Länkstig

Lotta Vahlne Westerhäll

Professor emerita

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Lotta Vahlne Westerhäll

Lotta Vahlne Westerhäll är professor i offentlig rätt med inriktning på socialrätt. Hon bedriver forskning inriktad på frågor rörande psykiatrisk tvångsvård, bl.a. suicidnärhet i ett rättsligt perspektiv.Hon har forskat inom den svenska och EU-rättsliga socialförsäkringsrätten, den medicinska rätten och den rättsliga regleringen av socialtjänsten och har drivit flera forskningsprojekt inom arbetslivsinriktad rehabilitering.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Undervisningsområden

  • Offentlig rätt
  • Socialrätt

Utvalda publikationer

Socialrättens regelsystem, rättskällor och tolkningsnormer Vahlne Westerhäll, LottaNordisk socialrättslig tidskrift, :5-6, 2012

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen : styrning, legitimitet och bevisning Vahlne Westerhäll, Lotta, Thorpenberg, Stefan, Jonasson, Magnus

Den starka statens fall? En rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000 Vahlne Westerhäll, LottaNorstedts Juridik, 2003

Folkrättens påverkan på svensk förvaltningsrätt – ett idéhistoriskt perspektiv Vahlne Westerhäll, LottaFolkrätten i svensk rätt, red. Stern & Österdahl, Stockholm : Liber, 251 – 275, 2012

Förteckning över Lotta Vahlne Westerhälls skrifter 1970-2010

sammanställd av Olle Serin

Sammanställningen är kronologiskt uppbyggd, och upptar för varje år egna verk, artiklar, artiklar i dagspress, utredningar, verk tillsammans med andra samt samlingar där Lotta Vahlne Westerhäll varit redaktör. Nya upplagor har medtagits, däremot inte nytryck.

Kompendier och sakkunnigutlåtanden har uteslutits.

Lotta Vahlne Westerhäll har sedan 1996 regelbundet kommenterat följande lagar och förordningar i Karnov : svensk lagstiftning med kommentarer (Stockholm : Fakta Informationsförlag / Fakta Info Direkt / Thomson Reuters): Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område ; Hälso- och sjukvårdslag (1982:763) ;

Lag (1984:409) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. ; Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning ; Lag (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik ; Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården ; Lag (1994:954) om disciplinpåföljder m.m. på hälso- och sjukvårdens område ; Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ; Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ; Förordning (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ; Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården ; Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m. ; Patientsäkerhetslag (2010:659)

Mellan 1994 och 1996 har Lotta Vahlne Westerhäll varit medlem av redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift (Lund : Socialhögskolan ; Göteborg : Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet). Hon har sedan 1996 varit redaktionsråd för densamma. År 2010 startade Lotta Vahlne Westerhäll Nordisk socialrättslig tidskrift (Stockholm : Santérus Academic Press), för vilken hon är huvudredaktör och ansvarig utgivare.

Lotta Vahlne Westerhäll har också medverkat som medarbetare i Nationalencyklopedin (Höganäs : Bra Böcker, 1989-2000). Osignerade bidrag är ej medtagna.

Förkortningar:

FT Förvaltningsrättslig Tidskrift

JT Juridisk Tidskrift vid Stockholms Universitet

NAT Nordisk Administrativt Tidsskrift

SDS Sydsvenska Dagbladet Snällposten

SvD Svenska Dagbladet

SvJT Svensk Juristtidning

TfR Tidsskrift for Rettsvitenskap

1970

Uppsatser / red.: Folke Grauers, Johan Munck, Lotta Westerhäll-Gisselsson. – Lund : Juridiska föreningen, 1970. – 238 s. – (Juridiska föreningens i Lunds skriftserie ; 6)

1971

Uppsatser / red.: Folke Grauers, Johan Munck, Lotta Westerhäll-Gisselsson. – Lund : Juridiska föreningen, 1971. – 156 s. – (Juridiska föreningens i Lund skriftserie ; 7)

1972

Uppsatser / red.: Folke Grauers, Torsten Sandström, Lotta Westerhäll-Gisselsson . – Lund : Juridiska föreningen, 1972. – 188 s. – (Juridiska föreningens i Lund skriftserie ; 8)

1973

Uppsatser / red.: Folke Grauers, Torsten Sandström, Lotta Westerhäll-Gisselsson. – Lund : Juridiska föreningen, 1973. – 93 s. – (Juridiska föreningens i Lund skriftserie ; 9)

1977

Om läkaransvar : några avgöranden av Medicinalväsendets ansvarsnämnd rörande anestesiologiska komplikationer. – Lund : Juridiska föreningen, 1977. – 34 s. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 22)

Ny översyn över sedlighetsbrotten Iuset från Lund 1977:2 s. 16-17

Förändring för jämställdhet : synpunkter och förslag kring jämställdhet i högskolan Iuset från Lund 1977:4 s. 22-24

Varför tiger juristerna? [debattinlägg] / Kjell Å Modéer, Lotta Westerhäll-Gisselsson SDS 20/11-1977

1978

Kvinnorättslig värdering av socialrättsliga regler SvJT 1978 s. 659-678

Kvinnorätt [7 artiklar] Svenskt rättsforum 7 s. 24-38

Nya namnregler – en jämställdhetsfråga? Iuset från Lund 1978:3 s. 9-12

Promemorier för seminarieserien i kvinnorätt läsåret 1977/78 / sammanställda av Lotta Westerhäll-Gisselsson. – Lund : Juridiska institutionen, 1978. – Ca 230 s. – (Stencil i kvinnorätt ; 1)

Jurister idag – jurister imorgon / Kjell-Åke Modéer och Lotta Westerhäll-Gisselsson Svenskt rättsforum 6 s. 32-33

1979

Kvinnor och rätt : översikt över de viktigaste sambanden mellan kvinnokön och rättsregler. – Stockholm : LiberFörlag, 1979. – 213 s. – (Publica)

Varför förbjuds inte kvinnodiskriminerande reklam? Gråt inte – forska! : kvinnovetenskapliga studier. – Stockholm : Prisma, 1979. – Kvinno- historiskt arkiv ; 16). – S. 136-147

Olika regeltyper ur kvinnorättslig synvinkel Årbog for kvinderet 1979 s. 279-293

Prövning av läkaransvar : en replik SvJT 1979 s. 380-382

Svenska lagar som missgynnar kvinnor? : kvinnorätt och kvinnoforskning Hertha 1979:2 s. 13-16

1981

Allmänt om försörjarsynen Tredje nordiska kvinnorättsmötet, maj 1979. – Lund : Juridiska föreningen, 1981. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 44). – S. 103-116

Vallagens spelregler utestänger kvinnor Hertha 1981:2 s. 20-21

Om våldtäkt och kvinnomisshandel i rättstillämpningen Kvinnovetenskaplig tidskrift 1981:3 s. 56-63

1982

An Overview of Danish, Norwegian and Swedish Women’s Law Research Women’s Law in Scandinavia. – Copenhagen : Kvindevidenskabeligt forl., 1982. - (EWL : European Women’s Law ; 1). – S. 17-70

Pågående kvinnorättsliga forskningsprojekt / Anita Dalberg och Lotta Westerhäll-Gisselsson Årbog for kvinderet 1982 s. 59-67

1983

Sjukdom och arbetsoförmåga : om rätten till sjukpenning. – Stockholm : Norstedt, 1983. – 415 s. – Diss. Lund : univ

Den kvinnorättsliga forskningen Rapport från Kvinnouniversitetet : vetenskap, patriarkat och makt. – Stockholm : Akademilitteratur, 1983. – (Kvinnor forskar). – S. 90-96

Det privata omsorgsarbetet och sjukförsäkringen : en analys av värderingen av det privata omsorgsarbetet i lagförarbeten till sjuk- och mödraföräldraförsäkringen Årbog for kvinderet 1983 s. 50-70

Föräldraförsäkringen – en jämställdhetslagstiftning? TfR 1983 s. 163-210

Några problem rörande de allmänna försäkringskassornas verksamhet FT 1983 s. 155-179

Juridik : kvinnorelatering och verklighetsförankring inom juridisk forskning Om hälften vore kvinnor … : kvinnor i forskningen : jämställdhetskommitténs betänkande om kvinnorna i forskningen. – Stockholm : Liber, 1983. – (Statens offentliga utredningar ; 1983:4). – S. 70-72

1984

Hemmamakesjukpenningen och havandeskapspenningen. – Lund : Juridiska föreningen, 1984. – 96 s. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 70)

Anm. av Vesthy Madsen, Uffe: Revalideringsbistand. – København : Jurist- og Økonomforbundet, 1983 TfR 1984 s. 467-470

Förtjänstfull kommentar som fyller stort behov [ anm. av Bratthall, Kenneth och Stenberg, Anna Märta: Lagen om allmän försäkring. – Stockholm : Liber, 1984] Lag & avtal 1984:6 s. 36-37

Vad är kvinnorättsforskning? Iuset från Lund 1984:2 s. 20-21

1985

Parent’s Insurance in Sweden : an Equalising Legislation? Support of Families with Children in Swedish Welfare Law : Two Reports From a Conference. – Lund : Juridiska föreningen, 1985. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 79). – S. 25-45

Den genetiska integriteten Årsbok / Föreningen Lärare i religionskunskap 1985 s. 65-70

Några synpunkter på gemensam vårdnad Årbog for kvinderet 1985 s. 143-16

Jämställdhetssyftet inom den sociala familjerätten : förr – nu – i framtiden SvJT 1985 s. 53-60

