Göteborgs universitet
Bild
Yngel av hälleflundror i landbaserad odling
Foto: Kristina Sundell

Om oss

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC, är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar. En av de största globala utmaningarna idag är att öka produktionen av hälsosam mat för att möta behoven hos en växande befolkning – på ett hållbart och miljövänligt sätt. I SWEMARC vill vi bidra kunskap och utbildning om vattenbruk i linje med FN:s globala hållbarhetsmål genom gränsöverskridande verksamhet och partnerskap med samhällsaktörer.

År 2050 förväntas världens befolkning överskrida 9.5 miljarder människor. Jordens yta består av ca. 29 % land och 71% vatten, varav det mesta är hav, men trots detta produceras idag den mesta maten på land och endast en liten andel (6-7%) i vatten. Havet är alltså en stor outnyttjad resurs med enorm potential för en ökning av matproduktionen. Fisk, andra djur från havet och alger, organismer som vi tillsammans kallar sjömat, är också mycket näringsriktig mat. Den innehåller proteiner av hög kvalitet och är rik på omega-3 fetter, vitaminer och spårämnen varför en ökad konsumtion av sjömat skulle innebära en stor folkhälsonytta. Det kommersiella fisket är redan hårt nyttjat, därför är vattenbruket idag lösningen på att hållbart kunna möta en ökad efterfråga sjömat.

SWEMARC:s målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. I marina miljöer finns en stor potential för ökad matproduktion genom de så kallade ”blå fånggrödorna”. Det är djur och alger från de lägre nivåerna i näringsväven som inte behöver tillföras foder för att växa utan tar upp den näring de behöver direkt ur vattnet. De utgör därmed en mycket resurseffektiv produktion. Odling av fisk och skaldjur som behöver matas för att kunna växa är också ofta mer hållbar än uppfödning av djur på land genom att de har en hög så kallad ”foderkonvertering”. Det innebär att det är bra på att omvandla foder till tillväxt och därmed till mat för oss. Vattenbruk, precis som all djurproduktion, medför dock näringsutsläpp genom djurens exkrementer, något som SWEMARC vill minimera genom att utveckla nya, innovativa odlingstekniker. Recirkulerande system på land, flerartsodling i havet där näringsämnen kan cirkulera och nyttjas i olika nivåer i näringsväven, är några exempel som SWEMARC skall vidareutveckla.

Att tillverka foder för fisk och kräftdjur som inte är beroende av vildfångad fisk är en annan viktig fråga. SWEMARC skall studera hur vi kan skapa cirkulära kretslopp, där råvaror från alger, musslor och bottenlevande djur kan användas i fiskfoder. Nya vattenbruksarter från olika djurgrupper och utveckling av attraktiva spännande och näringsriktiga produkter från dessa organismer är också ett fokusområde för SWEMARC.

För att utveckla ett hållbart marint vattenbruk studerar vi inte bara biologisk och teknisk utveckling, utan även ekonomi, juridik och samhälleliga aspekter är nödvändiga. Det är viktigt att öka allmänhetens förståelse för hållbart vattenbruk och hälsoeffekter av att äta ”sjömat”. Inom SWEMARC har vi därför samlat ledande forskargrupper inom samhällsekonomi, juridik, oceanografi, biologi och design.

SWEMARC:s organisation

Ledningsgruppen, utsedd enligt beslut av Rektor vid Göteborgs Universitet (Dnr: V 2016/270) är SWEMARCs beslutande organ med ansvar för strategi, uppföljning, budget och koordinering av SWEMARC:s aktiviteter.

Ledningsgruppen består av en seniorforskare per deltagande institution med rösträtt, samt med närvaro och yttranderätt: verksamhetsledaren och ordföranden, Kristina Snuttan Sundell, aktiva gästprofessorer, en doktorand, och koordinatorerna för forskning och samverkan.

Den exekutiva gruppen, som består av verksamhetsledaren, koordinatorerna för forskning och samverkan och en kommunikatörer ansvarar för planering och genomförande av den av ledningsgruppen beslutade verksamheten, samt sköter de administrativa uppgifterna.

