Göteborgs universitet
Bild
Universitetets huvudbyggnad där rektor och ledningen arbetar.
Universitetets huvudbyggnad där rektor och ledningen arbetar.
Foto: Emelie Asplund
Länkstig

Excellenta statsvetare

Rektor stödjer excellent forskning vid Göteborgs universitet genom att bidra med pengar till forskare som får anslag från vissa specifika strategiska forskningsprogram.

Bo Rothstein

Bo Rothstein är seniorforskare och blev Wallenberg Scholar år 2010 för sin forskning om kvalitet i politiska institutioner, tillit och korruption. Bo är en av grundarna till Quality of Government-institutet (QoG). Han mottog ett ERC Advanced Grant 2013 för projektet The Performance of Democracies.

År 2021 fick Bo Rothstein och QoG-institutet en donation på 12 miljoner kronor av Carl Bennet AB. Donationen ska stödja institutets infrastruktur, exempelvis gästforskarprogram, databaser, internationella och svenska konferenser samt administrativt stöd. Bo Rothstein innehade August Röhss professur i statsvetenskap 19942021.

År 2021 fick Bo Rothstein ta emot H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Läs mer

Bo Rothstein
Foto: Johan Wingborg

Staffan I. Lindberg

Staffan I. Lindberg är professor och blev Wallenberg Academy Fellow år 2013 för att grunda V-Dem Institute. Mellan 2014 och 2019 var han ledamot av Sveriges unga akademi. År 2017 fick Staffan ett ERC Consolidator Grant för sin forskning om demokratisering och projektet Failing and Successful Sequences of Democratization samt 2018 ett Wallenberg Academy Fellow Prolongation för att leda forskningsprojektet Endangered Democracies: Sequences of Autocratization.

Staffan har också fått forskningsmedel inom Vetenskapsrådets satsning på Nationell Forskningsinfrastruktur 2020, för Demscore: ett konsortium bestående av flera i sig komplexa och internationellt framstående forskningsinfrastrukturer i Sverige. Staffan leder konsortiet och utvecklingen av en gemensam nationell infrastruktur. 

År 2023 fick Staffan I. Lindberg ta emot Vitterhetsakademins Rettigska pris samt H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band.

Läs mer

Staffan Lindberg
Foto: Johan Wingborg

Ellen Lust

Ellen Lust är professor och grundare och ledare för Governance and Local Development Institute (GLD). Forskningen vid GLD syftar till att förklara variationer i politisk styrning och lokal utveckling i ett försök att främja människors välfärd globalt. Ellen var tidigare professor vid Yale-universitetet i USA. Hon rekryterades till Göteborgs universitet 2014, med stöd från Vetenskapsrådet. Rekryteringen skedde inom ramen för en regeringssatsning som skulle möjliggöra för svenska lärosäten att anställa internationella toppforskare.

Läs mer

Governance and Local Development Institute (GLD)

Ellen Lust
Foto: Johan Wingborg

Ann Towns

Ann Towns är professor och forskar kring frågor om sociala hierarkier, makt och motstånd i internationell politik, oftast med fokus på genus. År 2013 blev hon Wallenberg Academy Fellow för sin forskning om diplomati och genus, och för att starta och leda forskningsprogrammet Gender in Diplomacy (GenDip).

Läs mer

Ann Towns
Foto: Johan Wingborg

Elin Naurin

Elin Naurin är professor och blev Wallenberg Academy Fellow 2017 för sin forskning om hur graviditet och barnafödande påverkar människors syn på politik. Elin leder forskningsprogrammet Graviditet, föräldraskap och demokrati (PregDem).

Läs mer

Elin Naurin
Foto: Magnus Bergström, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Ann-Kristin Kölln

Ann-Kristin Kölln är professor och forskar om politiska partier och den allmänna opinionen i Europa. År 2022 mottog hon ett ERC Starting Grant för sin forskning om fraktioner inom politiska partier. Projektet heter The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties’ Electoral Performance - INTRAPARTY.

Ann-Kristin är ledamot i Sveriges unga akademi 2023-2028.

Läs mer

Ann-Kristin Kölln
Foto: Johan Wingborg

Aksel Sundström

Aksel Sundström är docent och forskar om politisk representation, med särskilt fokus på frånvaron av kvinnor och unga i politiken, samt om miljöpolitik i låginkomstländer. År 2023 fick han ett ERC Starting Grant för forskningsprojektet Fem-LEAD (Female Leadership and Effects from African Droughts) där han ska undersöka hur extremväder, som torka och andra naturkatastrofer, påverkar jämställdheten i afrikansk politik.

Läs mer
ERC-anslag till forskning om extremväder och jämställdhet i afrikansk politik

Aksel Sundström

Läs mer om de olika forskningsanslagen

ERC-anslag
European Research Council (ERC) utlyser årligen fyra olika typer av forskningsanslag för att stödja forskare under alla steg av karriären. ERC främjar framför allt tvärvetenskapliga projekt som ställer nyskapande frågor och har potential att resultera i banbrytande och innovativa resultat, metoder och produkter.

Länk till ERC:s hemsida

Wallenberg Scholars
Programmet innebär att forskaren kan arbeta långsiktigt och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Det gör det också möjligt att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt. Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Academy Fellows
Ger långsiktig satsning på unga forskare så att de kan koncentrera sig på sin forskning. Det bidrar också till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Forskningen finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Länk till hemsidan för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Satsning på studier av kollektivt handlande

UGOT Challenges är en unik forskningssatsning där Göteborgs universitet investerar 300 miljoner kronor i sex tvärvetenskapliga forskningscentrum för att möta dagens globala samhällsutmaningar. Ett av dem, Centre for Collective Action Research (CeCAR), finns på Statsvetenskapliga institutionen. CeCAR ska söka svar om drivkrafterna bakom kollektivt handlande och under vilka villkor som storskaligt samarbete kan uppstå. I centret samlas forskare från samhällsvetenskap, humaniora och naturvetenskap.