Bild
Foto: C. Olsson
Länkstig

Programmet inleds med obligatoriska grundkurser i biologi under hela första året, vilka ger dig en bra grundförståelse för förutsättningarna för livet på jorden och hur det kan utforskas. Under senare delen av utbildningen har du sedan stor valfrihet att välja fördjupningskurser inom de områden som passar ditt intresse och målsättning med studierna. Våra fördjupningskurser spänner över områdena fysiologi och cellbiologi, evolutionär biologi samt ekologi och naturvård.

Du kan välja om du vill fokusera på antingen växter eller djur, eller läsa kurser som omfattar alla organismer. Det finns också goda möjligheter för dig att fördjupa dig i kurser med marin inriktning.

Läs mer om förkunskapskrav med mera

upplägg kandidatprogrammet i biologi
Översikt av vilka kurser/ämnen du läser år 1-3 på kandidatprogrammet i biologi. Se under respektive år för mer detaljerad beskrivning.

Första året

Under första året läser du ett basblock om fyra kurser som ger dig grundkunskaper inom biologins olika områden.

Höstterminen

Den inledande kursen ger dig grundläggande kunskap om cellernas uppbyggnad och funktion, samt hur de kan signalera med varandra.  Du får lära dig mer om både en- och flercelliga organismer.

Läs mer om BIO900

Kurs nummer två ger dig bland annat kunskap om gener och deras roll i ärftlighet. Vi ger dig även grundläggande kunskaper i evolutionsbiologi, inklusive processer som naturligt urval och genetisk drift, och hur de påverkar artbildning och beteenden i naturliga populationer.

Läs mer om BIO906

Vårterminen

Fysiologi handlar om de mekanismer och funktioner som pågår i levande organismer. Under den tredje kursen fokuserar vi på hur olika växter och djur är uppbyggda och hur olika funktioner som fotosyntes hos växter eller njurarna hos ryggradsdjur uppkommer och regleras under normala förhållanden.

Läs mer om BIO911

Under den fjärde delkursen får du bland annat lära dig känna igen olika arter och förstå hur de är släkt med varandra. Du lär dig också känna igen olika naturtyper, och hur växter och djur samverkar med varandra i olika ekosystem. Fokus ligger på protister, landväxter, svampar och djur.

Kursen är något längre än de övriga baskurserna, och innehåller ett längre block med exkursioner i fält.

Läs mer om BIO916

Sommar

Under sommaren kan du välja att läsa ytterligare en kurs. Det går även bra att läsa den efter år 2.

På den här kursen lär du dig känna igen och namnge ett stort antal växter och djur.  Floristikdelen (blommor) ligger i juni och faunistiken (djur) i augusti. Kursen omfattar ett stort antal dagsutflykter i Göteborgsområdet.

Läs mer om BIO145

Utsikt från Kristineberg
Utsikt från Kristineberg
Foto: C. Olsson

Andra året

Under andra året börjar du profilera dig. Du läser också olika stödämnen.

Höstterminen

Under första hälften av hösten läser du din första fördjupningskurs. Under hösten 2021 väljer du en av följande kurser.

Vi går igenom olika modeller som kan förklara förändringar i populationers storlek och sammansättning. Du får även en fördjupning i populationsgenetik såsom orsaken till och betydelsen av genetisk variation.

Kursen passar både dig som tänker dig en framtid inom naturvård/förvaltning och du som vill fortsätta på en mer teoretisk bana inom evolutionär biologi och ekologi.

Läs mer om BIO214

Kursen beskriver  de centrala mekanismer på cell- och molekylnivå som krävs för utvecklingen från en enstaka cell till bildning och integrering av olika organ i en levande organism. Vi utgår från vanliga modellorganismer som nematod, fruktfluga (Drosophila), mus och backtrav (Arabidopsis),

Den här kursen passar framförallt dig som tänker dig en inriktning mot fysiologi och cellbiologi, men även du som vill fokusera på evolutionär biologi och ekologi har stor nytta av kunskaperna du får från denna kurs.

Läs mer om BIO213

Under andra halvan av höstterminen år två läser du två kurser parallellt.

Den här kursen ger dig grundläggande kunskaper om försöksplanering och statistiska metoder, med fokus på metoder som används när man ska undersöka betydelsen av enskilda variabler. Under kursen varvas teori med praktiska övningar.

Läs mer om BIO172

Kursen ger en grundläggande introduktion i vetenskapsteori, med fokus på naturvetenskaplig kunskapsbildning. Du får ta del av och diskutera såväl historiska, filosofiska och sociologiska som etiska och politiska perspektiv på naturvetenskapen.

Läs mer om NTH001

Vårterminen

Under vårterminen år 2 fokuserar du på ett eller flera stödämnen. Vilket stödämne som du ska välja hänger delvis ihop med vilken inriktning du har tänkt dig i övrigt.

Kurserna  ges av institutionen  för geovetenskaper

Undervisningsspråk: svenska.

GVR011 Geovetenskaper för naturvårdsbiologer (15 hp)

I den här kursen lär du dig om jordklotets geologiska historia, de mineral och bergarter som bygger upp jorden samt de nedbrytande processer som påverkar jordskorpan. Kursen behandlar även grundläggande klimatologi och Sveriges klimat. Föreläsningarna är integrerade med övningar i mineral- och bergartsidentifiering samt fjärranalys. Ett projektarbete samt en geovetenskaplig exkursion ingår.

Läs mer om kursen - länk till kursplan

 

NGN175 Geografiska informationssystem, GIS (7,5 hp)

Rumsliga data av olika slag är av stor vikt inom naturvetenskapliga ämnen. Genom geografiska informationssystem (GIS) finns det ett kraftfullt verktyg till hands för att bearbeta, analysera och visualisera dessa data och framställa tematiska kartor efter behov. Den här kursen introducerar geografiska informations system och dess användning med fokus på naturvetenskapliga tillämpningar.

Läs mer om kursen - länk till kursplan

KEM011 Grundläggande kemi 1 (15 hp)

Kursen behandlar stökiometri, jämviktslära,  termodynamik, atom- och bindningslära, kemisk kinetik och allmän oorganisk kemi

KEM011 ges första perioden av både höst- och vårterminen.

Läs mer om KEM011

KEM021 Grundläggande kemi 2 (15 hp)

Kursen behandlar organisk kemi och biokemi.

KEM021 ges andra perioden av både höst- och vårterminen.

Läs mer om KEM021

 

BIO173 Biostatistik och experimentdesign, flerfaktorsanalyser (7,5 hp)

Kursen ges under första delen av andra perioden på våren.

Läs mer om BIO173

vår i Botaniska
Vår i Botaniska
Foto: C. Olsson

Vilken inriktning ska jag välja?

Evolutionär biologi

Är du intresserad av hur och när egenskaper förändras i naturen? Eller hur samspelet mellan olika organismer i naturen fungerar? Då kan du läsa olika ekologiska kurser till exempel beteendeekologi, där du får lära dig hur anpassning genom naturligt urval kan förklara olika beteenden.

Är du mer intresserad av jordens mångfald och dess uppkomst?  Välj då olika kurser inom systematik där du bland annat får lära dig hur man identifierar djur, svampar och växter med hjälp av molekylära tekniker.

Foto: C. Olsson
Foto: C. Olsson

Fysiologi och cellbiologi

Kurserna med inriktning mot fysiologi och cellbiologi passar både dig som är intresserad av hur studier av celler från bakterier, djur eller växter kan hjälpa oss att förstå hur vi människor fungerar och  om du vill veta hur växter och djur anpassar sig till olika miljöer och vilken förmåga de har att klara de kommande klimatförändringarna.

 

Ekologi och naturvård

Väljer du istället ekologi med inriktning mot naturvård och förvaltning, lär du dig att förmedla och marknadsföra biologisk kunskap samt att samverka med andra sektorer i samhället. Via fältstudier får du kunskap om skötsel och bevarande av olika naturmiljöer.

Foto: C. Olsson

Tredje året

Under tredje året fortsätter du att läsa fördjupningskurser inom biologi. Sista terminen gör du ett 15 eller 30 hp examensarbete.

Höstterminen

Under första halvan av höstterminen kan du i första hand  välja bland nedanstående kurser, alternativt någon av de valbara kurserna som presenteras under år 2. Det kan även finnas fördjupningskurser på avancerad nivå som du kan läsa, om du har rätt förkunskaper.

På denna kurs får du fördjupad kunskap om immunsystemets uppbyggnad och hur det försvarar kroppen mot bakterier, virus, svampar och parasiter.

Den här kursen passar framförallt dig som tänker dig en inriktning mot fysiologi och cellbiologi.  Du måste tidigare ha läst minst 30 hp kemi.

Läs mer om BIO235

På den här kursen för du fördjupad kunskap i hur olika organsystem styrs och samverkar med varandra, samt en inblick i vad som kan ligga bakom olika sjukdomstillstånd.

Den här kursen passar framförallt dig som tänker dig en inriktning mot fysiologi och cellbiologi.

Läs mer om BIO232

Under andra halvan av höstterminen kan du välja bland nedanstående kurser. Se även våra fördjupningskurser på avancerad nivå. 

På den här kursen får du fördjupade kunskaper om evolution och de processer som påverkar arter och populationer i kortare och längre perspektiv. Du får även kunskap om metoder för att kartlägga evolutionära mönster.

Läs mer om BIO217

Kursen ger dig fördjupad kunskap om hur mikroorganismer (bakterier och jästsvamp)  är uppbyggda, förökar sig och har utvecklats.

 

Läs mer om BIO277

Den här kursen tar upp problem som kan uppstå i akvatiska miljöer som en följd av mänsklig påverkan och hur vi kan motverka eller åtgärda dem.

Kursen passar framförallt dig som tänker dig en framtid inom naturvård/förvaltning.

Läs mer om BIO283

Vårterminen

Under första halvan av vårterminen ges följande fördjupningskurser på grundnivå.

På den här kursen lär du dig mer om djurs och människors beteenden, hur de uppstår och vilken funktion de kan ha ur ett evolutionärt perspektiv.

