Länkstig

Rune Andersson

Professor emeritus

Avd för infektionssjukdomar
Besöksadress
Guldhedsgatan 10 A-B
41346 Göteborg
Postadress
Box 480
40530 Göteborg

Om Rune Andersson

Rune Andersson tillträdde professuren i global hälsa vid Sahlgrenska Akademin 1 september 2010 och sedan 1 januari 2011 kombinationstjänst som överläkare i vårdhygien vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter pensionsavgång 2018 har han arbetat som seniorprofessor med den nordiska kursen i smittskydd och vårdhygien på 20%.

Han är specialist i infektionssjukdomar, internmedicin och allmänmedicin. Efter 20 år som läkare på Infektion, SU/Östra har han de sista 9 åren arbetat på Forsknings- och Utvecklings Centrum vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde, de senaste 7,5 åren som FoU chef. Han disputerade 1988 på en avhandling om jättecellsarterit, blev docent i infektionssjukdomar 1992 och adjungerad professor i infektionssjukdomar 2002. Utöver jättecellsarterit har forskningen främst berört infektioner på hjärtats klaffar och epidemiologiska och kliniska studier av svåra bakterieinfektioner i Västra Götaland, infektioner hos transplanterade och HIV. Han är sedan 2005 gästprofessor i smittsamma sjukdomar vid Xinjiang Medical University i Urumqi, västra Kina och handleder där bl.a. en doktorand med projekt rörande HIV. Samarbete pågår med studentutbyte med sjukhus och universitet i Indien, Nepal, Palestina, Israel,Tanzania, Uganda, Brasilien, Thailand,Sydafrika, Kongo, Kamerun,Kenya, Kina, Tadjikistan, Kirgizistan, Uzbekistan, Kazakstan, Sri Lanka rörande bland annat sepsis, invasiva pneumokockinfektioner, antibiotikaresisten,HIV.

Lärarbetet har under perioden från 2003 inriktats på handledning av läkarstudenter under projektarbeten och examensarbeten utomlands med 171 examinerade studenter + 3 i Sverige. De har studerat attityder, kunskap, förebyggande åtgärder och behandling av HIV och andra infektionssjukdomar i Afrika, Asien och Sydamerika. Särskilt har de fokuserat på hur behandlingen med bromsmediciner mot HIV fungerar medicinskt och socialt. Ambitionen är att stödja alla de 18 programmen vid Sahlgrenska Akademin inom global hälsa, samt att koppla samman kunnande och erfarenheter från alla delarna av Sahlgrenska Akademin med behoven och utmaningarna i låg- och medelinkomstländer.