Göteborgs universitet
Bild
Forskare i samtal under ett av Centrum för Europaforsknings seminarier.
Forskare i samtal under ett av Centrum för Europaforsknings seminarier.
Länkstig

Allmänna forskningsseminariet (AFS)

AFS är vårt samlande seminarium. Här presenteras nydanande forskning från statsvetenskapens samtliga grenar och även från andra ämnesområden med relevans för ämnets utveckling. Medverkar gör såväl institutionens forskare som inbjudna gäster.

CERGU:s seminarieserie

Institutionens Europaforskare fokuserar dels på EU:s institutioner och olika policyområden, men också på jämförande europeisk politik, väljarbeteende och partier. De flesta av forskarna är aktiva i den tvärvetenskapliga miljön Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU). 

Läs mer: Centrum för Europaforskning 

GEPOP-seminariet

Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior (GEPOP) är en forskargrupp som intresserar sig för hur olika politiska system påverkar val, väljarbeteende, politiskt deltagande, politiska partier, medborgarnas opinioner, media och kampanjer. 

Läs mer: Gothenburg Research Group on Elections, Public Opinion and Political Behavior

GenDip Seminar

Gender in Diplomacy: GenDip studerar diplomatins förändrade könskaraktär. Under 1800- och 1900-talen var de flesta diplomater män. Men under 2000-talet har andelen kvinnor ökat markant. Vad händer med diplomatin när kvinnor kommer in på scenen och hur påverkar det relationerna mellan stater? Det är några av frågorna som diskuterar på GenDip:s seminarier.

Läs mer: Gender in Diplomacy: GenDip 

GLD Research Seminar

Varför tillhandahåller vissa samhällen säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling.

Läs mer: Governance and Local Development Institute

Seminariet i internationell politik (IP)

Forskningen i internationell politik handlar i huvudsak om de breda områdena; utrikespolitisk analys, global styrning, genus och internationella relationer, transnationella rörelser och internationell säkerhet.

Läs mer: Internationell politik

Seminariet i offentlig politik och förvaltning (OPF)

Forskningen inom området offentlig politik och förvaltning rör dels frågor om möjligheten för politiskt valda församlingar – till exempel riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige - att utöva samhällsstyrning, dels de enskilda medborgarnas relationer till olika myndigheter och kommunala serviceverksamheter, dels analys av offentliga reformprograms tillkomst, genomförande och resultat. 

Läs mer: Offentlig politik och förvaltning

Partiforskningsseminariet

Partiforskning sker i ett nätverk av forskare som intresserar sig särskilt för politiska partier och partisystem. 

Läs mer: Partiforskningsprogrammet

QoG lunchseminarium

Quality of Government (QoG) håller seminarier om samhällsstyrningens kvalitet samt korruptionens orsaker och konsekvenser. Hur skapas och upprätthålls politiska institutioner av hög kvalitet? Hur påverkar korruption och samhällsstyrning hälsa, miljö, socialpolitik och fattigdom? 

Läs mer: QoG-institutet

V-Dem lunchseminarium

Varieties of Democracy (V-Dem) anordnar seminarier med fokus på demokratifrågor. Internationella forskare och delar av V-Dem:s globala team presenterar sin forskning om exempelvis våld i samband med val i demokratiska länder, partisystemets stabilitet i nya demokratier samt demokratiska och auktoritära regimer.

Läs mer: Varieties of Democracy (V-Dem)