Göteborgs universitet
Bild
bokhyllor

Vår forskning

På Institutionen för språk och litteraturer bedrivs forskning som berör språk och litteraturer utifrån en bred kulturell kontextualisering och ett brett spektrum av teoretiska grunder och specifika tillämpningar.

Korpuslingvistik, kontrastiv lingvistik och lexikologi, sociolingvistik, översättningsstudier; språk, litteratur, kultur och identitetsfrågor, språk och litteraturdidaktik, genreteori, fiktionsteori, receptionsstudier, editionsfilologi samt medeltidsstudier är några av områdena som är särskilt starkt representerade inom institutionens språkområden.
Forskningen som bedrivs vid institutionen är till sin karaktär internationell. Både när det gäller publicering och kontaktnät är det världen som räknas. Det är också genom att vistas vid forskningsstarka miljöer inom de olika språkområdena och disciplinerna samt genom att inbjuda spetsforskare som vi vidmakthåller en hög och bred kompetens.

Vi samlar vår forskning i fyra övergripande områden:
Litteraturstudier
Språk i samhällskontext
Språkinlärning och språkundervisning
Språkliga strukturer

Möt några av våra forskare

Navigate to video: Anna Forné, professor i spanska
Video (1:09)
Anna Forné, professor i spanska