Länkstig

Politisk psykologi

Kurs
PX2116
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17462
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen belyser hur psykologin kan användas för att förstå hur och varför politiska attityder och beteenden formas och uttrycks. Psykologisk kunskap kan exempelvis ligga till grund för en analys av olika politiska problem och hur dessa kan hanteras. Vi kommer i kursen att diskutera politiska trender och fenomen som exempelvis gruppidentitet och polarisering, samt åskådliggöra hur psykologisk teori kan förklara problemställningar relaterade till frågor om rättvisa och individuella skillnader i moraluppfattningar.

Om utbildningen

Politisk psykologi är ett interdisciplinärt akademiskt område som har växt snabbt de senaste åren. Det finns idag en rad olika medieplattformar inom området som publicerar såväl allmänna diskussioner som teoretiska och empiriska forskningsfynd. Politisk psykologi kan brett sägas handla om hur psykologisk kunskap kan användas för att studera och förstå politiska åsikter, aktiviteter och skeenden. Centralt för området är studiet av medborgares politiska deltagande, vilket här ses som alla typer av aktiviteter som avser påverka politiska handlingsprogram antingen direkt eller via val av personer som skapar sådana handlingsprogram.

Kursen avser belysa hur psykologin kan användas för att förstå politiska beteenden, politiska attityder och politisk kommunikation. Med de viktigaste psykologiska teorierna som utgångspunkt belyses och diskuteras politiska aktiviteter som kampanjer, bidrag till partier och sakfrågor, direktkontakter med politiker och tjänstemän, motioner, protester och gräsrotsarbete. I en serie seminarier analyseras dagens politiska trender som exempelvis polariseringen kring vaccinmotstånd och identitetsfrågor.

Kursen börjar med en översikt av de psykologiska teorier som är mest centrala inom området. Exempelvis jämförs hur olika grundläggande teorier, som teorier om bedömning och beslutsfattande och mer normativa ekonomiska teorier som ”homo economicus” kan förklara politiska attityder och beteenden. En serie föreläsningar och seminarier tar upp frågor om ekonomiska beslut, resursknapphet, distributiv rättvisa, social påverkan samt dynamiker kring och effekter av in- och ut-grupper.

Kursen avslutas med att studenten skriver ett kurspapper i vilket ett specifikt politiskt problem och dess underliggande psykologi analyseras i syfte att föreslå en åtgärd och/eller implementering av en realistisk policy. Detta papper redovisas sedan i ett examinerande seminarium.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 180 hp från högskolestudier på grundnivå. Sökande ska dessutom kunna visa kunskaper i engelska: Engelska 6/Engelska kurs B från svensk gymnasieskola eller motsvarande kunskaper från ett internationellt erkänt test, såsom TOEFL eller IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursens är riktad till den som tänker sig en karriär inom det växande området miljöstyrning/politik och hållbar utveckling. Kursen har både ett teoretiskt och tillämpat angreppssätt, detta genom att fokusera på hur psykologiska teorier och forskningsfynd kan användas för att adressera politiska problemställningar. Kursen avser bidra till studentens förmåga att analysera och lösa verkliga politiska problem, producera akademisk text av hög kvalitét och kritiskt bedöma och diskutera sådana problem.

Kursen ges som fristående kurs i psykologi på avancerad nivå, på Psykologisk institutionen vid Göteborgs Universitet samt som en del av Master's Programme in Political Science: Environmental Governance and Behavior, på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är indelad i två delkurser:

Föreläsningar och seminarier 7 hp

  1. Här ges fördjupade teoretiska kunskaper avseende psykologiska angreppssätt på politiska företeelser och problem.

  2. Individuellt skriftligt arbete 8 hp
    En avgränsad tillämpning av den teoretiska kunskapen dokumenteras i ett självständigt planerat arbete i form av en kort översiktsartikel där studenten beskriver hur ett av studenten valt specifikt politiskt problem kan förstås och hanteras med hjälp av relevant psykologisk kunskap.