Göteborgs universitet
Länkstig

Fem större statsvetenskapliga forskningsprogram

En betydande del av forskningen vid Statsvetenskapliga institutionen bedrivs inom något av våra fem större forskningsprogram. Det är internationellt erkänd forskning om väljare och val, korruption och samhällsstyrningens kvalitet, demokrati och demokratisering, samhällsstyrning och lokal utveckling, samt studier om storskaligt kollektivt handlande.

Valforskningsprogrammet

Vår erkända forskning om val, väljare och den svenska representativa demokratins tillstånd har utvecklats under sex hela decennier. Vid varje svenskt nationellt val, folkomröstning och val till Europaparlamentet genomför vi sedan 1956 en valundersökning inom ramen för Valforskningsprogrammet. Syftet är att ta reda på varför väljare röstar som det gör, och varför val slutar som de gör. Valforskningsprogrammet arrangerar regelbundet frukostseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

The Quality of Government Institute (QoG)

QoG-institutet är ett av världens största forskningscentra inom området korruption och samhällsstyrningens kvalitet. Forskningen fokuserar på korruption och betydelsen av pålitliga, opartiska, icke-korrupta, icke-diskriminerande och kompetenta offentliga institutioner. Vi studerar samhällsstyrningens effekter på en rad olika politiska områden, exempelvis; hälsa, miljö, social välfärd och fattigdom. QoG arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Varieties of Democracy Institute (V-Dem)

V-Dem är ett internationellt forskningssamarbete som har utvecklat en ny multidimensionell metod för att så objektivt och korrekt som möjligt mäta demokrati. V-Dem tar fasta på principer som är långt mer komplexa än blotta närvaron av fria val. Vi särskiljer mellan fem olika demokratiprinciper; val-, liberal-, deltagar-, deliberativ-, och jämlikhetsdemokrati. V-Dem arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Governance and Local Development Institute

Varför tillhandahåller vissa samhällen säkra miljöer, bra utbildning, adekvat sjukvård och andra faktorer som främjar mänsklig utveckling, medan andra inte gör det? Governance and Local Development Institute (GLD) samlar forskare från hela världen i ett gemensamt försök att förklara relationen mellan samhällsstyrning och lokal utveckling. Vi bedriver forskning i bland annat Malawi och Tunisien. GLD arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.

Centre for Collective Action Research (CeCAR)

CeCAR är ett tvärvetenskapligt projekt som startade inom ramen för universitetets stora satsning på globala samhällsutmaningar - UGOT Challenges. Forskningen söker svar på drivkrafterna bakom kollektivt handlande och under vilka villkor som storskaligt samarbete kan uppstå, något som är helt avgörande för om vi ska kunna undvika allvarliga sociala, miljömässiga och hälsorelaterade problem i framtiden. CeCAR arrangerar regelbundet lunchseminarier med inbjudna internationella och nationella gästföreläsare.