Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Pia Nykänen

Om Pia Nykänen

Jag är född 1970 och bosatt i Mölndal sedan 2008. Min akademiska utbildning har jag inom främst praktisk filosofi, litteraturvetenskap, konstvetenskap samt två år på författarutbildningen Litterär gestaltning vid Valand.

Forskning Jag har en doktorsexamen i praktisk filosofi och disputerade på avhandlingen Värdegrund, demokrati och tolerans – Om skolans fostran i ett mångkulturellt samhälle. Mitt huvudsakliga forskningsintresse och vetenskapliga produktion har varit utifrån en moral- och politiskfilosofisk utgångspunkt med inriktning på fostrans- och utbildningsfrågor.

Från september 2016 till september 2018 var jag Flexit-forskare vid Råd & Stöd (den kommunala utföraren av socialtjänst) i Linköpings kommun. Mitt treåriga projekt (som varar till och med september 2019) heter Evidensbaserad praktik, delat beslutsfattande och utförande inom socialtjänsten och finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Undervisning Åren 2001-2016 har jag undervisat vid följande institutioner vid GU: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, den tidigare Institutionen för pedagogik och didaktik, den tidigare Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori samt vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande.

Jag har undervisat på ett flertal olika kurser inom lärarutbildningen, i filosofi på kurser i normativ etik, politisk filosofi och estetik samt på behörighetsgivande högskolepedagogik.

Jag har handlett studenter såväl inom disciplinspecifika kurser inom filosofi och pedagogik som på lärarutbildningen och haft olika slags kursansvar och samordnaruppdrag för såväl större som mindre kurser på olika nivåer.

Samverkan Till de externa uppdrag jag gjort hör exempelvis olika föredrag om etik och värdegrund för Krus (Kompetensrådet för utbildning i staten), DISI (Diversity in the Swedish Industry), Länsstyrelsen Blekinge län, Göteborgs Stadskansli m.fl. Jag har även tillsammans med en kollega hållit i en utbildning i analytiskt tänkande för en av Göteborgs stadsdelsnämnder.

Med anledning av min Flexit-tjänst 2016-2019 föreläser jag också för anställda inom socialförvaltning, såväl om etik- och värdegrundsfrågor som om evidensbaserad praktik, brukares delaktighet och delat beslutsfattande. Jag har inom detta område också medverkat i uppdrag för Socialstyrelsen och för närvarande (2018-2019) Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

Övrigt/ledningsuppdrag 1/1-15 - 30/6-16 var jag proprefekt med särskilt ansvar för forskarutbildning vid Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och därefter viceprefekt med samma ansvar t.o.m. september-16.