Länkstig

Susanna Radovic

Universitetslektor

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J570
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Avd-/Sektionschef, Inst

Avdelningen för filosofi och logik
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J570
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Susanna Radovic

Forskning

Susannas forskning efter hon disputerade 2005 på en avhandling om introspektion, har främst handlat om filosofiska frågor som aktualiseras inom rättspsykiatrin. Hon har till stor del arbetat tvärvetenskapligt tillsammans med psykiatriker, psykologer och jurister. Hon har t ex intresserat sig för begreppet tillräknelighet, vad det betyder, hur man kan avgöra om någon är tillräknelig eller inte och hur det kan och bör användas i lagstiftning. Den här frågan har behandlats från flera olika infallsvinklar, dels rent begreppsligt, men även genom intervjustudier med psykiskt störda lagöverträdare och analyser av rättspsykiatriska undersökningsprotokoll.

Under åren 2010 - 2014 ledde hon ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet där hon tillsammans med Filip Radovic studerade vanföreställningar; där frågor om vad vanföreställningar är, hur de skiljer sig från andra falska föreställningar, hur de uppkommer och hur de klingar av, samt hur man ska hantera falska föreställningar inom en straffrättslig referensram behandlades. Projektet kombinerar psykiatrisk empiri (i form av beskrivningar av vanföreställningar från rättspsykiatriska undersökningsprotokoll) med fenomenologiska och begreppsliga studier.

Under åren 2014 – 2018 arbetade hon inom ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet som fokuserar på bedömningar i samband med beslut om psykiatrisk tvångsvård. Projektet är en tvärvetenskaplig studie om expertis, evidens och etik i gränslandet mellan medicin och juridik och hennes medarbetare kommer från vetenskapsteori och juridik. Projektet utgör en del av forskningen vid Centre for Ethics, Law and Mental Health (CELAM). Övriga medverkande är Lena Eriksson (PI), Moa Kindström Dahlin samt Sven Pedersen. Projektet är en vetenskapsteoretisk och rättsfilosofisk undersökning av hur en kombinerad juridisk och medicinsk prövning görs i beslut gällande fortsatt psykiatrisk tvångsvård (LPT) samt utskrivning från rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning (LRV). Projektets övergripande syfte är att analysera hur rättsliga beslut om psykiatrisk tvångsvård tas respektive motiveras i de svenska förvaltningsrätterna, samt hur etiska värden som autonomi, liv och hälsa balanseras i rättstillämpningen. Avsikten med projektet är vidare att undersöka hur de olika aktörerna i förvaltningsrätten förstår sin roll samt på vilka grunder de uppfattar att de skall fatta beslut. Av centralt intresse är hur expertrollen fungerar och strukturerar rättsprocesserna, hur det medico-legala begreppet allvarlig psykisk störning kommer att definieras genom praxis, samt hur föreställningar om rättslig respektive vetenskaplig objektivitet etableras och vidmakthålls.

Sedan 2021 medverkar Susanna i ett femårigt projekt finansierat av norska vetenskapsrådet som genom att kombinera filosofi, rättsvetenskap och psykiatri syftar till att utveckla den juridiska förståelsen av psykos och hur det är relaterat till undantag från straffrättsligt ansvar. DIMENSIONS

Samverkan

I sin roll som föreståndare för CELAM har Susanna ett pågående samarbete med de statliga och regionala verksamheter som stödjer centrumet, dvs Rättsmedicinalverket och Rättspsykiatriska vårdkedjan vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Susanna föreläser regelbundet om frågor kring etik och psykiatrisk tvångsvård respektive riskbedömningar för läkare som utbildar sig till specialister inom rättspsykiatri samt i etik för personal inom den rättspsykiatriska vården. Hon har även föreläst i olika icke-akademiska sammanhang såsom på Bokmässan, Vetenskapsfestivalen samt filosoficaféer. Under tiden 2010-2011 har hon på uppdrag av Rättsmedicinalverket utvärderat deras arbete med frågor om insiktsförmåga och handlingskontroll.

Expertuppdrag

Susanna har bidragit med expertis till svenska myndigheter såsom Rättsmedicinalverket, Socialstyrelsen och Statens beredning for medicinsk och social utvärdering (SBU). Hon har även varit medlem av Västragötalandsregionens etikråd kopplat till projekt inom EU:s Horizon 2020 program.

Utbildning

Susanna har undervisat på universitetsnivå sedan 1994 som föreläsare, seminarieledare, handledare och kursledare. Dels inom filosofi, men även inom ramen för Lärarprogrammet och Läkarprogrammet. Hon har medverkat till att skapa och driva en kurs om värdegrund och jämställdhet för lärare på uppdrag av Myndigheten för Skolutveckling. I anknytning till denna kurs författade hon tillsammans med kollegor en lärobok i ämnet. En stor del av hennes undervisning sker i form av doktorandhandledning. Under det senaste åren har hennes undervisning på grund- och avancerad nivå i filosofi varit inom områdena filosofihistoria och medvetandefilosofi.

Administration

Susanna är avdelningschef för avdelningen för filosofi och logik vid Flov.