1986

Sjukpenninggrundande inkomst. – Stockholm : Norstedt, 1986. – 264 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 126)

Bosättningsbegreppet inom folkbokföringen och sjukförsäkringen. – Stockholm : Norstedt, 1986. – 203 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 129)

Socialrättsliga uppsatser. – Lund : Juridiska föreningen, 1986. – 80 s. – (Skrifter utgivna av Juridiska föreningen i Lund ; 85)

Rättigheter, förpliktelser och sanktioner inom socialrätten TfR 1986 s. 627-654

Anm. av Hollander, Anna: Omhändertagande av barn. – Stockholm : Aktuell juridik, 1985 FT 1986 s. 39-49

Avregistrering från kyrkobokföringen på grund av flyttning till utlandet FT 1986 s. 61-80

Sekretesspraxis inom hälso- och sjukvården FT 1986 s. 201-237

Straffbar våldtäkt eller inte? [debattinlägg] SDS 24/4-1986

1987

Jämställdheten och grundlagen SvJT 1987 s. 200-21

Anm. av Kjønstad, Asbjørn: Helserett. – Oslo, Tano, 1987 TfR 1987 s. 921-924

Normgivning och normprövning inom socialförsäkringsrätten FT 1987 s. 104-124

Normgivningen rörande svenska kyrkan FT 1987 s. 160-181

Normgivningen rörande svenska kyrkan Svensk teologisk kvartalsskrift 1987 s. 104-117

Tandvårdsärenden i hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 1984-1985 / av Lotta Westerhäll, Bengt Öwall och Nils Réné FT 1987 s. 277-305

1988

Ersättning för vård av handikappade barn. – Stockholm : Norstedt, 1988. – 139 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 134)

Uppsatser i socialförvaltningsrätt. – Stockholm : Norstedt, 1988. – 111 s.

Rights, Obligations and Sanctions in Social Law Scandinavian Studies in Law 32 (1988) s. 243-268

Anm. av Sosialrett. - 2. uppl. – Oslo, Tano, 1988 TfR 1988 s. 454-457

Anm. av Retspolitisk status : festskrift i anledning af Dansk Retspolitisk Forenings 10 års jubilæum. – København : Jurist- og Økonomforbundet, 1988 TfR 1988 s. 493-49

Anm. av René, Nils: Odontologiska ansvarsfrågor 1947-1983. – Malmö : [s.n.], 1988 FT 1988 s. 152-158

Rättsliga synpunkter på principerna för omgörningsreglering inom tandvården FT 1988 s. 230-244

1989

Disability Pensioning and the Elderly : an Analysis of Legal Rules and Their Application in Sweden with Regard to Early Retirement An Aging World : Dilemmas and Challenges for Law and Social Policy. – Oxford : Clarendon, 1989. – S. 887-898

Rättskällefrågor i socialförsäkringsrätten TfR 1989 s. 295-304

Arbetsskadeförsäkringen och hälso- och sjukvårdspersonal FT 1989 s. 80-114

Förtidspension och hemarbete FT 1989 s. 146-155

Objektiva och subjektiva rekvisit i frågor om disciplinärenden Tandläkartidningen 1989 s. 869-870, 873-875

1990

Den svenska socialrätten. – Stockholm : Norstedt, 1990. – 398 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 140)

Socialrätt : introduktion till några förvaltningsrättsliga områden. – Uppsala : Iustus, 1990. – 93 s.

Högsta domsmakten ur ett socialrättsligt perspektiv Högsta domsmakten i Sverige under 200 år : D. 1. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1990. – (Skrifter / utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning ; 16). – S. 237-248

Rätten att bli patient – patienträttigheter Om våra rättigheter IV. – Stockholm : Rättsfonden, 1990. – S. 133-16

Socialrätten som en del av förvaltningsrätten Lundaforskare föreläser 1990 s. 76-81

Lagstiftning och normgivning SvJT 1990 s. 134-137

Anm. av Sjölenius, Bengt: Hälso- och sjukvårdsrätt : D. 1-2. – Lund : Studentlitteratur, 1989 SvJT 1990 s. 379-38

Anm. av Sahlin, Jan: Hälso- och sjukvårdslagen med kommentarer. – 3. uppl. – Stockholm : Statens nämnd för utgivande av förvaltningsrättsliga publikationer, 1990 FT 1990 s. 66-6

Jämför egenföretagarnas villkor med de anställdas Socialförsäkring 1990:2 s. 22-23

Forskning om missbrukare och vården, särskilt tvångsvården : en rapport från LVM-gruppen / [Lotta Westerhäll et al.]. – Stockholm : Delegationen för social forskning, 1990. – 324 s.

Det kyrkliga ämbetet : betänkande av kyrkoordningskommittén / [Lotta Westerhäll et al.]. – Uppsala : Svenska kyrkans centralstyrelse, 1990. – 117 s.

1991

Jurybeslut i amerikanska ansvarsärenden Festskrift till Ulla Jacobsson. – Stockholm : Norstedts juridikförlag, 1991. – S. 199-216

Rapport national : Suede XIII Congrès Mondial de Droit du Travail et de la Sécurité Social : rapports nationaux : thème III : les problèmes juridiques de la réglementation et de la mise en œvre d’un revenu minimum pour chacun. – Athenes : [s.n.], 1991. – S. 369-380

Anm. av Modeen, Tore: Om socialt bistånd av kommunen. – Helsingfors : Juristförbundet, 1990 FT 1991 s. 66-69

JO:s åtal för tjänstefel i ”Michael”-ärendet FT 1991 s. 167-171

Överlämnande av förvaltningsuppgifter till enskilda rättssubjekt inom några socialrättsliga ansvarsområden i Sverige NAT 1991 s. 371-385

Lagstiftning och normgivning : etiken i forskningen Svensk kyrkotidning 1991 s. 118-121

1992

An Introduction to Medical Malpractice Law in the United States and Sweden : the Rights of Patients. – Stockholm : Norstedts juridik, 1992. – 146 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 145)

Socialförsäkringar och EG. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1992. – 164 s.

Religionsfrihet och kyrkotillhörighet Festskrift till Håkan Strömberg. – Lund : Juristförlaget, 1992. – (Skrifter utgivna av Juristförlaget i Lund ; 111). – S. 329-341

Religionsfrihet och kyrkotillhörighet FT 1992 s. 329-341

Some Reflections About Law and Ethics Nuclear Law Bulletin 49 s. 39-42

EG-integration och social trygghet SDS 6/9, 7/9, 9/9-1992

Könet, tryggheten och juridiken : den kvinnorättsliga forskningen har visat att rättens former är ”manliga” SDS 16/9-1992

Juridisk tveksamhet om privat hemtjänst SDS 14/11-1992

Réflexions sur le Sida et le droit suedois [Conference paper] / Åke Saldéen, Lotta Westerhäll Droit et Sida 1994 s. 387-414

Recidivist Dentists in Malpractice in Sweden / Nils René, Lotta Westerhäll och Bengt Öwall JT 1992/93 s. 118-130

1993

Socialförsäkringar och EG. – 2. uppl. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1993. – 205 s.

Medical Law in Sweden International Encyclopaedia of Laws. – Deventer : Kluwer, 1993. – 122 s

Kvinnorätt Nationalencyklopedin : Bd 11. – Höganäs : Bra Böcker, 1993. – S. 588

EG-integration och social trygghet SvJT 1993 s. 85-96

Europeisk integration och juridisk utbildning JT 1992/93 s. 598-607

Har tryggheten grundlagsskydd? SDS 2/2-1993

Osäkerhet om kärnbränsleavfall SDS 25/5-199

Etiken och Ädelreformen SDS 27/10-1993

AIDS e leggi sull´AIDS : contact tracing e partner notification : il panorama normativo svedese / Åke Saldeen, Lotta Westerhäll. – Milano : Istituto scientific H. San Farraele, 1993. – S. 55-74

1994

Sociala trygghetslagar : en introduktion. – Stockholm : Fritze, 1994. – 102 s. – (Norstedts juridik)

Medical law : an Introduction. – Stockholm : Fritze, 1994. – 124 s. – (Norstedts juridik)

Socialförsäkringar och EG. – 3. uppl. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1994. – 272 s.

Patienträttigheter. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1994. – 108 s.

Rättigheter för naturen och människan Miljöetik. – Stockholm : Miljövårdsberedningen, 1994. – (Rapport / Forskningsråds- nämnden : 1994:2). – S. 127-132

Social Security in the Year of 2000 : Potentialities and Problems Including International Harmonization Reports. – Seoul : International Society of Labour Law and Social Security, 1994. – S. 565- 626

Universal or Occupation-Based Social Security Schemes : the Swedish Social Security Scheme in an EEC-Perspective EISS Yearbook 1994 s. 55-98

Anm. av Modeen, Tore: Patienten i hälso- och sjukvården. – Helsingfors : Juristförbundet, 1994 FT 1994 s. 271-274

Anm. av Nielsen, Ruth och Szyszczak, Erika: The Social Dimension of the European Community. – 2. udg. – København : Handelshøjskolen, 1993 TfR 1994 s. 522-529

Fri rörlighet och social trygghet SDS 28/1-1994

Patientskadelag : betänkande av Patientförsäkringsutredningen. – Stockholm : Fritze, 1994. – 245 s. – (Statens offentliga utredningar ; 1994:75)

Patient’s Rights : Informed Consent, Access and Equality / Lotta Westerhäll & Charles Phillips (editors). – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1994. – 477 s.

1995

Social trygghet och migration : kommentar till förordningen 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen. – Stockholm : Nerenius & Santérus, 1995. – 615 s. – (N & S kommentar ; 2)

European Social Security Law : a Case Book : ERASMUS-Programme 1995 “Social Security in Europe” Decisions of National Courts Concerning Provisions of National Law. – Osnabrück : Univ., 1995. – S. 205-261

Social Security in Sweden International Encyclopaedia of Laws. – Deventer : Kluwer, 1995. – Ca 140 s

The Right to Medical Health Care for the Disabled in Sweden Social Security Programs. – Westport : Greenwood, 1995. – (Contributions in Political Science ; 359). – S. 207-215

Rätten till vård och migration : medicinsk vård i ett europeiskt perspektiv Medicinsk-rättslig årsbok 1995 s.

Anm. av Trygderettighetens grunnlovsvern. – Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1994 JT 1994/95 s. 1089-1092

Juridiken och rättigheterna Socialvetenskaplig tidskrift 1995 s. 78-80

Lagstiftning och normgivning Svensk kyrkotidning 1995 s. 358-361

Juridiken och rättigheterna SDS 14/1-1995

Litteraturen offras på prestigens altare [debattinlägg] SvD 21/9-1995

1996

Ersättning för vård av handikappade barn. – 2. uppl. – Stockholm : Norstedts juridik, 1996. – 177 s. – (Institutet för rättsvetenskaplig forskning ; 134

Är rätten ideologifattig? : några funderingar om lagstiftning och normbildning Årsberättelse / Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund 1995/1996 s. 19-27

Anm. av Hollander, Anna: Rättighetslag i teori och praxis. – Uppsala : Iustus, 1995 SvJT 1996 s. 268-271

Nytt perspektiv på frågan om patienträttigheter JT 1996/97 s. 427-436

Rättigheter som grund för social trygghet Retfærd 1996:4 s. 30-34

The Right to Health Care in Sweden European Journal of Health Law 1996 s. 163-171

Reform på recept [debattinlägg] SDS 1/2-1996

Helhet eller segregation? Göteborgs-Posten 6/3-1996

Det är vår plikt att följa lagen : rättsstaten skall skydda individen mot orätt Göteborgs-Posten 20/4-1996

Hur lagstifta om genetiken? : många känner oro för det som rör den genetiska integriteten Göteborgs-Posten 8/6-1996

Kommunerna och kärnavfallet Göteborgs-Posten 31/8-1996

1997

Ersättning för medverkan vid medicinska forskningsförsök Ånd og rett : festskrift til Birger Stuevold Lassen. – Oslo : Universitetsforlaget, 1997. – S. 1071-1076

Social Assistance and Migrant Workers – Regulation No 1612/68 from a Swedish Perspective Modern Issues in European Law : Nordic Perspectives : Essays in Honour of Lennart Pålsson. – Stockholm : Norstedts juridik, 1997. – S. 211-233

Ersättning för preventivmedelsskador i amerikansk och nordisk rätt Elsa Eschelssen. – Uppsala : Iustus, 1997. – (De lege ; 7). – S. 369-405

Fri rörlighet och social trygghet i ett integrationsperspektiv Forskning om europafrågor vid Samhällvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 1997. – Göteborg : Samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet, 1997. - (Skrift / Centrum för europaforskning vid Göteborgs universitet ; 4). – S. 41-64

Comments On Swedish Legislation Concerning Handicapped People European Disability Law. – Madrid : Escuela Libre, 1997. – (Coléccion Solidaridad (Fundación ONCE) ; 8). – S. 991-1046

Social Assistance and Migrant Workers : Regulation No 1612/68 from a Swedish Perspective Social Security of Migrants in the European Union of Tomorrow. – Osnabrück : Rasch, 1997. – (Schriften des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universitet Osnabrück ; 4). – S. 73-87

Vårdberoende i ett migrationsperspektiv JT 1997/98 s. 172-195

Förordningen (EEG) nr 1408/71 om migrerande arbetstagares sociala trygghet : rättsfall 1995 och 1996 FT 1997 s. 317-334

Rättsliga aspekter på arbetsoförmåga på grund av sjukdom Socialmedicinsk tidskrift 1997 s. 356-365

Dra inte ner på forskning och utveckling! Socialförsäkring 1997:6 s. 12-13

Är ersättning till försökspersoner lön? Läkartidningen 1997 s. 212-213Pharmaceutical Injury Insurance in the Nordic Countries : an Alternative to the Traditional Law of Tort The International Journal of Risk and Safety in Medicine 1997 s. 147-185Disbursement of Indemnity for Injuries Related to Reproductive Drugs and Devices : a Swedish Perspective Review of Law & Social Change 1997 s. 443-45

Legitimation – en statussymbol Göteborgs-Posten 18/1-1997

Människovärdet får inte kränkas [debattinlägg] SDS 20/2-1997

Är avveckling en lagfråga? Göteborgs-Posten 15/3-1997

Änkepensionen bör vara skyddad av grundlagen : konstitutionen skall tjäna som den enskildes skydd och värn också mot ingrepp från staten själv SvD 10/4-1997

Fel att sänka utbildningsbidraget Göteborgs-Posten 9/8-1997

Patient har rätt att få vård i annat EU-land SvD 24/11-1997

1998

Trygghet utan gränser : exportabilitet av sociala förmåner vid långvarigt vårdberoende Europaperspektiv 1998 s. 135-152

Medical Law in Sweden International Encyclopaedia of Laws. – 2. ed. – Dordrecht : Kluwer, 1998. – S. 1-128

Förordningen /EEG) nr 1408/71 om migrerande arbetstagares sociala trygghet : rättsfall 1995 och 1996 – del 2 FT 1998 s. 131-144

Lika fall skall behandlas lika Lag & avtal 1998:8 s. 18

Rättsstaten är välfärdsstatens fundament [debattinlägg] SvD 9/2-1998

Bristfällig utredning Göteborgs-Posten 24/2-1998

”Rättigheter på skilda villkor” SDS 5/7-1998

1999

Vårdförmåner och migration : möjligheterna till planerad sjukvård inom EU för personer bosatta i Sverige Festskrift till Fredrik Sterzel. – Uppsala : Iustus, 1999. – S. 435-450

Vem är sjuk och arbetsoförmögen? Den gamla socialförsäkringens nya kläder : rapport från forskarseminariet i Umeå januari 1999. – Stockholm : Försäkringskasseförbundet, 1999. – (Fakta / Försäkringskasse- förbundet ; 1999:1). – S. 46-55

Grunnprinsipper om koordinering av trygdeytelser Trygdeytelser i Europa. – Oslo : Ad Notam Gyldendal, 1999. – S. 21-40

Staten som avtalspart och som normgivare eller Normgivningens etik JT 1998/99 s. 525-529

Rehabiliteringsförmåner och migration : möjligheterna till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering inom EU för personer bosatta i Sverige Socialmedicinsk tidskrift 1999 s. 434-444

Nya risker och försäkringsskydd : ett debattinlägg Socialvetenskaplig tidskrift 1999 s. 248-255

”Ädelreformen är misslyckad” SDS 18/4-1999

Kvinnorna diskrimineras i Sverige Göteborgs-Posten 8/7-1999

Etiskt oförsvarbart att särbehandla arbetslös SvD 22/12-1999

Integration och utveckling i Öresundsregionen : möjligheter och utmaningar : en utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet / [Lotta Vahlne Westerhäll et al.]. – Lund : Lunds univ., 1999. – 190 s.

2000

Normgivningens etik – exemplet rehabilitering Normativa perspektiv : festskrift till Anna Christensen. – Lund : Juristförlaget, 2000. – S. 557-582

Free Movement and Social Security in an Integration Perspective International Aspects. – Stockholm : Jure (distr.), 2000. – (Scandinavian Studies in Law ; 39). – S. 219-228

La protection des droits sociaux fondamentaux dans la Suède La protection des droits sociaux fondamentaux dans les Etats members de l’Union européenne. – Baden-Baden : Nomos, 2000. – S. 602-64

Country Report Sweden Zivilrechtliche Regelungen zur Absicherung der Patientenautonomie am Ende des Leben : eine internationale Dokumentation = Regulations of Civil Law to Safeguard the Autonomy of Patients at the End of Their Life. – Berlin : Springer, 2000. – (Veröffentlichungen des Instituts für Deutsches, Europäisches und Internationales Medizinrecht, Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim ; 4). – S. 877-950

Rehabilitering med människan i centrum [debattinlägg] Socialförsäkring 2000:9 s. 10-11

Landstingsmodellen är förlegad Göteborgs-Posten 18/2-2000

Änkorna fick se statens janusansikte SvD 21/7-2000

Både offentlig och privat vård behövs Göteborgs-Posten 1/8-2000

Ett sjukt rehabiliteringssystem – återge försäkringskassan ansvaret! / Susanne Ekblad, Lotta Vahlne Westerhäll Läkartidningen 2000 s. 1581-1582

Rehabiliteringssystemet är sjukt / Susanne Ekblad, Lotta Vahlne Westerhäll [debattinlägg] Socialförsäkring 2000:1 s. 16-1

Health Care Prioritisation : Ethical, Legal and Economic Perspectives / Lotta Vahlne Westerhäll (red.). – Stockholm : Santérus, 2000. – 191 s.

