Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar en lektion på Psykologiska institutionen.
Foto: Kristin Lidell
Länkstig

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet är en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på 90 hp, halvfart. Programmet riktar sig till psykologer, socionomer och läkare med specialistkompetens inom psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.

Programmet ges med tre inriktningar

  • Familje- och systemorienterad psykoterapi, 90 hp
  • Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi, 90 hp
  • Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi, 90 hp

Innehållet i de tre inriktningarna skiljer sig delvis åt avseende teori och praktik, men vissa delar läses gemensamt.

Undervisningen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet vilket innebär att studenten får en fördjupad vetenskaplig teoretisk kunskapsbas inom området psykoterapi samt förtrogenhet med hur teori omsätts i praktik. Detta sker genom att teoretiska kurser ges parallellt med handledning på studentens eget kliniska arbete. Studenten ska efter utbildningen självständigt kunna bedriva psykoterapi.

När startar programmet igen?

Nästa programstart är höstterminen 2024 för inriktningarna KBT och Familj.

Förkunskapskrav

  • Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
  • Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
  • Socionomexamen.

Annan motsvarande examen (relevant yrkesexamen inom vård och omsorg om minst 210 hp inklusive 30 hp på avancerad nivå). 

För samtliga krävs att sökande har genomgått en grundläggande psykoterapiutbildning där följande ingått:

Minst 240 timmar teori och 120 timmar handledning i grupp med samtidigt genomförande av en långtidsterapi (3 terminer), eller en längre (2 terminer) och en kortare, eller minst tre kortare terapier under handledning av handledarutbildad legitimerad psykoterapeut, eller leg. Psykoterapeut under handledarutbildning.

Arbetslivserfarenhet av kliniskt patient- eller klientarbete, eller psykosocialt arbete på minst halvtid under minst två år efter avslutad grundläggande psykoterapi utbildning. 

Egenterapi om minst 40 timmar individuellt eller 100 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut för inriktningarna Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi samt Familje- och systemorienterad psykoterapi.

Egenterapi om minst 75 timmar eller 150 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut för inriktningen Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi.

För att vara behörig behöver även sökande intyga att hen under utbildningen kommer att ha anställning omfattande minst halvtid där psykoterapeutiska arbetsuppgifter som ger underlag för handledning ingår och där sökande ingår i ett terapeutiskt sammanhang på sin arbetsplats. 

Chrissie Evling Studievägledare

Telefon:
031 786 1670
E-post:
 chrissie.evling@psy.gu.se