Länkstig

Elin Alfredsson

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Elin Alfredsson

Bakgrund

  • Psykologprogrammet vid Göteborgs universitet 2006-2011.
  • Psykolog-legitimation 2012.
  • Antagen doktorand i psykologi 2011 vid Göteborgs universitet.
  • Disputerade 2018.
  • Klinisk erfarenhet som psykolog inom mödra- och barnhälsovården.

Forskningsintresse

Mina forskningsintressen rör föräldraskapet och olika former av preventiva insatser för att stödja föräldrar under barnets hela uppväxt i syfte att främja utveckling och hälsa samt förebygga psykisk ohälsa. Jag är även intresserad av behandlingsforskning med samma målgrupp.

Nyckelord: Utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, anknytningsteori, barn och unga, föräldraskap, föräldraskapsstöd, psykisk hälsa, prevention, psykologisk behandling, interventionsforskning.

Pågående forskning

Just nu är jag engagerad i två större forskningsprojekt. På uppdrag av Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa och Central barnhälsovård inom Västra Götalandsregionen (VGR), samt Göteborgs Stads satsning "Jämlik stad" var jag under åren 2019–2023 delansvarig forskare för utvärderingen av ett förebyggande hembesöksprogram inom barnhälsovården för nyblivna förstagångsföräldrar boendes i utsatta områden. Under åren 2024–2028 projektleder jag långtidsuppföljningen av utfall och betydelser av detta program för föräldrar och barn. Projektet finansieras av Fortes satsning Tillämpad välfärdsforskning.

I ett annat storskaligt projekt om föräldraskap och familjeutveckling, kallat EoC-studien (Evidence over Conviction) studerar jag tillsammans med kollegor vid Lunds universitet socioemotionell utveckling hos barn i olika familjeformer. Den huvudsakliga forskningsfrågan rör hur växelvis boende under livets första år påverkar barns känslomässiga trygghet och anpassningsförmåga. Inom projektet har även relaterade forskningsfrågor studerats, så som medföräldraskap (coparenting) och Covid 19-pandemins påverkan på föräldraskapet. Projektet finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet (VR).

Jag handleder och driver även mindre forsknings- och utvecklingsprojekt inom Psykologmottagningar föräldraskap och små barn i VGR.

Mer info om forskningsprojekten:

Utökade hembesök i Göteborg – långtidsuppföljning

EoC-studien (betydelsen av växelvis boende)

Undervisning

Jag undervisar och handleder vetenskapliga arbeten inom framför allt utvecklingspsykologi, utvecklingspsykopatologi, psykisk hälsa, prevention och interventioner på psykologprogrammet, psykoterapeutprogrammet, handledarutbildningen samt i fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Jag leder även specialistkurser och uppdragsutbildningar för verksamma psykologer och andra professionella som möter föräldrar och barn i sitt arbete.