Göteborgs universitet
Bild
Forskare i samtal under ett av Centrum för Europaforsknings seminarier.
Forskare i samtal under ett av Centrum för Europaforsknings seminarier.
Länkstig

Allmänna forskningsseminariet (AFS)

AFS är vårt samlande seminarium. Här presenteras nydanande forskning från statsvetenskapens samtliga grenar och även från andra ämnesområden med relevans för ämnets utveckling. AFS arrangerar regelbundet seminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Ordförande: Monika Bauhr.

CeCAR lunchseminarium

Bristen på storskaligt kollektivt samarbete orsakar allt från klimatförändringar, utfiskning och avskogning till sjukdomsspridning och försämrad hälsa. Forskningen inom Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR) handlar bland annat om hur miljö- och naturresurser hanteras och hur energianvändningen kan minska. CeCAR arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare kring frågor som rör kollektivt handlande.

Ordförande: Sverker C. Jagers.

CERGU:s seminarieserie

Institutionens Europaforskare fokuserar dels på EU:s institutioner och olika policyområden, men också på jämförande europeisk politik, väljarbeteende och partier. De flesta av forskarna är aktiva i den tvärvetenskapliga miljön Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU). CERGU:s seminarieprogram handlar om allt från mindre arbetsseminarier stora internationella konferenser. 

GEPOP-seminariet

Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior (GEPOP) är en forskargrupp som intresserar sig för hur olika politiska system påverkar val, väljarbeteende, politiskt deltagande, politiska partier, medborgarnas opinioner, media och kampanjer. GEPOP arrangerar regelbundet frukostseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Ordförande: Henrik Ekengren Oscarsson och Mikael Persson.

Seminariet i internationell politik (IP)

Forskningen i internationell politik handlar i huvudsak om de breda områdena; utrikespolitisk analys, global styrning, genus och internationella relationer, transnationella rörelser och internationell säkerhet. Mer specifikt studeras frågor som utrikespolitiskt ledarskap, genus och diplomati, staters förhållande till FN, trender i folkopinionen kring utrikespolitiska sakfrågor, och säkerhets- och försvarspolitik, inklusive NATO och EU.  IP arrangerar regelbundet seminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Ordförande: Magnus Lundgren.

Seminariet i offentlig politik och förvaltning (OPF)

Forskningen inom området offentlig politik och förvaltning rör dels frågor om möjligheten för politiskt valda församlingar – till exempel riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige - att utöva samhällsstyrning, dels de enskilda medborgarnas relationer till olika myndigheter och kommunala serviceverksamheter, dels analys av offentliga reformprograms tillkomst, genomförande och resultat. Området rymmer också studier av regionernas nya roller och former för politisk styrning och "governance". OPF arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Ordförande: Agnes Cornell.

Partiforskningsseminariet

Partiforskning sker i ett nätverk av forskare som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. Huvuddelen är verksamma som lärare och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen. Syftet är att via symposier, workshops och en regelbunden seminarieserie vara en plattform för att skapa och sprida kunskap och forskningsresultat kring politiska partier, till forskare och studenter – även utanför Statsvetenskapliga institutionen. 

Ordförande: Ann-Kristin Kölln.

QoG lunchseminarium

Quality of Government (QoG) håller seminarier om samhällsstyrningens kvalitet samt korruptionens orsaker och konsekvenser. Hur skapas och upprätthålls politiska institutioner av hög kvalitet? Hur påverkar korruption och samhällsstyrning hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom? Frågorna är många. Svaren ges av talare från den internationella forskarmiljön samt experter från NGO:s och andra typer av organisationer.

Ordförande: Andreas Bågenholm.

V-Dem lunchseminarium

Varieties of Democracy (V-Dem) anordnar seminarier med fokus på demokratifrågor. Internationella forskare och delar av V-Dem:s globala team presenterar sin forskning om exempelvis våld i samband med val i demokratiska länder, partisystemets stabilitet i nya demokratier samt demokratiska och auktoritära regimer.

Ordförande: Staffan I. Lindberg.

Evenemang

Hitta alla
evenemang