Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
vågskålar

Likabehandling

Vår målsättning för likabehandlingsarbetet är att främja en inspirerande arbetsmiljö där alla anställda och studenter, oavsett kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, eventuell funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck får möjlighet att växa och utvecklas.

Institutionen ska bedriva ett aktivt arbete för att attityder och värderingar skall främja likabehandling, respekt och öppenhet. En jämn könsfördelning och lika villkor i alla delar av organisationen bidrar till en högre kvalitet i verksamheten. Prefekt ansvarar för institutionens likabehandlingsarbete och tillser att en årlig handlingsplan upprättas, revideras och återrapporteras till dekan. Institutionens likabehandlingsarbete ska syfta till högre kvalitet i verksamheten och en studie- och arbetsmiljö där studenter och anställda kan känna sig trygga och uppskattade.

Likabehandlingsproblem rapporteras till prefekt eller likabehandlingsrepresentant. Likabehandlingsrepresentanten har tystnadsplikt, men har ett ansvar att rapportera påtalade likabehandlingsproblem till prefekten som är ansvarig för likabehandling på institutionen. Du kan dock begära att få vara anonym.

Diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2009 definierar diskrimineringsgrunderna enligt nedan:

  • kön: att någon är kvinna eller man,
  • könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön,
  • etnisk tillhörighet: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande,
  • funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå,
  • sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, och
  • ålder: uppnådd levnadslängd.

Även den som avser att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet omfattas av diskrimineringsgrunden kön.

Tillgänglighet vid funktionsnedsättning och funktionshinder

Från och med 1 januari 2015 ingår bristande tillgänglighet som en form av diskriminering i diskrimineringslagen. Med bristande tillgänglighet menas att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan sådan funktionsnedsättning. Studenter med funktionsnedsättningar respektive funktionshinder har rätt att få stöd och hjälp så att de kan bedriva studierna på ett optimalt sätt. Det måste finnas en flexibilitet inom systemet för att se till att undervisning och examination fungerar för alla studenter. Dessa frågor löses i förekommande fall i samråd med Göteborgs universitets samordnare för studenter med funktionsnedsättningar vid Utbildningsenheten.

För mer information se http://utbildning.gu.se/studentliv/studera-med-funktionsnedsattning.

Motsvarande gäller för personal med funktionsnedsättningar respektive funktionshinder. Institutionen ansvarar för att det finns rätt hjälpmedel och stöd.