Bild
Studenter i trappan på Humanisten
Länkstig

Språk och interkulturell kommunikation, magister/masterprogram

Program
H2SIK
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A39A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Detta program förenar spetskompetens i språk med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter. Programmet startar varje hösttermin.

Huvudområdena är afrikanska språk, arabiska, engelska, franska, japanska, kinesiska, ryska, spanska och tyska.

Om utbildningen

Programmet är sökbart både i den nationella (15 mars - 15 april) och den
internationella ansökningsomgången (16 oktober - 15 januari).
Alla sökande rekommenderas att, om möjligt, ansöka via den internationella antagningen: https://www.universityadmissions.se

Spetskompetens i språk förenas här med interkulturell kommunikation och förbereder för en bred arbetsmarknad. Du får en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer och hantera interkulturella möten och möjligheter. När mobilitet och migration är växande inslag i samhället blir det allt viktigare att kunna förhålla sig till en verklighet som präglas av mångkultur och mångspråkighet. Kraven ökar på förståelse, nyfikenhet, tolerans, och inte minst på insikter om kulturella skillnader och likheter, liksom vad de kan bero på. En viktig grund för utbildningen är att skapa förståelse för olika kulturella synvinklar och dessas konsekvenser, och att problematisera ett eurocentriskt perspektiv.

I programmet utvecklar du kunskap, färdighet och förmåga att utifrån en språkvetenskaplig grund kritiskt analysera, diskutera och reflektera kring uttryck och kommunikativa manifestationer av kultur. Du förvärvar språkvetenskapliga verktyg för att utforska, tolka och förstå olika språkliga och kulturella yttringar, och därigenom komma fram till hur olika diskurser om kultur och kulturella skillnader kan påverka kommunikationen mellan och om olika kulturer. 

Programmets struktur

Programmet är interdisciplinärt, vilket innebär att du även studerar tillsammans med studenter som har annat språk som huvudområde än det du valt. På så sätt blir studierna i sig en interkulturell upplevelse som förbereder dig för arbete i en internationell miljö.

Kurser inom programmet

Termin 1, höst
SIK220 Språk och interkulturel kommunikation (7,5 hp)
SIK225 Forskningsmetoder inom Språk och interkulturell kommunikation  (7,5 hp)
SIK221 Språk och samhälle (7,5 hp)
Valfri kurs inom huvudområdet (7,5 hp)

Termin 2, vår
SIK230 Självständigt arbete på magisternivå (15 hp)
SPL230 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 3, höst
SIK222 Interkulturell och kontrastiv semantik och pragmatik (7,5 hp)
SIK223 Att översätta språk och kultur (7,5 hp)
SIK224 Diskurser (7,5 hp)
Valfri kurs (7,5 hp)

Termin 4, vår
SPL250 Språk i praktiken eller SPL270 Fältstudier i språk (15 hp)
SIK240 Självständigt arbete på masternivå (15 hp)

Hitta kursplan och litteraturlista till respektive kurs:
https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/hitta-kursplan-och-litteratu…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs en kandidatexamen på 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen, inklusive ett självständigt arbete om 15 högskolepoäng på fördjupningsnivå. Därutöver krävs Engelska 6 från svenska gymnasieskolan eller motsvarande eller motsvarande nivå från ett internationellt erkänt test. Beroende på valt huvudområde krävs dessutom 60 högskolepoäng i engelska, franska, spanska eller tyska, alternativt 90 högskolepoäng i arabiska eller ryska, alternativt 120 högskolepoäng i japanska eller kinesiska, eller motsvarande språkfärdighetsnivå i respektive språk från ett internationellt erkänt test. En lista över dessa test, inklusive information om den språkfärdighetsnivån som krävs, finns i informationen om programmet Språk och interkulturell kommunikation i Göteborgs universitets Kurs- och programkatalog. För studenter med afrikanska språk som huvudområde ställs inga krav på förkunskaper i ämnet. Förkunskapskrav för programmets kurser och för valbara kurser anges i respektive kursplan.

Internationellt erkända test och språkfärdighetsnivåer

Du som saknar högskolepoäng i det språk/huvudområde du valt kan istället uppvisa motsvarande språkfärdighetsnivå genom ett intyg från ett internationellt erkänt test. En lista över godkända test och vilka nivåer som krävs finns här:
https://www.gu.se/en/study-gothenburg/sik-qualifying-language-certifica…

Urval

Urvalet baseras på din inlämnade korta sammanfattning av uppsatsen på kandidatnivå. Läs mer om hur du bifogar sammanfattningen

Efter studierna

Språkkunskaper, generella kompetenser och kunskaper om kulturskillnader kopplat till kommunikation värderas högt av potentiella arbetsgivare. Tänkbara yrken är till exempel inom turism, kommunikation, utredningsarbete, arbete med PR, HR, migrations- och integrationsfrågor och inom NGO:s med mera. Den möjliga arbetsmarknaden är alltså mycket bred och de potentiella arbetsgivarna många.

Så är det att plugga

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler