Länkstig

Martin Hedesström

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Martin Hedesström

Bakgrund

Fil.dr i psykologi, Göteborgs universitet 2006. Decent 2014. Journalistexamen JMG 1996. M.Sc. i informatik, London School of Economics and Political Science 1998. Gästforskare vid Centre for Decision Sciences, Columbia Business School, New York 2014/15.

Jag leder, tillsammans med Lars-Olof Johansson, forskningsgruppen Judgement, Decision Making and Social Psychology (JDMS).

Undervisning

Jag är kursansvarig för kursen Bedömning och beslutsfattande (PX1110) på grundnivå, och för kursen Psykologiska perspektiv på ekonomiskt beteende (PC2115) på avancerad nivå. Jag undervisar även i social kognition och attribution.

Forskningsintressen

Beslutsarkitektur (”nudging”); moraliska/miljörelaterade val; aktiemarknadens psykologi

Min forskning är huvudsakligen experimentell och behandlar ofta ämnen som befinner sig i skärningspunkten mellan psykologi och ekonomi, till exempel aktieinvesteringsbeslut. Jag är även intresserad av moraliska aspekter av beslutsfattande. Hur väljer vi mellan att agera egennyttigt eller på ett sätt som är bättre för samhället, men innebär en personlig uppoffring?

Pågående forskning

Downstream behavioural effects of choice architecture interventions, ett projekt finansierat av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond:

För att komma tillrätta med allvarliga samhällsproblem som till exempel global uppvärmning och livsstilsrelaterade sjukdomar behöver människors beteende i grunden förändras. Ett sätt att hjälpa individer att fatta beslut som är bra inte bara för dem själva, men även för samhället i stort, är det som kommit att kallas för beslutsarkitektur (”nudging”). Liksom en arkitekt genom placering och utformning av kök, trappor och badrum påverkar hur vi beter oss så påverkas människors val av hur beslutssituationen är strukturerad, till exempel i vilken ordning olika alternativ presenteras och hur de beskrivs. Beslutsarkitektur kan hjälpa människor att till exempel spara mer till sin pension, äta nyttigare, och fatta miljövänliga beslut.

Tidigare forskning om beslutsarkitektur fokuserar oftast på hur ett enskilt val/beteende påverkas. I detta projekt, som jag leder, undersöks hur individer som gör val påverkade av beslutsarkitektur reagerar psykologiskt, och hur detta i sin tur spiller över på efterföljande beteende. Sådan kunskap är viktig för att kunna utforma beslutsarkitektur som påverkar människors beteende i önskad riktning inte bara i ett första val, utan även på längre sikt.

Kommunikativa byggnader för minskad energipåverkan, ett project finansierat av Energimyndigheten:

Syftet med projektet är att kombinera beteendeforskning med modern teknik på digitala plattformar och artificiell intelligens (AI) för att undersöka effekterna av nudging på energianvändningen i byggsektorn. Projektet är ett samarbete mellan Tornet Fastighetsutveckling AB, RISE Research Institutes of Sweden AB, ÅF Digital Solutions AB (AFRY) och Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.