Länkstig

Henry Ascher

Seniorforskare

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Henry Ascher

Mitt arbete fokuserar på sociala skillnader i hälsa och ohälsa och hur man kan minska det. Ett särskilt intresse är migration och hälsa, med särskilt fokus på barn och familjer. Mitt arbete handlar om hälsofrämjande, både individuellt, genom att stärka resurserna för barn och vuxna, och strukturellt genom att studera barriärer och ändra strukturer. Mänskliga rättigheter, barns rättigheter, rätten till hälsa och fokus på deltagande är andra intressen som också genomsyrar min forskning.

I forskningsprojektet Papperslösa barns vardagsstrategier följde vi barn på flykt i en papperslös situation över tid för att utforska deras olika strategier för att hantera en vardag som är ständigt farlig och hotfull. Vilka strategier fungerar? Hur relaterar dessa till ålder och utveckling? Vilka är hoten mot barns hälsa, välbefinnande och utveckling och hur kan de förändras? Hur kan vuxna runt barnen arbeta för att stödja dem? Finns det lärdomar från denna grupp barn som är giltiga för andra barn som lever med väl skyddade hemligheter, till exempel barn som bor hos föräldrar med övergrepp eller som är psykiskt sjuka? Studien använde kvalitativ metodik med hög grad av användarinflytande i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skolbarn (6-18 år) ingick. Studien har bidrag från Allmänna Barnhuset Foundation och Västra Götalandsregionen.

Forskningsprojektet Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter är en enkätstudie av papperslösa migranter om självupplevd hälsa, levnadsförhållanden och tillgång till mänskliga rättigheter i Göteborg, Stockholm och Malmö. Eftersom forskning om situationen för flyktingar i en papperslös situation är mycket begränsad och vanligtvis består av små intervjubaserade studier, fyller denna studie ett viktigt gap för att öka kunskapen hos en dold grupp med potentiella stora hälsobehov. Studien utformades i samråd med personer som har eller har varit papperslösa med stöd av Vetenskapsrådet och Västra Götalandsregionen.

Exempel på andra områden jag arbetar med är studier om papperslösa kvinnors erfarenheter av mödravård och förlossning, ensamkommande barn och ungdomar, åldersbedömningar, barn med uppgivenhetssyndrom, utsatta gruppers tillgång till vård och barn som far illa.

Projektet "Socioekonomiska determinanter för hälsa och fysisk tillväxt hos barn från födelse till fem år på landsbygden och i stadsdelen Hanoi" är ett avslutat forskningsprojekt i samarbete med Hanoi Medical University som följde två kohorter av gravida kvinnor i Vietnam, en i stadsmiljö och en på landsbygden. Födelseutfall såväl som barns tillväxt och hälsa övervakades över tid och relaterades till socioekonomiska faktorer och vårdanvändning. Projektet ledde till tre doktorsavhandlingar. I den senaste avhandlingen undersöktes förekomst och riskfaktorer för övervikt och fetma i relation till socioekonomiska faktorer och urbanisering.

Mitt forskningsarbete bedrivs i samarbete med Angereds Närsjukhus forskningsenhet, där jag också deltar i sjukhusets arbete med mänskliga rättigheter som ett verktyg för att minska social ojämlikhet i hälsa. Jag är professor i folkhälsa och docent och konsult i pediatrik. Jag arbetar kliniskt i Flyktingbarnmottagningen i Göteborg, är vice ordförande för Svenska Barnläkerföreningens delförening för global barn och ungdomshälsa (https://gbuh.barnlakarforeningen.se). Jag har haft uppdrag för t.ex. Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Diskrimineringsombudsmannen. Jag är också jurymedlem i Astrid Lindgren Memorial Award, världens största barn- och ungdomslitteraturpris (www.alma.se).