Göteborgs universitet

Ocean Law Group

Ocean Law Group är en av Juridiska institutionens samhällsutmaningsdrivna kompletta akademiska miljöer. Det innebär att gruppens arbete är organiserat med utgångspunkt i vissa samhällsutmaningar istället för som traditionellt utifrån rättsvetenskapliga ämnesområden.

Den gemensamma nämnaren för arbetet inom Havsgruppen är kopplingen till havet och till förutsättningarna för att göra mänsklig användning och interaktion med haven ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Det innebär studier av rättens roll i ett vidare perspektiv, ofta med tvär- eller mångvetenskapliga förtecken, bland annat i relation till aktiviteter som sjötransporter, naturresursförvaltning, energiutvinning och miljöskydd.

Ocean Law Group består av forskare och doktorander inom en rad olika ämnesområden, bland annat sjörätt, luftfartsrätt, internationell miljörätt, internationell handelsrätt, internationell avtalsrätt, EU-rätt, samt svensk miljö- och förvaltningsrätt. De arbetar med ett brett spann av frågor – från elektronisk transportdokumentation, hantering av vrak och intermodala transporter, till havsplanering, marina genetiska resurser och rättsliga förutsättningar för vattenbruk. Det de har gemensamt är intresset för hållbar användning och bevarande av haven.

Bokrelease: Marine Bioprospecting, Biodiversity and Novel Uses of Ocean Resources

Niels Krabbe är huvudredaktör för en ny bok om Marin bioprospektering och biologisk mångfald. 

Människans användning av marina resurser förändras, liksom den marina miljön i sig, och vår förståelse av marina ekosystem och biologisk mångfald utvecklas. I denna bok med öppen tillgång undersöks de utmaningar som detta medför för rättsliga system som rör haven och deras nationella genomförande. Den tar upp utvecklingen inom områden som bioprospektering, fiske, djuphavsgruvdrift och sjöfart.

I flera fallstudier diskuteras genetiska resurser och konsekvenserna av det nya FN-avtalet om marinbiologisk mångfald för områden utanför nationell jurisdiktion. En grupp experter föreslår nya tillvägagångssätt för tolkningsfrågor, etablerade förvaltningsprinciper och institutionella förhållanden. De begränsar sig inte till den internationella havsrätten utan granskar även internationell miljölagstiftning, immateriella rättigheter och nationell lagstiftning.

Boken breddar den akademiska debatten och ger en aktuell reflektion över den dramatiska politiska utveckling som för närvarande sker inom området för förvaltning av marina resurser.

NORDIC MARITIME LAW GATHERING 2024

Nordic Maritime Law Gathering arrangerades för tredje året den 7-8 mars.

Dag 1 välkomnade Stena och Stena RoRo CEO Per Westling ett sällskap av glada studenter med innehållsrika presentationer  och diskussioner om av och med avtalsexperterna Mattias Kjellberg, Filip Feurst och Örjan Karlsson.
Efter detta ett besök på bryggan och i maskinrummen på Stena Jutlandica samt en god lunch från Stena-restaurangen tillsammans med Johan Gyllén, Operations Manager, Stena RoRo. Stenas presentation av en av förra årets NMLG-deltagande studenter som ny medarbetare väckte förstås intresse

Efter lunchen och en kort promenad till Mannheimer Swartlings fina lokaler högst upp i Våghuset för en överblick av deras sjörätts-arbete och en föreläsning med Mattias Arnesson, Senior Associate and Alexander Ivarsson, Partner.

Dag ett avslutades med trivsamt mingel i Malmstensvåningen på Handelshögskolan

Dag två tog Swedish Club emot oss vid klassiska konferensbord och liksom tidigare år erbjöds mycket nyttig information om hur Martin Birgersson, Claims Manager och Aron Leth, Claims Executive resonerar. Vi fick ta del av presentationer av både deras arbete med att försäkra en global flotta  och hur ett anspråk faktiskt hanteras från början till framgångsrikt slut. På Swedish Club bjöds det även på lunch och information om möjligheten att söka tjänst.

