Länkstig

Pia Nykänen

Gästforskare

Avdelningen för filosofi och logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Pia Nykänen

Jag är född 1970 och bosatt i Mölndal sedan 2008. Min akademiska utbildning har jag inom främst praktisk filosofi, litteraturvetenskap, konstvetenskap samt två år på författarutbildningen Litterär gestaltning vid Valand. Under 2012-2020 var jag lektor i utbildningsvetenskap.

Forskning Jag har en doktorsexamen i praktisk filosofi och disputerade på avhandlingen Värdegrund, demokrati och tolerans – Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. Mitt huvudsakliga forskningsintresse och tidiga vetenskapliga produktion har varit utifrån en moral- och politiskfilosofisk utgångspunkt med inriktning på fostrans- och utbildningsfrågor.

2016 till 2018 var jag Flexit-forskare vid Råd & Stöd (den kommunala utföraren av socialtjänst) i Linköpings kommun. Mitt treåriga projekt (som varade till och med september 2019) hette Evidensbaserad praktik, delat beslutsfattande och utförande inom socialtjänsten och finansierades av Riksbankens Jubileumsfond. Mitt nuvarande forskningsintresse är också just etiska frågor inom socialtjänstens verksamhet.

Undervisning Åren 2001-2022 har jag undervisat vid följande institutioner vid GU: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, den tidigare Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori samt vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.

Jag har undervisat på ett flertal olika kurser i praktisk filosofi (normativ etik, politisk filosofi, filosofihistoria och estetik), på lärarutbildningen och Liberal Arts samt på behörighetsgivande högskolepedagogik.

Jag har handlett studenter såväl inom disciplinspecifika kurser inom filosofi och pedagogik som på lärarutbildningen och Liberal Arts. Kursansvar och samordnaruppdrag har jag haft för såväl större (c:a 500 studenter) som mindre kurser på olika nivåer.

Samverkan Till de externa uppdrag jag gjort hör exempelvis olika föredrag om etik och värdegrund för Krus (Kompetensrådet för utbildning i staten), DISI (Diversity in the Swedish Industry), Länsstyrelsen Blekinge län, Göteborgs Stadskansli m.fl. Jag har även tillsammans med en kollega hållit i en utbildning i analytiskt tänkande för en av Göteborgs stadsdelsnämnder.

Med anledning av min Flexit-tjänst 2016-2019 har jag också föreläst för anställda inom socialförvaltning, såväl om etik- och värdegrundsfrågor som om evidensbaserad praktik, brukares delaktighet och delat beslutsfattande. Jag har inom detta område också medverkat i uppdrag för Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Sedan 2021 är jag ledamot i Socialstyrelsens etiska råd. 2022-2023 har jag på Utbildningsdepartementets uppdrag arbetat med en etisk analys till en statlig utredning.

Ledningsuppdrag 2015-2016 var jag proprefekt med särskilt ansvar för forskarutbildning vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och därefter viceprefekt med samma ansvar t.o.m. september-16.