Generalförsamlingen (GA) består av samtlig akademisk och teknisk personal som är involverade i projekt eller aktiviteter kopplade till SWEMARC. GA är ett "öppet forum" med årliga möten för att säkerställa informations-, kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt ett aktivt deltagande i utveckling och planering av SWEMARC:s verksamhet.

Utformningen av SWEMARC:s organisation innefattar de två huvudaktiviteterna; den integrerade, tvärvetenskapliga forskningen: MARC-RESEARCH och samverkan och nyttiggörande av forskningen i MARC-SOCIETY. Dessa två huvuddelar leds av koordinatorerna: Elisabeth Jönsson Bergman, MARC-RESEARCH och Susanne Lindegarth, MARC-SOCIETY.

Ledningsgruppen

Kristina Snuttan Sundell (verksamhetsledare, ordförande)., Inst för biologi och miljövetenskap
Henrik Pavia (vice ordförande), Inst. för marina vetenskaper

Institutionen för geovetenskaper
Bengt Liljebladh

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Elisabeth Jönsson Bergman
Ellen Schagerström

Juridiska institutionen
Jonas Kyrönviita

Institutionen för marina vetenskaper
Mats Lindegarth

Statsvetenskapliga institutionen
Björn Rönnerstrand
 

Handelshögskolan
Lena Mossberg
Suppl. John Armbrecht

HDK-Valand - Högskolan för konst och design
Carl-Johan Skogh

Generalförsamlingen (GA)

Institutionen för geovetenskaper
Bengt Liljebladh

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Angela Wulff
Barry Costa-Pierce (gästprofessor)
Bethanie Carney Almroth
Björn Thrandur Björnsson
Elisabeth Jönsson Bergman
Ellen Schagerström
Henrik Sundh
Ida Hedén
Ingela Dahllöf
Jonathan Roques
Kirsikka Sillanpää
Kristina Sundell
Linda Hasselberg Frank
Linda Svanberg
Marica Andersson
Mikael Hedblom

Nicklas Wallbom
Niklas Warwas

Pierre de Wit
Sam Dupont
Susan Gotensparre

Juridiska institutionen
David Langlet
Jonas Kyrönviita

Institutionen för marina vetenskaper
Alyssa Joyce
Annelous Oerbekke
Emma Berdan
Eva Marie Rödström
Friederike Eimer
Gunilla Toth
Gunnar Cervin
Göran Nylund
Henrik Pavia
Joel White
Kristoffer Stedt
Linnea Mattsson Thorngren
Luca Rugiu
Malin Rosengren
Mats Lindegarth
Matthew Hargrave
Per Bergström
Sophie Steinhagen
Susanne Liljenström
Susanne Lindegarth
Susanne Vogeler 
Wouter Visch
Anothai Ekelund
Maria Bodin

Statsvetenskapliga institutionen
Björn Rönnerstrand (SOM-institutet)

Handelshögskolan
Erik Lundberg
John Armbrecht
Lena Mossberg

Kåre Skallerud (gästprofessor)

HDK-Valand - Högskolan för konst och design
Carl-Johan Skogh
Maria Nyström (Chalmers)
Lou Yongqi (gästprofessor)

Externa medlemmar i GA
Åsa Strand (IVL Svenska Miljöinstitutet)
Albin Gräns (SLU)
Erika Sundell (SLU)
Markus Langeland (SLU)
Per Hjelmstedt (SLU)

SWEMARC:s invigningsceremoni (5 september, 2016)

Under invigningen spelades tre filmer in:

  • SWEMARC:s gästprofessor Kåre Skallerud, The Arctic University of Norway
  • SWEMARC:s gästprofessor Barry Costa-Pierce, University of New England, USA
  • GU:s dåvarande rektor, Pam Fredman, och SWEMARC:s verksamhetsledare, Kristina Snuttan Sundell
Navigate to video: Invigningsceremoni: Kåre Skallerud
Video (35:03)
Invigningsceremoni: Kåre Skallerud
Navigate to video: Invigningsceremoni: Barry Costa-Pierce
Video (47:07)
Invigningsceremoni: Barry Costa-Pierce
Navigate to video: Invigningsceremoni: Pam Fredman och Kristina Snuttan Sundell
Video (32:45)
Invigningsceremoni: Pam Fredman och Kristina Snuttan Sundell

SWEMARC finansieras delvis av: