Länkstig

Thomas Hartvigsson

Forskare

Avdelningen för filosofi och
logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Thomas Hartvigsson

Forskning

Mitt avhandlingsarbete kretsar kring begreppet besluskompetens: vad det är och varför det är viktigt. Begreppet återfinns främst inom den medicinsk-etiska diskussionen där det används för att skilja mellan de människor som har rätt att bestämma över sin egen vård och de som inte har det. De flesta vuxna människor anses ha denna rätt medan till exempel (små) barn anses sakna denna. I de senares fall brukar föräldrarna lyftas fram som de som i första hand bör fatta besluten. Denna skillnad i behandling av vuxna och barn brukar förklaras av att vuxna har mer utvecklade beslutskapaciteter och att de i kraft av detta är kompetenta beslutsfattare på ett sätt som (små) barn inte är.

De flesta vuxna människor anses vara beslutskompetenta men det finns några grupper som brukar pekas ut som möjliga undantag från detta. Dessa möjliga undantag innefattar bland annat de med mentala funktionsnedsättningar, psykiskt sjuka och dementa. Jämför man vilka personer som anses ha rätt att bestämma över sig själva med de personer som anses vara moraliskt/straffrättsligt ansvariga för sina handlingar ser man att samma grupper pekas ut. De allra flesta vuxna är ansvariga för sina handlingar och möjliga undantag finns bland de personer som har mentala funktionsnedsättningar, är psykiskt sjuka eller dementa. Så ytterligare en fråga som intresserar mig är hur relationen mellan rätten till självbestämmande och ansvar ser ut och vilken roll personers förmåga att fatta beslut påverkar en persons status som självbestämmande och ansvariga.

Mitt avhandlingsarbete är knutet till både GPCC – University of Gothenburg Centre for Person-centred Care och CELAM - Centre for Ethics, Law and Mental Health.

Undervisning

VT14: Moralfilosofins historia. Grundkursen i praktisk filosofi

VT14: Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare i fritidshem

VT14: Lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt för lärare åk 4–6

HT13: Moralfilosofins historia. Grundkursen i praktisk filosofi

Samverkan

Ordförande för filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet 2013-2014

Vice ordförande för Filosofiska föreningen vid Göteborgs universitet 2012-2013

Filosofiska föreningen arrangerar regelbundet populärfilosofiska föreläsningar för intresserade studenter och allmänhet. Målet är att man under lite lättare former ska komma i kontakt med den filosofiska forskning som bedrivs idag. Efter föreläsningarna har vi bar för fortsatt diskussion. För mer information se föreningens hemsida: www.filfor.se

Rapporter

Under våren -14 skriver jag tillsammans med Christian Munthe en rapport för socialstyrelsen om etiska aspekter på insamlandet av familjehemsplacerade barns erfarenheter av sina placeringar.

Föreläsningar

"Etisk reflektion" Studiecirkel för småföretagare 24 februari 2014

”Argumentationsanalys” RFSU 13 december 2013

”Beslutskompetens” FIV-days 13november 2013

"Omskärelse” Amnesty studentgrupp 25 april 2013

”Etik och fosterdiagnostik” DHR Göteborg 24 november 2012

Förtroendeuppdrag

Doktorandrepresentant i Rektors forskarråd på Göteborgs universitet 2013

Doktorandrepresentant i institutionsrådet på FLOV 2012-2013