Länkstig

Pamela Massoudi

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Pamela Massoudi

Om Pamela Massoudi

Bakgrund

Psykologexamen vid Lunds universitet 1992, psykologlegitimation 1993.

Forskarutbildning vid Göteborgs universitet, disputation 2013.

Mitt kliniska arbete har i huvudsak varit inriktat mot barn och föräldrar, med ett särskilt fokus på barn 0-5 år. Jag har erfarenhet från barnhälsovård, somatisk barnsjukvård och barn- och ungdomspsykiatri där jag fortfarande arbetar deltid i ett späd- och småbarnsteam. Min huvudsakliga inriktning är relationsbaserad och traumafokuserad behandling av små barn och deras omsorgsgivare.

Undervisning

Undervisar i flera moment på kursen Psykisk hälsa och ohälsa hos föräldrar och barn under graviditet, spädbarnstid och förskoleår, och på psykologprogrammets termin 5.

Jag handleder uppsatser med både kvalitativ och kvantitativ design.

Forskningsintresse

Psykisk hälsa hos nyblivna föräldrar, identifiering, stöd och behandling.

Behandling av barn som varit med om svåra livserfarenheter.

Tidiga insatser till barn och föräldrar.

Rutiner och metoder inom vården.

Pågående forskning

Fäders erfarenheter av enskilt föräldrasamtal på BVC.

Child-Parent Psychotherapy för barn 0-6 år med erfarenhet av svåra livshändelser – en genomförbarhetsstudie av behandling med barn i samhällsvård.

Tillitsskapande organisering – gränsöverskridande koordinering för Barnens Bästa i Kronoberg. Barn, ungas och vårdnadshavares upplevelser av tidiga och samordnade insatser.

Hälsostödjande familjesamtal till föräldrar vars barn har behövt neonatal intensivvård.