Länkstig

Christian Munthe

Professor

Avdelningen för filosofi och logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J564
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Christian Munthe

Christian Munthe är professor i praktisk filosofi och utför forskning och expertuppdrag om etik-, värde- och policyfrågor i gränssnittet hälsa, vetenskap & teknik, miljö och samhälle. Han är arbetande ledamot av Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg och medlem av flera etikråd i Sverige och internationellt. Sedan 2023 är han vice ordförande i Humanistiska fakultetens lärarförslagsnämnd, och 2016-2018 var han medlem av styrelsen för Göteborgs universitet,

Vid sidan av sin verksamhet som filosof är Christian även verksam inom musik och skönlitteratur.

Christian har ett utvecklat tvärvetenskapligt arbetssätt och samarbetar med forskare och praktiker från t ex medicin och vård, natur-, teknik- och miljövetenskap, ekonomi, juridik och politik. Han är ofta anlitad expert av myndigheter och organisationer, samt återkommande källa och deltagare i medias rapportering och debatt inom sina expertisområden. Han är även aktiv offentligt via sociala medier och som krönikör i tidskriften Alba.

Forskning

Christian har publicerat 9 akademiska böcker samt mer än 70 forskningsartiklar och bokkapitel. Några av dessa är:

Han har publicerat många forskningsartiklar om etik- och värdefrågor rörande s.k. delaktighet och personcentrering i sjukvården, rättspsykiatri och relaterade rättssystem, reproduktions- och familjeetik, samt folkhälsoetik. Han har redigerat specialnummer av vetenskapliga tidskrifter om etik- och filosofiaspekter på antibiotikaresistens, sociala medier, 'big data' och hatbrott.

Christian är medlem av redaktionskommittén för den internationella forskningstidskriften Bioethics. Han var med att grunda Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM) och Centrum för antibiotikaresistensforskning i Göteborg (CARe), där han nu är aktiv som forskare och sitter i respektive styrgrupp. Han är dessutom medlem av den akademiska rådgivargruppen för Centre for Business in Society (CBiS), samt senior forskare knuten till Lund- Gothenburg Responsibility Project (LGRP), samt the Urban Safety and Societal Security Research Center (URBSEC).

Christian har varit forskningsledare i projekt finansierade av Europakommissionen, Nederländska forskningsrådet (NWO), Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Riksbankens jubileumsfond (RJ), Sveriges regering, Vetenskapsrådet (VR), VINNOVA och Vårdalstiftelsen. För närvarande är han forskningsledare i projekten Person- och familjecentrering i etiopisk cancer vård: bättre kommunikation, etik, beslutsfattande och hälsa (VR), FORevidence: Utveckling av evidensbaserad praktik inom rättspsykiatri (FORTE), PLATINEA: Plattform för hållbar tillgång till antibiotika (VINNOVA), samt EDAR: the environment as driver of antibiotic resistance (VR).

Expertuppdrag

Christian är från 2021 bl a ledamot av Socialstyrelsen råd för etiska frågor, etikråd för den internationella forskningsorganisationen för antibiotikartesistens, JPIAMR samt flera stora europeiska forskningsprojekt, och medverkar löpande i Västragötalandsregionens arbetsgrupp för ordnat införande av nya läkemedel. Sedan 2020 är han även medlem i arbetsgruppen för folkhälsoetik inom Akademie für Etik in der Medizin. Han har tidigare varit medlem av Statens medicinsk etiska råd, Gentekniknämnden samt Svenska läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. Han har varit med att utarbeta specifika regleringar för t ex reproduktions- och genetisk medicin, biomedicinsk forskning, folkhälsopolitik samt socialtjänst. Han har bidragit med expertis till svenska myndigheter och offentliga organ, som Jordbruksverket, Kriminalvården, Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Statens beredning for medicinsk och social utvärdering(SBU), Sveriges regering och riksdag, samt olika kommuner och landsting. Han har skrivit omfattande beställda rapporter för Europakommissionen och Schweiz federala regering, samt europeiska expertisnätverk för pandemietik.

Undervisning och handledning

Christians undervisning i praktisk filosofi är koncentrerad till handledning, examinering och seminarieledning på avancerad- och forskarutbildningsnivå. Han är ofta engagerad som föreläsare och lärare på andra institutioner, fakulteter, lärosäten och internationella forskarkurser samt deltar i vidareutbildning av professionsexperter inom vård- och hälso-området samt relaterad forskning och politik. Han har vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset länge medverkat i etikinslagen i Läkarprogrammet, och har nu löpande uppdrag inom ST-programmen för läkare och sjuksköterskor, vid Kliniska forskarskolan, samt masterprogram inom Evidensbasering, Genomik och systembiologi, och Global hälsa. Sedan 2020 ansvarar han för etikmomentet i Göteborgs universitets obligatoriska forskarhandledarutbildning.

Poddar och videor med Christian Munthe

För internationella poddar och videor, se engelsk presentation!

Mer information