Göteborgs universitet
Bild

Våra forskarutbildningsämnen

Vi erbjuder forskarutbildning i ämnena afrikanska språk, arabiska, engelska, antik grekiska, japanska, latin, romanska språk, sinologi, slaviska språk och tyska. I studieplanen för respektive ämne hittar du information om antagnings- och behörighetskrav, examensmål, utbildningens uppläggning och innehåll.

Målet med forskarutbildningen är dels att ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet, dels de färdigheter i forskningsmetodik och det vetenskapliga betraktelsesätt som fordras för att lösa en större forskningsuppgift och redovisa resultatet i en avhandling.

Som enda lärosäte i landet erbjuder institutionen för språk och litteraturer en forskarutbildning i afrikanska språk.

Forskarutbildningen leder till doktorsexamen men med möjlighet att avlägga licentiatexamen efter två års studier. Den omfattar ett antal kurser, både obligatoriska och valfria, och ett avhandlingsarbete. Kurserna fokuserar på olika aspekter av de afrikanska språken, både språkstrukturer och sociolingvistiska problemställningar samt behandlar metod och teori. Avhandlingen bidrar till metod- och teoriutveckling inom ämnet afrikanska språk.

Studierna har som mål att ge fördjupad insikt om möjligheter och begränsningar i fråga om forskning inom afrikanska språk, denna forsknings roll i samhället och dess relation till övriga vetenskaper. Ett viktigt delmål är att analysera icke beskrivna språk, i synnerhet muntligt traderade och utrotningshotade språk. De ger redskap att kritiskt reflektera över den egna verksamheten i detta perspektiv och utvecklar förmågan att verka som forskare och akademisk lärare inom afrikanska språk men även inom yrken som inbegriper avancerat utrednings-, berednings- och analysarbete inom offentlig eller privat verksamhet.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. På institutionens hemsidor för forskning hittar du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen. I arabiska är det vanligast att skriva en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Utbildningens mål är att öka studentens kunnande, ge förmåga till vetenskaplig analys och möjliggöra delaktighet i det internationella vetenskapssamhället.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. På institutionens hemsidor för forskning hittar du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen. I engelska är det vanligast att skriva en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Utbildningens mål är att öka studentens kunnande, ge förmåga till vetenskaplig analys och möjliggöra delaktighet i det internationella vetenskapssamhället.

Utbildningen kan ges en litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig inriktning, beroende på val av kurser och avhandlingsämne.

Av tradition heter ämnet på forskarnivå bara Grekiska, men det är antik grekiska (inkluderande även senantik och bysantinsk grekiska) som avses.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. I grekiska är det vanligast att skriva en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Utbildningens mål är att öka studentens kunnande, ge förmåga till vetenskaplig analys och möjliggöra delaktighet i det internationella vetenskapssamhället.

Forskarutbildningens kursdel leder till förbättrad språkfärdighet, ökad beläsenhet och fördjupade ämnesmetodiska insikter. Ämnet för avhandlingen kan väljas inom många olika områden. Textutgivning är ett sådant område; andra möjligheter är historiska, idéhistoriska, litteraturvetenskapliga eller språkvetenskapliga studier. Centralt för det vetenskapliga arbetet är att det alltid är grekisk text som står i fokus.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. I japanska är det vanligast att skriva en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Utbildningens mål är att öka studentens kunnande, ge förmåga till vetenskaplig analys och möjliggöra delaktighet i det internationella vetenskapssamhället.

Vid ämnet japanska bedrivs forskning inom teoretisk lingvistik, tillämpad lingvistik, litteraturvetenskap och översättningsteori.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. I latin är det vanligast att skriva en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Inom forskarutbildningens kursdel ökas språkfärdighet och ämnesmetodiska kunskaper, liksom allmän vetenskaplig och pedagogisk insikt. I avhandlingsarbetet kan du välja projekt inom ett brett spektrum av ämnen, primärt med inriktning mot klassiskt och senantikt latin, men även senare perioder. På institutionens hemsidor för forskning hittar du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen.

