Länkstig

Catharina Thörn

Professor

Avdelningen för
kultur
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
E230A
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Catharina Thörn

Jag disputerade i sociologi 2004 med avhandlingen Kvinnans plats(er) – bilder av hemlöshet utgiven av Egalité. I denna anlade jag ett kultursociologiskt perspektiv på kvinnor och hemlöshet. Jag analyserade diskurser om hemlöshet – hos myndigheter, frivilligorganisationer och hos de kvinnor som kategoriserades som hemlösa. Jag visade i min avhandling hur bilder av hemlöshet var kopplade till kulturella föreställningar om hem, kön, normalitet och fattigdom.

Sedan dess har jag fördjupat mig i frågor som rör stadsutveckling, offentlighet, makt och motstånd. Min vetenskapliga och pedagogiska utveckling sedan avhandlingen har i hög grad handlat om att förvalta och utveckla den tidiga brittiska kulturstudietraditionen - en kritiskt och politiskt engagerad forskning som verkar i det offentliga och utvecklar nya metoder för undervisning och forskningens roll i offentligheten. Den tidiga Birminghamskolans arbete var tydligt förankrat i den lokala kontexten – arbetet med den klassiska boken Policing the Crisis växte fram genom att några av författarna också arbetade i lokalsamhället med marginaliserade ungdomar. Då jag kommer från sociologin har min tyngdpunkt legat på att analysera sociala förändringsprocesser där makt har en central roll. Under min tid som forskare har jag varit lokaliserad i Göteborg, jag har gjort mycket av min forskning om Göteborg och har också verkat i den lokala offentligheten. I det studier som jag har gjort har jag bland annat försökt fördjupa förståelsen av teoretiska begrepp såsom gentrifiering och entreprenörsurbanism genom att pröva dom emot och utveckla dem i relation till ingående studier av förändringen av Göteborg.

Tillsammans med kollegor från runt om i världen var jag med och startade tidskriften Radical Housing Journal som utkom med sitt första nummer 2019.

https://radicalhousingjournal.org/issue/

Pågående forskningsprojekt

”För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden”. Finansierat av Formas. Med Torun Österberg och Helena Holgersson.

”Att styra staden mot hållbarhet – konfliktytor, motsättning och spänningar.” Finansierat av Formas. Med Ulrika Lundqvist.

Undervisning:

Jag undervisar i huvudsak på kandidatprogrammet Kultur och Masterprogrammet Kultur och Demokrati. Där har jag kursansvarig för kurser som tematiserar relationen mellan kultur, demokrati, makt och social förändring.

Podcast:

Tillsammans med min kollega Tobias Pontara har jag drivit podcasten Filmvärldar – en podd om filmen, världen, konsten och livet.