Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 i syfte att samla och synliggöra all den havsrelaterade verksamhet som bedrivs vid Göteborgs universitet. Värdinstitution för Hav och samhälle är institutionen för marina vetenskaper.

Tvärvetenskaplig forskning och utbildning, kommunikation och samverkan – så kan man sammanfatta det uppdrag som Centrum för hav och samhälle har. Vi verkar för breda samarbeten, såväl med andra myndigheter och organisationer som med näringslivet. Genom ett antal kommunikationsinsatser arbetar vi för att öka medvetenheten och kunskapen om havet och synliggöra den forskning som sker vid Göteborgs universitet. Centrumet administrerar också universitetets gemensamma ingång till all havsrelaterad verksamhet – Havet.

Vårt uppdrag 2022-2024

• Utgöra universitetets marina samverkanspart på regional, nationell och internationell nivå; och därigenom öka universitetets kompetens och kapacitet för strategisk samverkan.
• Initiera och koordinera strategiskt viktiga transdisciplinära forskningssatsningar inom området.
• Utgöra ett nav för universitets egna och externa verksamheter.
• Stödja fakulteter och institutioner som vill utveckla sin marina profil och marin transdisciplinär verksamhet.

Foto: Nina Romanus