Göteborgs universitet

Kustfiske i Sverige: från ett hav i förändring till en robust vetenskapspolitisk miljö (SEA2POL +)

Det här projektet startar under 2021. Syftet är att utnyttja kunskap för att bestämma de sammanvägda effekterna av socio-miljöfaktorer som hämmar hållbarheten för kustfisket i Sverige. Projektet leds av ett team av forskare från fyra olika fakulteter vid Göteborgs universitet och en forskare vid Södertörns högskola. Projektet kopplar samman disciplinerna fysisk geografi, marin ekologi, miljövetenskaplig samhällsvetenskap, företagsekonomi och vetenskapsteori.

Läs mer om projektet Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment (SEA2POL+) på vår engelska webbplats.

Tidigare forskarskola inom havsmiljöforskning

Centrum för hav och samhälle har tidigare organiserat en forskarskola som ägde rum mellan 2012-2019 och som resulterade i (examen) för 10 av 13 deltagande doktorander. Forskarskolan organiserades som en tvilling-projektskola där handledare från två olika fakulteteter ansökte om medel till ett gemensamt transdisciplinärt projekt som finansierade två doktorander, en från varje disciplin.

Forskarskolan involverade doktorander och handledare från fem olika fakulteter (Humanistiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan, Naturvetenskapliga fakulteten och Sahlgrenska akademin.)

Par-projekt som ingick i forskarskolan

Ökad motorisering av det vattenburna friluftslivet: sociokulturella drivkrafter, rumsligt beteende och påverkan på kustnära marina ekosystem
Neva Leposa, institutionen för globala studier
Eva-Lotta Blom, institutionen för biologi och miljövetenskap

Icke-försämringskrav, kompensationsåtgärder och restaurering av marina habitat: rättsliga och ekologiska hinder och lösningar.
Kristjan Laas, juridiska institutionen
Louise Eriander, institutionen för marina vetenskaper

Hur påverkas marina alg/bakterieblomningar och därmed marina näringar i kustnära samhällen i Indien av den globala uppvärmningen?
Alin Kadfak, institutionen för globala studier
Gurpreet Kahlon, 
institutionen för marina vetenskaper

Utveckling av ett ekologiskt och ekonomiskt hållbart nyttjande av blåmusslor och ostron på den svenska västkusten.
Sandhiya Goolaup, företagsekonomiska institutionen
Linnea Thorngren Mattsson, institutionen för marina vetenskaper

Friluftsliv i kustområden - mot en integrerad förvaltning av ekologiska kvaliteter och rekreationsvärden. Fallet Kosterhavets nationalpark.
Andreas Skriver Hansen, institutionen för ekonomi och samhälle
Jenny Egarth, institutionen för marina vetenskaper

Analys av fångstandelar och ITQ för miljö, samhällsekonomisk och social hållbarhet i svenskt fiske.
Sigridur Olofsdottir, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Lisa Björk, institutionen för nationalekonomi med statistik

Antibiotikaresistens i marina bakterier: Biociders och metallers roll för att gynna och bibehålla antibiotikaresistens i marin miljö.
Chandan Pal, institutionen för biomedicin
Triranta Sircar, institutionen för biologi och miljövetenskap