Kursen passar framförallt dig som tänker dig en framtid inom evolutionär biologi och ekologi, men är även relevant om du vill fördjupa dig inom andra aspekter av zoologi inklusive fysiologi och cellbiologi.

Läs mer om BIO209

Kursen innebär en fördjupad kontakt med begrepp och metoder inom den nya biologin som är baserade på den snabbt växande mängden av fullständigt sekvenserade arvsmassor.

Läs mer om BIO210

På den här kursen får du fördjupad kunskap om svensk naturvård i olika landmiljöer, främst i skog- och odlingslandskap.

Kursen passar framförallt dig som tänker dig en framtid inom naturvård/förvaltning.

Läs mer om BIO281

På den här kursen lär du dig mer om hur växter, cyanobakterier och alger anpassar sig fysiologiskt till förändrade livsbetingelser i olika miljöer, både på land och i vatten.

Den här kursen passar framförallt dig som tänker dig en inriktning mot fysiologi och cellbiologi, men även du som vill fokusera på evolutionär biologi och ekologi har stor nytta av kunskaperna du får från denna kurs.

Läs mer om BIO350

Under andra halvan av vårterminen är det vanligtvis dags att göra sitt examensarbete men du kan även välja att läsa ytterligare fördjupningskurser och skjuta på exjobbet till sommaren eller hösten.

Det finns två examenskurser i biologi på grundnivå - BIO602 Biologi: Examensarbete - kandidatexamen (15 hp) och BIO603 Biologi: Examensarbete - kandidatexamen (30 hp).

Du söker 15-hp kursen även om du planerar att göra ett 30 hp-arbete. Du kan även påbörja ditt examensarbete under  period 1 (och kurserna ges även på höstterminen samt över sommaren).

Läs mer om BIO602

Läs även mer om examensarbeten på Studentportalen

Den här kursen ger dig fördjupade artkunskaper med tyngdpunkt på mossor, lavar,  svampar, fåglar, däggdjur och insekter.  Stor vikt läggs vid att kunna identifiera arter i deras naturliga miljö.

Kursen passar både dig som tänker dig en framtid inom naturvård/förvaltning och du som vill fortsätta på en mer teoretisk bana inom evolutionär biologi och ekologi.

Det rekommenderas att du har läst BIO145 Floristik och faunistik, baskurs (7,5 hp).

Läs mer om BIO206

På kursen lär du dig känna igen havets djur och alger, mikroskopiska såväl som makroskopiska. Du får även lära dig att placera dem i rätt livsmiljö.

Kursen passar både dig som tänker dig en framtid inom naturvård/förvaltning och du som vill fortsätta på en mer teoretisk bana inom evolutionär biologi och ekologi.

Läs mer om BIO267

Zoologen, Medicinareberget
Körsbärsträden blommar utanför Zoologen
Foto: C. Olsson

Vad händer efter utbildningen?

"Kikare eller mikroskop är viktiga redskap för en del, medan andra mest använder telefon och dator. En biolog kan ägna sig åt allt som lever."

Hallgerd Eydal är mikrobiologen som bytte Linköping mot Göteborg. 

Varför valde du att läsa biologi på Göteborgs universitet?

– Jag tycker om naturvetenskap och att lära mig hur vår värld fungerar. Biologi var ett ämne som intresserade mig under gymnasietiden och det kändes helt naturligt att jag skulle fortsätta att lära mig mer om ämnet på universitet. Det såg också kul ut att jobba i ett laboratorium. Jag påbörjade min grundutbildning i Linköping och valde att byta till Göteborgs universitet efter två år, för att läsa fördjupnings- eller fortsättningskurser – eftersom att det fanns mycket att välja på här i Göteborg.

Såhär i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?

– Det bästa med utbildningen är att egentligen två saker:

  1. Med en bred grundutbildning som den i biologi har jag lärt mig mycket om det som lever i naturen omkring mig - och det var ju därför jag började läsa biologi. Det handlar till exempel om att förstå varför träd är gröna och hur mikroorganismer kan leva i varma källor.
  2. Jag har haft lätt att få jobb. I och för sig har jag flyttat några gånger för att hitta jobb som intresserat mig just då, men det har alltid känts som att jag har en bra utbildning som är eftertraktad på arbetsmarknaden. Jag har fått både se mig om i världen och provat på att arbeta både inom olika sektorer som akademin (som doktorand och postdoktor), med att kvalitetssäkra tillverkning av läkemedel på ett sort företag och med forskning och utveckling inom ett mindre företag.

Utbildningen är bred och möjligheterna många, vad gör du idag?

Under biologutbildningen följde jag mina intressen och fördjupade- och specialiserade mig inom mikrobiologi. Jag tycker att mikroorganismer är helt fantastiska och de påverkar både vårt eget välbefinnande och den värld vi lever. I linje med detta arbetar jag idag med utveckling av nästa generations probiotika och har arbetstiteln ”Manager Manufacturing & Downstream Development” på ett företag som heter MetaboGen. Vi utvecklar produkter med mikroorganismer som förbättrar hälsan och där är jag med och leder tillverkningen och utvecklingen av tillverkningsprocesserna.

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurser kan också innebära att du är på någon av de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.