Eftermiddagen ägnades åt diskussioner kring examensarbeten på plats på Handelshögskolan. Där deltog såväl JI:s medarbetare som inbjudna praktiskerande jurister. Studenterna fick även diskutera i grupp med varandra. Här såddes fröer till examensarbeten i sjö- och transporträtt

Arrangörerna, professorerna Ellen J. Eftestøl och Claes Martinson, vill tacka alla deltagare och särskilt branschexperterna för deras bidrag som gjorde Nordic Maritime Law Gathering möjlig. Finansieringen gavs generöst av Stiftelsen Dispachören Kaj Pineus Forskningsfond.

Forskningsgrupp

Abhinayan Basu Bal, lektor i sjörätt och annan transporträtt
Aron Westholm, forskare i havsförvaltningsrätt, sjörätt och transporträtt
Claes Martinson, professor i civilrätt, innehavare av Torsten Petterssons professur i sjörätt och annan transporträtt
Ellen Eftestöl, gästprofessor i sjörätt och annan transporträtt
Gabriela Arguello Moncayo, postdoktor i havsförvaltningsrätt 
Hugo Lundberg, doktorand
Jakob Heidbrink, lektor i transporträtt och logistik
Johanna Gipperth, doktorand
Jhonnie Kern, lektor i civilrätt med inriktning mot sjörätt och annan transporträtt
Jonas Kyrönviita, doktorand i offentlig rätt
Julia Johansson, doktorand
Kristjan Laas, doktorand
Lars-Göran Malmberg, professor emeritus
Lena Gipperth, professor, miljörätt i havsmiljörätt
Niels Krabbe, forskare i havsförvaltningsrätt, sjörätt och transporträtt
Trisha Rajput, forskare i internationell rätt, WTO-rätt
Vonintsoa Rafaly, postdoktor i havsförvaltningsrätt
Lovisa Norine Fransson, doktorand
Ann-Sophie Sallander, docent i offentlig rätt
Erika Danielsson, kommunikatör

Pågående projekt

 • Electronic Transport Records
 • HITS/AIP projekt om kommunikationssystem och ledning av transporter av farligt gods i samarbete med LTH i Lund
 • SWEMARC - Swedish Mariculture Research Center. https://swemarc.gu.se
 • Trade facilitation measures and its impact on trade operations
 • ZORRO (Zostera marina restoration). No-net-loss and restoration of marine habitats: Legal and ecological constraints and solutions. Kompensationsrestaurering med fokus på ålgräs – rättsliga, ekonomiska och legala hinder och möjligheter. 2011-2014. Finansieras av FORMAS och Centrum för havsforskning i Göteborg. https://www.gu.se/forskning/zorro-tvarvetenskaplig-forskning-om-forvaltning-och-restaurering-av-algrasangar-i-sverige

Avslutade projekt

 • CHANGE - Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic. Finansieras av BONUS. http://www.bonusportal.org/
 • CodS – Restaurering av torsk i Skagerrack. Interreg-projekt GU, DTU, SLU, IMR och Oslo universitet.Electronic Transport Records
 • Legal aspects on governance of natural resources. 2013-2016. I samarbete med University of Nairobi. Finansieras av Vetenskapsrådet inom programmet "Research links".
 • NICE - ny metodik för effektbaserad bedömning av kemisk förorening i kustekosystem. 2012-2017. Finaniseras av FORMAS “Starka forskningsmiljöer”. https://nice.gu.se 
 • SPEQS - A Systems Perspectiv on Environmental Quality Standards - Ett systemperspektiv på miljökvalitetsnormer. Finansieras av Naturvårdsverket. Koordineras av Havsmiljöinstitutet. http://speqs.se

Postdokprojekt

 • Gabriela Argüello Moncayo, Marine Governance in the Arctic Marine Environment

Doktorandprojekt

 • Jonas Kyrönviita, Odla fisk rätt - en systemanalytisk utredning om den rättsliga styrningen av det svenska vattenbruket. Finansierat av SWEMARC. https://swemarc.gu.se

 

Tidigare aktiviteter

Seminarium Legal challenges linked to unmanned/automated ships, 27 september 2018, kl. 17-19, Professor Henrik Ringbom, Scandinavian Institute of Maritime Law och Åbo Akademi University.

Internationellt seminarium 23-24 oktober 2017, Supply Chain Finance and the Changing Landscape of International Trade

Internationellt seminarium 26 oktober 2017, Governance in the Polar Regions: The Role of Law in Protecting Social and Environmental Values

Internationell konferens 7-8 november 2016, The ecosystem approach in ocean planning and governance