utlysningar. Detta gäller även doktorander som finansieras med externa medel från forskningsfinansiärer eller genom extern anställning (så kallad samverkansdoktorand). När det finns lediga platser på forskarutbildningen så annonseras de på denna sida samt på Göteborgs universitets centrala sida för utlysningar.