Göteborgs universitet
Bild
Bench with text: Fishers only.
Foto: Milena Arias Schreiber
Länkstig

Kustfiske i Sverige: från ett hav i förändring till en robust vetenskapspolitisk miljö (SEA2POL +)

Det här projektet startade 2021. Syftet är att utnyttja kunskap för att bestämma de sammanvägda effekterna av socio-miljöfaktorer som hämmar hållbarheten för kustfisket i Sverige. Projektet leds av ett team av forskare från fyra olika fakulteter vid Göteborgs universitet och en forskare vid Södertörns universitet. Projektet kopplar samman disciplinerna fysisk geografi, marin ekologi, miljövetenskaplig samhällsvetenskap, företagsekonomi och vetenskapsteori.

Om projektet

Projektet kommer att tillämpa inter- och transdisciplinära ansatser för att identifiera om och hur kustfisket kan utvecklas till en livskraftig och miljömässigt ansvarsfull industri, och undersöka mekanismer som används för att sammanfatta forskningsresultat för policyändamål.

I fokus för projektet står en övergång till ett kustfiske som bidrar till att bygga upp den kustnära landsbygdens ekonomi och tillgodose en ökande efterfrågan på lokalt producerad mat från havet utan att äventyra planetens välfärd, samt förståelse av kopplingen mellan vetenskap och förvaltning av naturresurser.

Tre doktorandtjänster

Projektet är ett samarbete mellan fysisk geografi, marin ekologi, miljövetenskaplig samhällsvetenskap, företagsekonomi och vetenskapsteori. Centrum för hav och samhälle utlyser nu tre doktorandtjänster inom forskningsprojektet.

De tre doktoranderna kommer att ha varsin akademisk hemvist: institutionen för geovetenskaper, institutionen för globala studier och institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Hemvisten är den institution där huvudhandledaren är anställd, och doktoranden examineras i enlighet med de regler som gäller vid denna institution. Doktoranderna och deras handledare förväntas delta i seminarier, workshops och liknande aktiviteter som anordnas av forskarskolan, och gemensamt producera minst en tvärvetenskaplig publikation.

Läs mer om projektet Coastal fisheries in Sweden: from a changing sea to a robust science-policy environment (SEA2POL+) på vår engelska webbplats.