Utbildningens mål är att öka studentens kunnande, ge förmåga till vetenskaplig analys och möjliggöra delaktighet i det internationella vetenskapssamhället.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år. Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. Kurserna ger en vetenskaplig bredd, medan avhandlingsprojektet innebär en mer specificerad inriktning. I en utbildning i romanska språk inriktas utbildningen i regel mot ett av de romanska språken. För närvarande kan institutionen erbjuda handledning i franska och spanska, men det är också möjligt att arbeta med projekt med komparativ inriktning mellan olika språk, inklusive italienska.

I franska inriktas avhandlingsarbetet mot fransk språkvetenskap, franskspråkig litteraturvetenskap eller lärande. I spanska inriktas projektet på motsvarande sätt mot spansk språkvetenskap, spanskspråkig litteraturvetenskap eller lärande.

På institutionens hemsidor för forskning hittar du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen. Den vanligaste formen för avhandling är en monografi, men man kan också göra en så kallad sammanläggnings¬avhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

Forskarutbildningen är internationell, och det finns möjlighet att genomföra utbildningen i samarbete med ett franskt eller spanskt universitet med hjälp av ett så kallat co-tutelleavtal, vilket innebär att man avlägger doktorsexamen vid två universitet samtidigt.

Finansiering genom Bo Linderoth Olsons fond

Utbildningen på forskarnivå i romanska språk vid Göteborgs universitet har tillgång till en fond (Bo Linderoth Olsons Fond) som kan finansiera utbildningen i form av att bekosta en doktorandanställning. Utlysning av sådana medel sker i regel i anslutning till institutionens övriga utlysning av doktorandanställningar.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år.

Utbildningen är avsedd att lägga grunden för fortsatt vetenskapligt arbete och ge behörighet för sådana yrken som kräver omfattande kunskaper och färdigheter i slaviska språk samt vetenskaplig skolning, till exempel tjänster inom högskolan och skolväsendet, liksom även den vidare arbetsmarknad som efterfrågar liknande kompetenser.

Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. Kurserna ger en vetenskaplig bredd, medan avhandlingsprojektet innebär en mer specificerad inriktning. Den vanligaste formen för avhandling är en monografi, men man kan också göra en så kallad sammanläggnings¬avhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”.

På institutionens hemsidor för forskning hittar du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen. Vid institutionen finns kompetens i flera slaviska språk, men forskningsinriktningarna inom forskarutbildningen är primärt ryska och slaviska medeltidsstudier (fornkyrkoslaviska).

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga en licentiatsexamen efter två år.

Utbildningen är avsedd att lägga grunden för fortsatt vetenskapligt arbete och ge behörighet för sådana yrken som kräver omfattande kunskaper och färdigheter i tyska samt vetenskaplig skolning, t ex tjänster inom högskolan och skolväsendet liksom även den vidare arbetsmarknad som efterfrågar liknande kompetenser.

Utbildningen innehåller kurser, såväl obligatoriska som valfria, och skrivandet av en avhandling. Kurserna ger en vetenskaplig bredd, medan avhandlingsprojektet innebär en mer specificerad inriktning. Den vanligaste formen för avhandling är en monografi, men du kan också göra en så kallad sammanläggningsavhandling bestående av ett antal artiklar samt en sammanbindande ”kappa”. Val av inriktning på avhandlingsprojektet görs inom antingen språkvetenskap eller litteraturvetenskap. På institutionens hemsidor för forskning finner du information om vilka forskningsområden som förekommer vid institutionen.

Tyska är ett internationellt forskarutbildningsämne, och det ges goda möjligheter till konferensresor och nätverk. Till exempel ingår ämnet i det europeiska nätverket MOVENS Crossing cultural and aestetic boundaries (kontaktperson professor Edgar Platen), som årligen arrangerar mötesplatser där våra doktorander får möjlighet att med andra forskare och handledare diskutera avhandlingsarbetet.