Länkstig

Stina Järvholm

Universitetslektor, adjungerad

Avd för obstetrik och gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 Kvinnoklin SU/Östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken SU Östra
41685 Göteborg

Om Stina Järvholm

Bakgrund

Jag arbetar som psykolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset sedan 2001. Från 2003 arbetar jag inom Reproduktionsmedicin, Kvinnosjukvården. Sedan 2012 har jag också en mindre del av min tjänst inom center för cystisk fibros (CF)/vuxen.

Min avhandling handlar om vuxna med ärftliga genetiska sjukdomar eller avvikelser och som i sin önskan om föräldraskap därför kan välja att genomgå preimplantatorisk gentisk diagnostik (PGD). PGD innebär assisterad befruktning samt att diagnostik därefter utförs på embryo innan återförande. I mitt avhandlingsarbete följde jag patienter under tre år och hur de påverkades psykologiskt i denna livssituation. Jag disputerade i maj 2017.

Undervisning

Jag undervisar på psykolog-, läkar- och tandläkarprogrammet. I huvudsak inom områden som rör kliniknära frågor exempelvis bemötande, samtalsmetodik, utvecklingspsykologi och diagnostik. Jag undervisar också i områden relaterade till reproduktionsmedicin såsom psykologiska aspekter av assisterad befruktning.Ytterligare ett undervisningsområde är det tvärvetenskapliga ämnet sexologi.

Forskningsintresse

Psykologiska aspekter av somatiska tillstånd.

Pågående forskning

Uterustransplantation som är ett projektet somleds av Professor Mats Brännström. För kvinnor som lider av livmodersinfertilitet har det sedan 2012 varit möjligt att ingå i ett forskningsprojekt på Sahlgrenska där livmoder transplanteras till kvinnor utan livmoder från en levande eller avliden donator. Jag ingår sedan 2012 i denna forskargrupp och följer psykologiska aspekter hos såväl recipienter, partner som donatorer.

Projektet fertilitetsbevarande åtgärder hos flickor som drabbas av barncancer leds av Docent Ann Thurin-Kjellberg. För kvinnor som drabbas av cancer som barn finns idag olika fertilitetsbevarande möjligheter om det föreligger hög risk för att få nedsatt fertilitet efter genomgången sjukdom och/eller behandling. Mitt forskningsintresse är att följa hur dessa frågor och val också kan påverka unga kvinnors psykologiska mående.

Ett tredje forskningsområde rör uppföljning av screening för ångest och depression hos vuxna med cystisk fibros (CF). Detta projekt leds av Docent Marita Gilljam.