Göteborgs universitet
Bild
vågskålar

Likabehandling

Vår målsättning för likabehandlingsarbetet är att främja en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas.

Institutionen ska bedriva ett aktivt arbete för att attityder och värderingar skall främja likabehandling, respekt och öppenhet. En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av organisationen bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Prefekt ansvarar för institutionens likabehandlingsarbete vilket ska syfta till högre kvalitet i verksamheten och en studie- och arbetsmiljö där studenter och anställda kan känna sig trygga och uppskattade.

Likabehandlingsproblem rapporteras till prefekt eller likabehandlingsrepresentant

Representanten är utsedd av prefekten och har i uppdrag att stödja prefekten i institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Om du som anställd eller student vid institutionen upplever att du blivit utsatt för diskriminering eller kränkningar får du gärna kontakta likabehandlingsrepresentanten. Du är också välkommen att höra av dig om du har idéer eller konkreta förslag på hur vi kan utveckla och förbättra vårt arbete med likabehandling.

Tillgänglighet vid funktionsnedsättning och funktionshinder

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Studenter med funktionsnedsättningar respektive funktionshinder har rätt att få stöd och hjälp så att de kan bedriva studierna på ett optimalt sätt. Det måste finnas en flexibilitet inom systemet för att se till att undervisning och examination fungerar för alla studenter. Dessa frågor löses i förekommande fall i samråd med Göteborgs universitets samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid Utbildningsenheten.

För mer information se http://utbildning.gu.se/studentliv/studera-med-funktionsnedsattning.

Motsvarande gäller för personal med funktionsnedsättningar respektive funktionshinder. Institutionen ansvarar för att det finns rätt hjälpmedel och stöd.