2001

Socialrätt Norstedts juridiska handbok. – 17. uppl. – Stockholm : Norstedts juridik, 2001. – S. 1091-1123

Anm. av Social trygghet og rettssikkerhet under sosialtjenesteloven og barnevernloven. – Bergen : Fagbokforlaget, 2000 TfR 2001 s. 985-989

Rehabiliteringsvetenskapen som mångvetenskaplig diskurs Socialmedicinsk tidskrift 2001 s. 469-484

Suède Revue belge de securité sociale 2001 s. 799-802

Zweden Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid 2001 s. 825-828

Tillsätt en värdekommission SvD 3/7-2001

2002

Den starka statens fall : en rättsvetenskaplig studie av svensk social trygghet 1950-2000. – Stockholm : Norstedts juridik, 2002. – 679 s.

Rättssäkerheten i välfärdsstaten : exemplet försörjningsbehov Nybrott og odling : festskrift til Nils Nygaard. – Bergen : Fagbokforlaget, 2002. – S. 457- 46

Statlig och kommunal styrning av social trygghet – försörjningsbehov som en rättssäkerhetsfråga Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten. – Stockholm : Norstedts juridik, 2002. – S. 22-47

Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten / red.: Lotta Vahlne Westerhäll. – Stockholm : Norstedts juridik, 2002. – 308 s.

2003

Socialförsäkringssystemets sönderfall. – Stockholm : FKF, 2003. – 28 s. – (Fakta & debatt / Försäkringskasseförbundet ; 2003:2)

Social trygghet i framtidens EU. – Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 2003. – 16 s. – (Vägval för Europa ; 5)

Sjösjuka : om hälso- och sjukvård för sjömän Nya och gamla perspektiv på transporträtten. – Stockholm : Jure, 2003. – (Skrifter / Svenska sjörättsföreningen ; 78). – S. 257-27

EU och den svenska sjukvården : om patienters rättigheter Den gränslösa välfärdsstaten : svensk socialpolitik i det nya Europa. – Stockholm : Agora, 2003. – (Agoras årsbok 2003). – S. 130-152

Den starka statens fall? : förändringar på det rättsliga trygghetsområdet från ett styrningsperspektiv FT 2003 s. 159-177

Tillstånd till och ersättning för sjukvård utomlands Europarättslig tidskrift 2003 s. 323-336

Renodlingen inom sjukförsäkringen ur rättssäkerhetssynvinkel Socialmedicinsk tidskrift 2003 s. 141-153

”Budgeten hot mot sjukskrivna” SDS 12/4-2003

Tillgängligheten försämras / Marianne Stålberg och Lotta Vahlne Westerhäll Göteborgs-Posten 20/8-2003

2004

Rättigheter och svensk social trygghet : en rättslig analys av utvecklingen från 1950 och framåt Medborgare eller målsägare : sociala rättigheter och välfärdspolitiska dilemman. – Stockholm : Svenska kommunförbundet, 2004. – S. 71-99

Regeringsrättens domar om ersättning för vårdkostnader i annan medlemsstat i Europeiska unionen Europarättslig tidskrift 2004 s. 274-284

Legal Changes in Social Security in the Nordic Countries in the Period 1950-2000 from the Perspective of Subsidiarity and Solidarity European Journal of Social Security 2004 s. 335-361

Övergångsregler underminerar EG-rätten Göteborgs-Posten 19/4-2004

2005

Om sociala rättigheters funktion och konstruktion Festskrift till Hans Ragnemalm. – Lund : Juristförlaget, 2005. – S. 365-38

Äldres vård och omsorgsbehov : ett rättssäkerhetsperspektiv [elektroniskt publicerad] Den omvända ålderspyramiden. – Vadstena : Stiftelsen Vadstena forum för samhällsbyggande, 2005. – (Linköping University Interdisciplinary Studies ; 3). – S. 155-200

Den svenska socialförsäkringen efter EU-inträdet Tio år med EU. – Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2005. – (Arbetsliv i omvandling ; 2005:5). – S. 113-140

Rättsliga förändringar av social trygghet 1950-2000 Bortom den starka statens politik?. – Stockholm : SNS, 2005. – S. 280-300

Rättsliga förändringar av social trygghet under 1950-2000 i ett subsidiaritets- och solidaritetsperspektiv TfR 2005 s. 95-121

Life Course Arrangements and Social Security European Journal of Social Security 2005 s. 297-300

Legal Changes in the Nordic Social Security System During 1950-2000 in the Perspective of Subsidiarity and Solidarity : the Swedish Example European Journal of Social Security 2005 s. 335-361

Den lilla starka staten : samtal om välfärdssystemets sociala hållbarhet i ett rättsligt perspektiv / Lotta Vahlne Westerhäll och Judith Jäderberg. – Stockholm : SNS, 2005. – 183 s.

