Göteborgs universitet
Bild
Bild på slagghög vid kusten
Foto: Helena L Filipsson
Länkstig

Evolutionära och ekologiska effekter av metallföroreningar på kiselalger

I den här avhandlingen undersöks hur kiselalger överlever metallföroreningar i vattnet tack vare en stor genetisk variation inom arterna.

Haven förändras snabbt på grund av mänskliga aktiviteter så som föroreningar, övergödning och klimatförändringar. Kiselalger är viktiga primärproducenter i haven med korta generationstider, flexibla reproduktionsstrategier, och hög genetisk mångfald. Dessa egenskaper kan öka motståndskraften hos enskilda arter och fungera som en buffert mot effekterna av globala miljöförändringar.

I denna avhandling har en nedlagd koppargruva vid Östersjöns kust använts som utgångspunkt för att studera kiselalgernas förmåga att klara sig under varierande förhållanden. Arterna som studerats är Skeletonema marinoi och Thalassiosira baltica, och resultaten bidrar till grundläggande förståelse kring den evolutionära potentialen hos växtplankton, och mer specifikt angående tolerans till metaller och andra föroreningar.

Mer om avhandlingen

Titel: Evolutionary and Ecological Effects of Metal Pollution on Coastal Diatoms

Författare: Björn Andersson

Institution: Institutionen för marina vetenskaper

Årtal: 2022

Handledare: Kerstin Johannesson

Gå till avhandlingen