Länkstig

Prestigefyllt ERC-anslag till forskning om politiska partier

Publicerad

Statsvetaren Ann-Kristin Kölln får ett ERC Starting Grant på drygt 15 miljoner kronor för att undersöka hur interna stridigheter inom europeiska partier kan ha positiva effekter för partiernas valresultat.

ERC Starting Grant delas ut av det Europeiska forskningsrådet (ERC), som är den mest prestigefyllda finansiären av excellent forskning i Europa. Målsättningen är att främja de bästa forskarna och de mest briljanta idéerna. Forskningsanslaget på 1,5 miljoner euro löper över fem år och riktar sig till forskare som är i början av karriären.

Ann-Kristin Kölln är lektor och docent vid Statsvetenskapliga institutionen och har ägnat en stor del av sin forskning åt politiska partier och den allmänna opinionen i Europa. Hon är den första kvinnliga forskare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som tilldelas ett ERC-anslag sedan de började delas ut år 2008, och den fjärde forskaren totalt. För pengarna ska hon starta och bedriva forskningsprojektet The Benefits of Conflict: How Factions Can Enhance Political Parties’ Electoral Performance, akronym INTRAPARTY.

– Det är en stor ära att mitt projekt fått finansiering men det medför också ett stort ansvar. ERC är internationellt kända och de förväntar sig forskningsresultat av mycket hög kvalitet. Tack vare anslaget får jag nu de bästa förutsättningarna för att utveckla och genomföra mina forskningsidéer.

I projektet INTRAPARTY ska Ann-Kristin och hennes forskargrupp studera fraktioner, något som existerar inom i stort sett alla politiska partier i Europa. Det är grupperingar inom ett parti som skiljer sig ideologiskt från partiet i övrigt. En allmän uppfattning, som ännu inte är vetenskapligt belagd, är att fraktioner skapar inbördes stridigheter i partierna vilket kan ha en negativ inverkan för hur människor röstar. Men så behöver det inte vara.

– Min teori är att fraktioner, under vissa omständigheter, tvärtom kan vara nyttiga för partier. Genom att exempelvis driva egna politiska frågor som går emot partilinjen kan dessa skapa ett band till vissa grupper i samhället som inte fanns tidigare.

Forskning om fraktioner inom politiska partier är så gott som obefintlig inom statsvetenskapen. Ann-Kristin Köllns projekt kommer att bidra med en djupare kunskap för hur partiernas ”inre liv” ser ut, vilket är viktigt för att kunna förstå hur den representativa demokratin verkligen fungerar.

– Det är knappt möjligt att ha demokrati utan partier. Utgångspunkten för min forskning är att det finns fraktioner inom i stort sett alla politiska partier i Europa, och att konflikterna de orsakar delvis kan förklara varför det regelbundet sker positionsskiften inom partierna. Det kan till och med vara så att det är fraktionerna som i slutändan ligger bakom partiernas anpassningsförmåga och överlevnad.

 

Av: Anna-Karin Lundell

Mer information

Metod, projektet INTRAPARTY
Metoder från forskning om partier, intresseorganisationer och datavetenskap inom samhällsvetenskapen kommer att kombineras för att skaffa ett ramverk som integrerar teoriprövande och utforskande metoder. Projektet utvecklar ett nytt metodologiskt tillvägagångssätt som identifierar fraktioner inom politiska partier. Först ska fraktionerna inom de 27 EU-ländernas partier samt Storbritanniens identifieras för att därefter testas hur dessa påverkar partier, deras valresultat och medborgarnas valbeteende.

INTRAPARTY ska använda sig av observationsdata från hela Europa, arkivdata och experimentella data från Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Mer om ERC Starting Grant (ERC-StG)
Individuella bidrag för unga lovande forskare, 2-7 år efter doktorsexamen, med banbrytande forskningsidéer och en stark potential att bli en av framtidens forskningsledare. Ett ERC-StG-bidrag har ett maxbelopp på 1,5 miljoner euro och en löptid på upp till fem år, samt ställer krav på att mottagaren ska bedriva sin forskning vid en värdinstitution inom EU eller i något av de associerade länderna.

Totalt 397 forskare beviljas ERC Starting Grants 2021, av drygt 4000 sökande.

Läs mer i ERC:s pressmeddelande