Bortom den starka statens politik? / Bo Rothstein och Lotta Vahlne Westerhäll (red.). – Stockholm : SNS, 2005. – 312 s.

2006

Äldres vård- och omsorgsbehov – ett rättssäkerhetsperspektiv Festskrift till Rune Lavin. – Lund : Juristförlaget, 2006. – S. 285-307

Försäkringsmedicin och arbetsrehabilitering Rehabiliteringsmedicin. – Lund : Studentlitteratur, 2006. – S. 38-42

Läkarintyget som fördelningsinstrument och styrpolitiskt instrument HEL : hälso- och sjukvårdens ekonomi och logistik. – Göteborg : Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, 2006. – S. 36-4

Regel och skön i nordisk förvaltningsrätt Forvaltningsretlige perspektiver. – København : Jurist- og Økonomforbundet, 2006. – S. 173-19

EU:s servicestater Rapport / Global utmaning 2 s. 41-47

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv / [red.: Lotta Vahlne Westerhäll et al.]. – Lund : Studentlitteratur, 2006. – 229 s

2007

Legitimitetsfrågor inom den offentliga försäkringen Legitimitetsfrågor inom socialrätten. – Stockholm : Norstedts juridik, 2007. – S. 187-229

Legal Right to Social Security Benefits : a Functional and Constructive Analysis The Right to Social Security. – Antwerpen : Intersentia, 2007. – (Social Europe Series ; 12). - S. 165-180

Legitimitetsfrågor inom socialrätten / red. Lotta Vahlne Westerhäll. – Stockholm : Norstedts juridik, 2007. – 260 s.

2008

Läkarintyget som fördelningspolitiskt och/eller styrpolitiskt instrument i sjukförsäkringsprocessen Festskrift till Hans-Heinrich Vogel. – Lund : Juristförlaget, 2008. – S. 463-48

Det sjukförsäkringsrättsliga arbetsoförmågebegreppet i lagstiftning och rättstillämpning Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv. – Stockholm : Santérus, 2008. - S. 225-255

Den försäkrades rättsliga ställning i rehabiliteringsprocessen Rehabilitering : en etisk utmaning för vården. – Stockholm : Ersta Sköndal högskola, 2008. – S. 15-38

Der Schutz der sozialen Grundrechte in der Rechtsordnung Schwedens Soziale Grundrechte in Europa nach dem Vertrag von Lissabon. – Baden-Baden : Nomos, 2008. – S. 646-687

Kulturen och hälsan : essäer om sambandet mellan kulturens yttringar och hälsans tillstånd / Gunnar Bjursell & Lotta Westerhäll (red.). – Stockholm : Santérus, 2008. – 224 s.

Kulturen och hälsan : symposium 10 november 2008 / Kerstin Wallin ; red. Gunnar Bjursell & Lotta Vahlne Westerhäll. – Göteborg : Centrum för kultur och hälsa, Göteborgs universitet, 2008. – 59 s.

Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv / Lotta Vahlne Westerhäll (red.). – Stockholm : Santérus, 2008. – 402 s.

2009

Är innehållet i begreppen sjukdom och arbets(o)förmåga en fråga för Regeringsrätten? Regeringsrätten 100 år. – Uppsala : Iustus, 2009. – S. 549-556

Samhällsfördraget : en idé om social hållbar utveckling Årsbok / Kungl. Vetenskaps- och vitterhets-samhället i Göteborg 2008 s. 73-83

Det socialförsäkringsrättsliga arbets(o)förmågebegreppet Arbetslinjens återkomst?. – Stockholm : Försäkringskassan, 2009. – (Socialförsäkrings- rapport ; 2009:3). – S. 73-86

Läkarintyget i sjukförsäkringsprocessen : styrning, legitimitet och bevisning / Lotta Vahlne Westerhäll med Stefan Thorpenberg & Magnus Jonasson. – Stockholm : Santérus, 2009. – 314 s.

Rettsvitenskapelig forskning i Norge : en evaluering / [Lotta Vahlne Westerhäll et al.]. – Oslo : Norges forskningsråd, 2009. – 147 s.

Rehabiliteringsvetenskap : rehabilitering till arbetslivet i ett flerdisciplinärt perspektiv / redaktörer: Lotta Vahlne Westerhäll, Alf Bergroth, Jan Ekholm. – 2. uppl. – Lund : Studentlitteratur, 2009. – 248 s.

2010

Det sjukförsäkringsrättsliga arbetsoförmågebegreppet i lagstiftning och rättstillämpning Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv. – 2. uppl. – Stockholm : Santérus, 2010. – S. 225-255

Arbets(o)förmåga : ur ett mångdisciplinärt perspektiv / Lotta Vahlne Westerhäll (red.). – 2. uppl. – Stockholm : Santérus, 2010. – 402 s.