Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Vår forskarutbildning

Som doktorand vid Institutionen för språk och litteraturer ingår du i en internationell forskningsmiljö. Målet för forskarutbildningen inom våra språkområden är att ge dels fördjupade kunskaper inom respektive språkområde, dels de färdigheter i forskningsmetodik och vetenskapliga betraktelsesätt som fordras för att lösa en större forskningsuppgift och redovisa resultaten i en avhandling.

Forskarutbildningen leder till licentiatexamen och/eller doktorsexamen.
Utbildningen är avsedd att lägga grunden för fortsatt vetenskapligt arbete och ge behörighet för sådana yrken som kräver omfattande kunskaper och färdigheter inom respektive språkområde samt vetenskaplig skolning, t ex tjänster inom högskolan och skolväsendet liksom även den vidare arbetsmarknad som efterfrågar fördjupade kompetenser inom ett specifikt språkområde.
Om du är intresserad av att bli antagen till forskarnivå måste du vara behörig och ha finansiering. För behörighetskrav se respektive studieplan (se länk nedan). För allmänna anvisningar om tillträde, antagning och regler för forskarutbildning, se länk nedan till universitetets centrala sidor.

Hur du söker till forskarutbildningen

Ansökan sker normalt i samband med utlysning av doktorandtjänster. Du ansöker genom att fylla i det elektroniska formulär som finns i Sökandeportalen, Göteborgs universitets nätbaserade system för att söka anställningar.

Bedömningsgrunderna för antagning är huvudsakligen vad du har presterat (främst i form av uppsatser och ev. andra publikationer), vad du tänker prestera (i form av projektskiss), samt hur din forskningsinsats ligger inom de kompetensområden som våra lärare och forskare besitter. Det är därför viktigt att inför en ansökan närmare undersöka de forskningsområden som institutionen har inom sina olika språkämnen.
Forskningsområden vid institutionen för språk och litteraturer

Om du funderar på att söka till forskarutbildningen rekommenderas du att ta kontakt med någon av handledarna vid institutionen eller viceprefekt Linda Karlsson Hammarfelt.
Handledare vid institutionen för språk och litteraturer (länk till Medarbetarportalen)

Högre seminarier

Vid institutionen finns dels institutionsgemensamma dels ämnesspecifika seminarier. Samtliga seminarier är öppna för alla forskare och doktorander vid fakulteten. Vissa ämnesspecifika seminarier kan dock äga rum på respektive karaktärsspråk (både den text som diskuteras samt själva seminariespråket). De institutionsgemensamma seminarierna är dock alltid på svenska eller engelska. De institutionsgemensamma seminarierna speglar de forskningsinriktningar som inom de olika språkämnena finns på institutionen. Se närmare:

Seminarier och evenemang

Kurser

I varje ämne finns det dels obligatoriska kurser, dels valfria kurser (se ämnets studieplan). En del av kurserna kommer att vara individuella läskurser. De valfria kurserna avtalas med respektive handledare. De valfria kurserna kan även vara kurser som ges vid andra fakulteter eller lärosäten.